Konkurs za puno radnih mjesta u Mješovitoj srednjoj školi Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne  i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

Mješovita srednja škola Bugojno

Broj: 515/2020

Datum: 03.09.2020.godine

Na osnovu člana 83. i člana 100. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“, broj:11/01, 17/04), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru  u SBK/KSB („Sl.novine broj 7 od 10.jula 2019.godine), Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u SBK („Službene novine SBK“ broj: 6/20), člana 79. stav 1., 2., 3. Pravila MSŠ Bugojno, Odluke Upravnog odbora broj:01.3-432-1/2020 od 24.07.2020.godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK broj: 03-30-3/2020-134 od 25.08.2020.godine, a na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-11.7-566/2020 od 25.08.2020.godine, Upravni odbor Mješovite srednje škole Bugojno, raspisuje

Javni  konkurs

za popunu upražnjenih  radnih  mjesta

I

 1. Profesor latinskog jezika – 8 časova sedmično – na određeno radno vrijeme-

do 30.06.2021.godine,

 1. Profesor fizike – 4 časa sedmično – na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 2. Profesor biologije – 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 3. Profesor hemije – 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme – do 30.06.2021.godine,
 4. Profesor hemije – 19 časova sedmično- na neodređeno radno vrijeme,
 5. Profesor psihologije i pedagogije – 7 časova sedmično – na neodređeno radno vrijeme,
 6. bosanskog jezika i književnosti – 3 časa sedmično-određemo radno vrijeme – do 30.06.2021.godine
 7. matematike – 3 časa sedmično – određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine

Stručni predmeti za smjer medicinska sestra/tehničar- doktor medicine:

 1. Anatomija i fiziologija čovjeka- 12 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 2. Osnovi higijene i zdravstvena njega – 9 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 3. Mikrobiologija i parazitologija – 6 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 4. Socijalna medicina – 3 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 5. Interne bolesti- 10 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 6. Patologija- 6 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 7. Hirurgija- 6 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 8. Farmakologija – 6 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 9. Zarazne bolesti – 6 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 10. Ginekologija i akušerstvo – 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 11. Pedijatrija- 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 12. Neuropsihijatrija- 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 13. Urgentna medicina – 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine.

Praktična nastava-smjer medicinska sestra/tehničar

 1. Osnovi higijene i zdravstvene njege – 2 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 2. Mikrobiologija – 6 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 3. Hirurgija – 9 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 4. Interne bolesti- 10 časova sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 5. Urgentna medicina – 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 6. Zarazne bolesti – 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 7. Ginekologija i akušerstvo – 4 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine,
 8. Pedijatrija – 2 časa sedmično- na određeno radno vrijeme- do 30.06.2021.godine.

II

Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilnikom o pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen  odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme ili  II ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova, a za pozicije od 22 do 29 zvanje viša medicinska sestra – 180 ECTS bodova.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata ne stariju od šest (6) mjeseci:

Obavezna dokumentacija:

– Prijava sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno

e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuju, spisak dokaza koje kandidat prilaže i svojeručni potpis,

-Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu.

Dodatna dokumentacija:

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-Uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta,

-Rješenje o tehnološkom višku sa područja SBK/KSB ili potvrda o nepotpunoj normi  sa brojem sati koji nedostaju i ovjerena bodovna lista iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme ( sve u skladu sa članom 5. Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK).

Kandidati mogu dostaviti i dokumente o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme u školi u kojoj je zaposlen na neodređeno vrijeme u SBK, ima pravo i prednost u skladu sa Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u kantonu SBK.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem  u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidat koji bude izabran, dužan je  prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od sedam (7) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavanju formalne uslove Javnog konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Kandidati su obavezni da prisustvuju pismenom i usmenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu, smatrat će se da su odustali od prijave na javni konkurs. Odluka o izabranom kandidatu će biti dostavljena svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa putem pošte na adresu navedenu u prijavi.

Pismeni ispit kandidata će sadržavati pitanja iz Zakona o srednjoj školi SBK i iz Pravilnika o  pedagoškim mjerilima za srednje škole koji se mogu pronaći na internet stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB.

Datum i vrijeme održavanja pismenog ispita i intervjua bit će objavljeno na web stranici MSŠ Bugojno, a kandidati će dobiti i obavijest na e-mail ili broj telefona naveden u prijavi na javni konkurs.

Kandidati koji ne budu primljeni obavezni su preuzeti dokumentaciju nakon isteka žalbenog roka.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na web stranici škole.

Prijave slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu:

Mješovita srednja škola Bugojno

Ulica Zlatnih ljiljana bb

70 230 Bugojno

 sa naznakom „ Prijava na Javni konkurs – NE OTVARATI“.

Obavezno naznačiti za koju poziciju se kandidat prijavljuje.

Sve dodatne informacija mogu se dobiti na e-mail: gimnazija_bug@yahoo.com.

Predsjednik Upravnog odbora

MSŠ Bugojno

Ahmet Alibegović, prof.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o