Konkurs za 3 nastavnika u Trećoj osnovnoj školi Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Na osnovu Zakona o osnovnoj školi (Službene novine SBK/KSB br:11/01, 17/14), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK ( Službene novine SBK 7/19), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja broj: 03-30-3/20 od 25.08.2020., Odluke broj: 481/20 od 01.09.2020, Treća osnovna škola Bugojno raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika u  šk. 2020./21. godini

  1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 12 sati sedmično, na određeno vrijeme do povrtka radnice sa funkcije, a najduže do 30.06.2021. godine;
  2. Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice sa funkcije, a najduže do 30.06.2021. godine;
  3. Nastavnik informatike – 1 izvršilac, 8 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine.

Kandidati trebaju dostaviti:

  1. Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom, e-mail adresom, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis
  2. Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

Kandidati trebaju dostaviti dokaz/diplomu  u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnoj školi SBK-a, Pedagoškim standardima za osnovne škole u SBK-u i Nastavnim planom i programom, VŠS/VSS, najmanje 240 ECTS bodova.

  1. Izvod iz matične knjige rođenih,
  2. Uvjerenje o državljanstvu,
  3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ako kandidat ima položen stručni ispit),

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

Prednost u zapošljavanju kandidat dokazuje odgovarajućim dokumentima

(rješenjem, uvjerenjem, potvrdom i sl.) koje prilaže prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem ima prednost u zapošljavanju.

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja obavijesti u dnevnim novinama.

Sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene konkursom obavit će se pismeno testiranje i intervju

Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (intervju).

O terminu testiranja kandidati će biti obavješteni naknadno.

Kandidati koji  ne pristupe ispitima u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije stupanja na posao, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Prijave dostaviti isključivo putem pošte Komisiji poslodavca u zatvorenoj koverti, na adresu Treća  osnovna škola Bugojno Jaklić V br.2; 70230 Bugojno sa naznakom ” NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 030/251-701 ili na e-mail skole: trosjaklic@hotmail.com.

Nepotpune  i  neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

direktorica škole

Haračić Amela, s.r.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o