Raspisan oglas za prijem 4 radnika u Čistoći Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH» broj:26/16 i 89/18), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona» broj 7/19), člana 7. Pravilnika o radu JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno, člana 45. stav 1. tačka 7. Statuta preduzeća JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno i Odluke o prijemu radnika broj: 583/20 od 10.12.2020.g, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Na neodređeno vrijeme javni oglas se raspisuje za radna mjesta:

 1. Inkasant …………………………………………………………………………………………… 1 izvršilac
 2. Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu komunalnog odpada….. 1 izvršilac
 3. Radnik u javnoj higijeni i zelenilu ………………………………………………………. 1 izvršilac

II Na određeno vrijeme  do povratka radnice sa porodiljskog odsustva javni oglas se raspisuje

za radno mjesto:

 1. Pravnik…………………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac

III Opis poslova

 1. Inkasant

Dostavlja račune domaćinstvima, po potrebi i drugim korisnicima komunalnih usluga i vrši naplatu računa od domaćinstava, pravnih i fizičkih lica, narednog dana predaje dnevne pazare na blagajni preduzeća; za nenaplaćena potraživanja dostavlja pripremljene opomene korisnicima usluga, dostavlja ugovore domaćinstvima i upoznaje građane sa njihovim sadržajem i obavezama koje proističu iz ugovora; evidentira sve promjene na terenu u vezi sa korisnicima komunalnih usluga (promjena adrese, podatke o korisnicima koji su umrli, podatke o nasljednicima i dr.) i dostavlja ih u službu radi ažuriranja baze, evidentira svaku promjenu na terenu u vezi sa otvaranjem i zatvaranjem poslovnih objekata i dostavlja u službu glavnom operateru na obračunu i fakturisanju radi ažuriranja mjesečne baze podataka, učestvuje u rješavanju reklamacija upućenih od strane korisnika usluga, postupanje u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu, te drugim općim aktima poslodavca, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu, šefu službe i Direktoru preduzeća.

 1. Radnik uz vozilo na prikupljanju, utovaru i odvozu komunalnog odpada

Vrši poslove istovara posude za smeće ručno i mašinski u auto smećar ili drugo sredstvo namijenjeno toj vrsti; vodi računa o kvalitetnom i kvantitevnom pružanju usluge i za istu je odgovoran; kao član posade učestvuje u deponovanju – odlaganju smeća; dužan je da pažljivo rukuje sa posudama za smeće tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolinu kao i da se posude za smeće ne oštećuju; dužan je da svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća odmah ukloni te pokupi rasuto smeće i površinu pomete; nakon pražnjenja posude za smeće dužan je da istu vrati na mjesto i zatvori poklopcima posudu; smeće rasuto prilikom odlaganja dužan je za sobom očistiti; nije dozvoljeno bilo kakvo prebiranje i prekopavanje smeća; učestvuje u poslovima održavanja, čišćenja, pranja, podmazivanja sredstava za rad; obavezan je pridržavati se propisa o primjeni HTZ mjera na radu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara Poslovođi, šefu službe i Direktoru preduzeća.

 1. Radnik u javnoj higijeni i zelenilu

Vrši poslove higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i ostalih javnih površina; radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje travnjaka; niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina, obavlja ručno i mašinsko košenje trava; obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala; duži sitnu mehanizaciju, održava istu vodeći računa o ulju i vrsti goriva te redovno čisti poslije upotrebe; za sve nedostatke dužan je obavijestiti poslovođu; vrši deponovanje smeće u kontejnere; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara Poslovođi, šefu službe i Direktoru preduzeća.

 1. Pravnik

Učestvuje u izradi općih i posebnih akata; priprema pravna mišljenja i objašnjenja u skladu sa zakonskim i internim aktima koja se odnose na djelatnost Preduzeća; prati zakonske i druge propise iz nadležnosti preduzeća;daje prijedloge Upravi preduzeća vezane za otpise nenaplaćenih potraživanja na osnovu vjerodostojne evidencije; vodi evidenciju sudskih predmeta; priprema se za ročišta; rješava usmene i pismene prigovore stranaka po svim osnovama iz djelokruga preduzeća; zastupa preduzeće u okviru dobijene punomoći, po potrebi vrši pismenu i usmenu korespodenciju sa nadležnim sudom; vodi zapisnike sa sjednica Društva; imovinsko-pravni poslovi; pribavljanje posjedovnih i vlasničkih listova; izrada odluka, ugovora o radu, rješenja, sastavljanje tužbi i prijedloga za izvršenje za naplatu dugovanja, ulaže prigovore na odluku sudova i drugih organa; postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu, te drugim općim aktima poslodavca, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe i Uprave preduzeća.Za svoj rad odgovara  Šefu službe i Direktoru preduzeća.

Mjesto obavljanja rada je JKUP ” Čistoća” d.o.o. Bugojno, Slobode bb, sa radnima vremenom u skladu sa Pravilnikom  o radu preduzeća.

 1. Uslovi

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o radu, za obavljanje poslova i radnih zadataka, kandidati moraju i ispunjavati  i posebne uslove, kako slijedi:

Opći uslovi za radno mjesto pod 1, 2, 3 i 4:
-da je državljanin BiH

-da ima navršenih 18 godina
-da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1:
– Završenu srednju školu (stručna sprema KV);

– Radno iskustvo od 1 godine na istim poslovima;

Za radno mjesto pod 2 i 3:

-Završenu osnovnu školu (stručna sprema PK/NK);

Prednost imaju kandidati sa iskustvom na istim ili sličnim poslovima;

Za radno mjesto pod 4:

– Završen Pravni fakultet  (stručna sprema VSS)

– Radno iskustvo od 3 godine na pravnim poslovima nakon sticanja diplome

 1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i  kratku biografiju, sa obaveznim podatcima (adresa i telefon), koja mora biti potpisana, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Diploma o završenoj školskoj spremi
 4. Dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta pod 1. i 4.

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja,potvrde) kojim to dokazuju, te se pozvati na   poseban zakon po kojem imaju prednost.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od 6 mjeseci i dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 8 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizička sposobnost odgovara uvjetima radnog mjesta.

 1. Postupak prijavljivanja
  Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom

>>NE OTVARAJ – Prijava na Javni oglas <<

Komisiji za izbor na adresu JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno, ul. Slobode bb, Bugojno.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol preduzeća ili preporučeno putem pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju neki od uslova iz javnog oglasa za određeno radnom mjesto, neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem radnika objavljuje se u dnevnim novinama ”Oslobođenje”, a integralni tekst oglasa na web stranici JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno  i isti se dostavlja Službi za zapošljavanje  SBK/KSB, te oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja na tel. 030/256-856.

VII. Postupak izbora kandidata

Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog usmenog intervjua sa svakim kandidatom. Proces izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje i visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, održanog pismenog ispita i usmenog interjvua sa svakim kandidatom.

Kandidati čije su prijave uredne, blagovremene i potpune, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će telefonskim putem obavijestiti  o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Izbor se vrši na osnovu utvrđenih kriterija.

Bugojno, 11.12.2020.godine                                                                            Direktor
Broj:  584/20                                                                                                 Sarajlić Emir

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o