Konkurs za dodjelu priznanja Općine Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Na osnovu člana 6. Odluke o priznanjima općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj:2/08), Kolegij Općinskog vijeća Bugojno, raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE BUGOJNO

I.PRIZNANJA:

Povodom 20. maja – Dana općine Bugojno, u 2018. godini dodijelit će se priznanja utvrđena Odlukom o priznanjima Općine Bugojno i to:

– Počasni građanin Općine Bugojno,

– Plaketa Općine Bugojno

A) POČASNI GRAĐANIN OPĆINE BUGOJNO

„Počasni građanin Općine Bugojno je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju općine, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu.

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima“.

B) PLAKETA OPĆINE BUGOJNO

„Plaketa Općine Bugojno dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima, vjerskim zajednicama i drugim licima za doprinos razvoju općine Bugojno u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada“.

II:KRITERIJI ZA DODJELU PRIZNANJA SU:

a) za fizička lica:

– da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim naučnim, kulturno – umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim, privrednim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos u razvoju općine Bugojno i ostvarili izuzetne rezultate i trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvoja pojedine oblasti, te dali doprinos afirmaciji i jačanju ugleda općine na području Kantona, F BiH i države BiH, odnosno za doprinos općem napretku i miru u zemlji i svijetu,

b) za pravna lica:

– da su u periodu koji prethodi dodjeli priznanja ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate i trajne vrijednosti u ukupnom privrednom, kulturnom, naučnom, sportskom, obrazovnom i društvenom razvitku općine Bugojno i na taj način dale konkretan doprinos sveopćem afirmisanju i ugledu općine.

III.NAČIN PREDLAGANJA

Prijedlozi i prijave za dodjelu priznanja trebaju se dostaviti u roku od 15 dana od dana objave (računajući od dana posljednje objave), putem pošte preporučeno ili direktno na protokol Općine Bugojno na adresu Općina Bugojno Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Bugojno ( putem Stručne službe Vijeća i načelnika Općine Bugojno) ul.307 motorizovane br. 92. 70230 Bugojno sa naznakom Konkurs za dodjelu priznanja Općine Bugojno.

Prijedlozi i prijave za dodjelu priznanja mogu se dostaviti do 10.05.2018. godine.

Prijedlozi i prijave dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.

Inicijative za dodjelu priznanja podnose se u pismenom obliku, a mogu ih podnijeti vijećnici Općinskog vijeća, načelnik, privredna društva, ustanove, udruženja i druge organizacije i zajednice.

U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja, pojedincu (fizičkom licu) obavezno sadrži:

Lične podatke (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta i radnog mjesta, mjesto i datum rođenja, najvišu završenu školsku spremu i zvanje, te puni naziv radnog mjesta i poslodavca), kratku biografiju, detaljan opis ukupnog djelovanja i dostignuća u oblastima zbog kojih se predlaže, popis odgovornih dužnosti sa naznakom mandata koje je kandidat obnašao ili obnaša, popis i godine dodjeljivanja drugih javnih priznanja koje je kandidat ranije dobio uz pregledno navedene razloge podnošenja prijedloga.

Obrazloženju prijedloga obavezno se prilaže i eventualni popis naučnih, stručnih ili drugih radova sa kopijom naslovne stranice rada i potvrde o autorstvu, odnosno kopije odluka o dodjeli ranije dobivenih javnih priznanja.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja pravnim licima obavezno sadrži:

Podatke o predloženom pravnom licu (naziv, registarski broj, adresu, datum osnivanja, djelatnost, lica ovlaštena za zastupanje, broj članova, odnosno broj zaposlenih), prikaz razvoja ukupnog djelovanja rada i dostignuća pravnog lica, iscrpan opis dostignuća zbog kojih se pravno lice predlaže sa njihovom ocjenom, te popis i godine dodjeljivanja javnih priznanja koje je pravno lice primilo u ranijem periodu.

Obrazloženju se prilaže kopija odluka o dodjeli javnih priznanja iz ranijeg perioda.

IV.ROK

Prijedlozi i prijave za dodjelu priznanja dostavljaju se od dana objave, putem pošte preporučeno ili direktno na protokol Općine Bugojno, na adresu:

Općina Bugojno

Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Bugojno

( putem Stručne službe Vijeća i načelnika Općine Bugojno)

ul.307 motorizovane br. 92.

70230 Bugojno sa naznakom

„Za Konkurs za dodjelu priznanja Općine Bugojno“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://aspremium.olx.ba/