Poziv bugojanskom poljoprivrednicima da predaju zahtjev za poticaje

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

 BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

Broj: 04-24-01833-1/21

Bugojno, 14.10.2021. godine

Na osnovu člana 40. Statuta općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno„ broj:7/07, 2/08 i 6/11) i Programa poticaja za unapređenje  primarne poljoprivredne proizvodnje za 2021. godinu¸( Službene novine Općine Bugojno, broj: 07/21), Načelnik Općine objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2021.godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava stavke Subvencijaza poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za  2021. godinu.

Općinskim budžetom za 2021. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 250.000,00 KM na ime poticaja razvoju poljoprivrede.

II

Pravo na ostvarivanje poticaja stiču:

  • korisnici koji imaju prebivalište  na teritoriji općine Bugojno
  • korisnici koji su  upisani u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata,
  • korisnici koji ispunjavaju posebno propisane uvjete za svaku vrstu proizvodnje

koja je definisana Programom novčanih  poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine

      Bugojno u 2021. godini

  • korisnici koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnom i federalnom nivou za istu proizvodnju, izuzev proizvodnji za koje komisija smatra kao ugrožene proizvodnje.

III

                                                    V R S T E  P O T I C A J A

1. /   Animalna proizvodnja

1.1. Poticaj za uzgoj muznih grla u govedarstvu

 Za proizvođače koji uzgoje 3-4 muzne krave sa ili bez organizovanog otkupa mlijeka za grla koja nisu obuhvaćena kantonalnim poticajem.

 Poticaj iznosi 50,00 KM po grlu.

1.2.a. Poticaj za proizvodnju i prodaju mlijeka, minimalno 6000 litara mlijeka godišnje, minimalno kvartalno 1500 litara, mjesečno minimalno 500 litara)

Obračun mljekare o predatoj količini mlijeka koju dostavljaju poljoprivredni proizvođači.

Poticaj se obračunava za  period  IV kvartal 2020 god. i  I. II. III. kvartal 2021 godine

Visina novčanog poticaja je 0,05 KM po litru.

1.2.b. Poticaj za organizaciju otkupa mlijeka

Pravo na novčani poticaj ima pravno lice registrovano za organizaciju otkupa mlijeka  sa sjedištem na području općine Bugojno, koje zadovoljava minimalne sanitarno-tehničke i higijenske uvjete  za ovu djelatnost.

Visina novčanog poticaja je 0,01 KM po otkupljenom  litru mlijeka.

1.3. Poticaj za uzgoj steone junice

 Za individualne poljoprivredne proizvođače-fizička lica koji uzgoji od 1do 3 steone junice iz vlastitog stada u tekućoj godini.

 Poticaj iznosi 200,00 KM.

1.4. Poticaj za oplemenjivanje pasminskog sastava goveda ( za uzgoj ženske teladi) 

Pravo na novčani poticaj ima korisnik koji u toku 2021 godine ostavi u uzgoju 1-2 grla ženske teladi radi daljeg uzgoja, starosti iznad dva mjeseca.

Visina novčanog poticaja je 200,00 KM po grlu.

1.5. Poticaj za uzgoj rasplodnih ovaca i koza

Za proizvođače koji uzgajaju 30-50 ovaca ili 15 i više rasplodnih koza (starijih od godinu dana koje nisu poticane iz federalnog i  kantonalnog  budžeta)

Poticaj iznosi 10,00 KM po ovci / kozi .

1.6. Pčelarstvo- poboljšanje kontrole zdravstvenih uvjeta

Za proizvođače koji posjeduju 20 – i više pčelinjih društava

Poticaj iznosi 5,00 KM po društvu.

1.7. Poticaj za peradarsku proizvodnju

Za proizvođače koji posjeduje peradarsku farmu kapaciteta od 300 – 1000 komada peradi.

Poticaj iznosi 1,00 KM po grlu.

1.8. Poticaj za tov junadi

Za proizvođače koji utove od 3 do 5 grla  (koja nisu poticana iz federalnog  budžeta), da su grla obilježena u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju.

Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu.

1.9. Poticaj za tov svinja

Za proizvođače koji utove 5-10 svinja (koje nisu poticane iz federalnog i kantonalnog budžeta)

Poticaj iznosi 50,00 KM po grlu.

1.10. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača

Za proizvođače koji uzgoje 2-4 grla rasplodnih krmača starosti najmanje 12 mjeseci.(koje nisu poticane iz federalnog i kantonalnog budžeta)

Visina  novčanog poticaja je 100,00 KM po grlu.

2 /  Biljna proizvodnja

2.1. Poticaj za podizanje novih zasada  voća

Proizvođači koji su podigli zasad kontinentalnog i jagodastog voća (certificirani sadni materijal) površine 0,1 ha -0,5 ha, jesen 2020 godine i  zasadi podignuti u 2021. godini.

Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha.

2.2.Poticaj za proizvodnju  povrća u plastenicima

Pravo na poticaj imaju proizvođači koji imaju plasteničku proizvodnju povrća, površine 100 m2 – 500 m2.

Poticaj iznosi 1,00 KM/po m2.

2.3. Poticaj za proizvodnju povrća-kupus, krompir, krastavac, luk, grah i paprika.

Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su u toku ove godine ostvarili proizvodnju povrća: kupusa i krompira minimalne površine od 5,0-10,0 dunuma, krastavac-kornišon od 0,5-4,0 dunuma, luk, grah i paprika od 1,0-4,0 dunuma.      

Visina novčanog poticaja je 50,00 KM/dunuma za krompir i kupus a 200,00 KM/dunumu za ostalo povrće.            

2.4. Poticaj za proizvodnju kukuruza

Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su u toku ove godine ostvarili proizvodnju  kukuruza minimalne površine od 1,0  – 2,0 ha (koje nisu poticane iz federalnog  budžeta).

Poticaj iznosi 200,00 KM po ha.

2.5. Poticaj za  proizvodnju žitarica ( pšenica, raž, ječam, zob, tritikale i heljda)

Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su posijali od 1,0 – 2,0 ha jedne vrste žitarica. Proizvođači imaju pravo podnijeti zahtjev za više vrsta žitarica, koji nisu poticani iz federalnog budžeta.

Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha.

3 / OSTALA ULAGANJA

3.1. Subvenciranja izgradnje i proširenja stajskih i pratećih objekata u cilju proširenja proizvodnje

Pravo na ovaj vid subvencije imaju svi poljoprivredni proizvođači  koji su upisani u RPG,  a mogu ostvariti pravo za isti objekat samo jedanput u periodu od početka do izgradnje istog.

Da bi korisnici ostvarili pravo na poticaj  potrebno je da objekat u vrijeme prijaveza koji se aplicira bude izgrađen preko 50%.

Visina novčanog poticaja  iznosi  30 % od visine računa a subvencija se daje po korisniku maksimalni iznos od 1000,00 KM.

3.2. Subvencija za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za period  od 30.09.2020 do momenta podnošenja zahtjeva, u slučaju da korisnik nije aplicirao na federalni i kantonalni poticaj za istu mehanizaciju/opremu.

Dijelovi mašina i priključaka nisu predmetom poticaja.

Da bi korisnici ostvarili pravo na poticaj  potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:

a) Fiskalni račun i i račun na A4 formatu (faktura- orginal) o nabavci mehanizacije i opreme

                        b) Potvrda  banke o otvorenom tekućem računu.

                        c) Kopija lične karte

Visina novčanog poticaja  iznosi  30 % od visine računa a subvencija se odnosi na minimalnu  vrijednost računa u iznosu od 300,00 KM a maksimalni iznos subvencije je 900,00 KM.

3.3. Subvencija uginuća krupne stoke:

Pravo na pomoć imaju  poljoprivredni proizvođači koji su imali uginuće krupne stoke izazvano bolestima u 2020 godini do momenta podnošenja zahtjeva u 2021. godini, a da nisu ostvarili pravo pomoć  po istom osnovu.

U toku godine pomoć se dodjeluje za jedno uginulo grlo po gazdinstvu.

Pomoć za krupnu stoku iznosi 300,00 KM za odraslo grlo.

I V

Izbor korisnika vršit će Komisija za provođenje Javnog poziva poticaja poljoprivrednoj proizvodnji imenovana od općinskog načelnika.

Odluku o dodjeli sredstava iz  budžetske stavke “ Subvencije privatnim preduzećima, poduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima- Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji (Ekonomski kod 614-500)“, donosi Načelnik općine Bugojno, na prijedlog Komisije.

V

Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačimasa neophodnim prilozima za svaku proizvodnju, se podnose u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu od dana objave do 03.12.2021. godine.

VI

Zahtjevi sa nepotpunim dokumentima neće biti razmatrani.

Dodatne informacije za učešće u  Javnom pozivu  se mogu dobiti putem kontakt telefona

030-509-234  ili u općini  kancelarija broj 112.

                                                                                                                                                                                                            Načelnik općine

                                                                                                     Hasan Ajkunić, prof.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o