KONKURS ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE BUGOJNO

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Na osnovu člana 26. i 116. Statuta Općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 7/07, 2/08 i 6/11), člana 81. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 1/08) i člana 6. Odluke o priznanjima općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 2/08), Općinsko vijeće Bugojno, na sjednici održanoj 21.03.2016. godine, raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE BUGOJNO

Povodom 20. maja – Dana općine Bugojno, u 2016. godini dodijelit će se priznanja utvrđena Odlukom o priznanjima Općine Bugojno i to: Počasni građanin Općine Bugojno Plaketa Općine Bugojno.
A) POČASNI GRAĐANIN OPĆINE BUGOJNO
„Počasni građanin Općine Bugojno je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju općine, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima“.
B) PLAKETA OPĆINE BUGOJNO
„Plaketa Općine Bugojno dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima, vjerskim zajednicama i drugim licima za doprinos razvoju općine Bugojno u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada“.
KRITERIJI ZA DODJELU PRIZNANJA SU:
a)
za fizička lica: da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim naučnim, kulturno – umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim, privrednim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos u razvoju općine Bugojno i ostvarili izuzetne rezultate i trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvoja pojedine oblasti, te dali doprinos afirmaciji i jačanju ugleda općine na području Kantona, F BiH i države BiH, odnosno za doprinos općem napretku i miru u zemlji i svijetu,
b)
za pravna lica: da su u periodu koji prethodi dodjeli priznanja ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate i trajne vrijednosti u ukupnom privrednom, kulturnom, naučnom, sportskom, obrazovnom i društvenom razvitku općine Bugojno i na taj način dale konkretan doprinos sveopćem afirmisanju i ugledu općine.
ROK I NAČIN PREDLAGANJA
Prijedlozi za dodjelu priznanja upućuju se Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Bugojno do 28. aprila 2016. godine. Inicijative za dodjelu priznanja podnose se u pismenom obliku, a mogu ih podnijeti vijećnici Općinskog vijeća, načelnik, privredna društva, ustanove, udruženja i druge organizacije i zajednice. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja, pojedincu (fizičkom licu) obavezno sadrži:

Lične podatke (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta i radnog mjesta, mjesto i datum rođenja, najvišu završenu školsku spremu i zvanje, te puni naziv radnog mjesta i poslodavca), kratku biografiju, detaljan opis ukupnog djelovanja i dostignuća u oblastima zbog kojih se predlaže, popis odgovornih dužnosti sa naznakom mandata koje je kandidat obnašao ili obnaša, popis i godine dodjeljivanja drugih javnih priznanja koje je kandidat ranije dobio uz pregledno navedene razloge podnošenja prijedloga. Obrazloženju prijedloga obavezno se prilaže i eventualni popis naučnih, stručnih ili drugih radova sa kopijom naslovne stranice rada i potvrde o autorstvu, odnosno kopije odluka o dodjeli ranije dobivenih javnih priznanja.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja pravnim licima obavezno sadrži:

Podatke o predloženom pravnom licu (naziv, registarski broj, adresu, datum osnivanja, djelatnost, lica ovlaštena za zastupanje, broj članova, odnosno broj zaposlenih), prikaz razvoja ukupnog djelovanja rada i dostignuća pravnog lica, iscrpan opis dostignuća zbog kojih se pravno lice predlaže sa njihovom ocjenom, te popis i godine dodjeljivanja javnih priznanja koje je pravno lice primilo u ranijem periodu. Obrazloženju se prilaže kopija odluka o dodjeli javnih priznanja iz ranijeg perioda. Prijedlog za dodjelu priznanja u pismenom obliku dostavlja se Komisiji putem Stručne službe Vijeća i načelnika Općine Bugojno.

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 02-02-00944-16 Bugojno, 21.03.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA
Greta Kuna, prof.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/