U srijedu 17.08.2016. XXXV (tridesetpeta) redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine

Općine Bugojno“, broj: 1/08),

s a z i v a m

XXXV (tridesetpetu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati

17.08.2016. godine (srijeda) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Davanje svečane izjave vijećnika Muje Smajlovića

2. Dodjela stipendija za akademsku 2015./2016. godinu

3. Stanje u oblasti zaštite životne sredine sa osvrtom na zagađenje vodotokova Vesošnice i

Vrbasa

Izvjestilac za tačku 2. i 3.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene

djelatnosti i opću upravu

4. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na ime:

4.1.Fejzić (Feriz) Sadike iz Bugojna,

4.2.Duratbegović (Fuad) Midhata i Nešada iz Bugojna i

4.3.Keškić (Ilija) Nikole

5. Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu izgradnje kablovske trafostanice JP

Elektroprivreda BiH DD Sarajevo podružnica Elektrodistribucija Zenica PJD Bugojno

6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

ranijeg vlasnika ŠPD Srednjobosanske šume/Šume središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf

7. Prijedlog Rješenja o odbacivanju prijedloga za oglašavanjem ništavim Rješenja broj: 05-

31-01033-11

Izvjestilac za tačke 4., 5., 6. i 7.: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam,

građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Greta Kuna, prof.

NAPOMENA: Tačke 4.1., 4.2., 5., 6. i 7. bile su predložene za XXXIII i XXXIV, a tačka 4.3.

za XXXIV redovnu sjednicu Općinskog vijeća.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/