JAVNI POZIV za prijem državnih službenika u Općini Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.08.2015. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna” broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bugojno, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bugojno 5 / 458

01. Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opći upravu – 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i zaključaka po pitanjima boračko-invalidske zaštite; osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite, socijalne politike i dječije zaštite; vrši izradu planova i programa iz djelokruga boračko-invalidske zaštite koje donosi Općinsko vijeće i načelnik Općine i prati realizaciju istih; vrši poslove zaštite boraca i pripadnika oružanih snaga i boraca drugih oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačklih pokreta; vrši organizovanje poslova zaštite ratnih i mirnodopskih invalida, članova porodica poginulih, nestalih ili umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih invalida; provodi mjere donesene od nadležnih kantonalnih i federalnih organa iz oblasti boračko-invalidske zaštite, socijalne politike i dječije zaštite; obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
02. Opis poslova: neposredno rukovodi radom Službe i organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; prima, pregleda i signira poštu, daje upute i preko šefova odsjeka koordinira i prati izvršenje poslova iz djelokruga rada Službe; donosi programe i planove rada Službe; redovno upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima vezanima za vršenje poslova iz nadležnosti Službe, predlaže poduzimanje potrebnih mjera; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlaštenje od općinskog načelnika; učestvuje u radu sjednica Općijnkog vijeća i njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju s višim organima vlasti, drugim institucijama i predstavnicima međunarodne zajednice po pitanjima iz djelokruga rada Službe; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe (utvrđuje konačne tekstove odluka, rješenja, zaključaka, ugovora, oglasa, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Službe); po potrebi, vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja po pitanjima iz nadležnosti Službe; pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti Službe; vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi općinski načelnik; za vršenje naprijed navedenih poslova, pomoćnik načelnika neposredno je odgovoran općinskom načelniku.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za pozicije 01:
– VSS – VII stepen školske spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – pravne i upravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Za poziciju 02:
– VSS – VII stepen školske spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa diplomom visokog obrazovanja – pravne i upravne struke, završen ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka, mašinski fakultet ili građevinski fakultet,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Bugojno”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. pravnik

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/