JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bugojno, putem javnog nadmetanja–licitacije

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBiH (Službene novine FBiH”, broj ; 66/13 i 100/13.), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova (Službene novine FBiH” broj: 17/14.) i  Odluke Općinskog vijeća Bugojno, o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno, broj: 02-31-03071-2015. i 02-31-00597-2016. od 26.01.2017. godine, općinski načelnik objavljuje

J A V N I   O G L A S

Za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bugojno, putem javnog nadmetanja–licitacije

  1. Općina Bugojno, Ul. 307. motorizovane brigade, broj 92, prodaje neizgrađeno zemljište označeno kao :
  1. a) č.2156/2 iz p.l.459 k.o. Ljubnić, odnosno k.č.2156/2 iz z.k.ul.65 k.o. Ljubnić, ukupne površine 509 m2. i
  1. b) č.602/2, k.č. 603/2 i k.č. 604/2 iz p.l.371 k.o.Čaušlije, odnosno k.č.316/4, k.č.315/4 i k.č.318/2 iz z.k.ul. 1291 k.o. Bugojno, ukupne površine 861 m2.
  1. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELA I UVID U DOKUMENTACIJU;

Parcele koje su predmet prodaje, vidno su obilježene na terenu i svi zainteresirani subjekti mogu izvršiti uvid na terenu, kao i dobiti bliže informacije u Odsjeku za katastar i imovinsko-pravne poslove, svakog radnog dana, u terminu od 08,00 do 15,00 sati.

  1. CIJENA NEKRETNINA;

Početna prodajna cijena parcele opisane u tački 1. a)  iznosi 7.635,00 KM. (slovima : sedamhiljadašestotinatridesetpet konvertibilnih maraka), a parcele opisane u tački 1. b) iznosi 25.830,00 KM (slovima dvadesetpethiljadaiosamstotinatrideset konvertibilnih maraka).

  1. USLOVI I NAČIN KONKURISANJA;

Javna prodaja nekretnina se obavlja licitacijom koju će provesti Komisija za provođenje javnog nadmetanja, imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Bugojno, broj: 02-31-0888-2016. i broj:02-31-03071-2015. od 26.01.2017. godine.

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica, koja na dan održavanja licitacije,   dostave Komisiji za provođenje licitacije, slijedeću dokumentaciju :

–       Fizička lica – ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lične karte, a pravna lica – izvod iz sudskog registra (original ili ovjerenu fotokopiju, ne stariju od 3 mjeseca),

–       Uvjerenje izdato od strane Općine Bugojno, da učesnik u licitaciji nema neizmirenih obaveza po osnovu naknade na ime dodijeljenog zemljišta, naknade po osnovu uređenja građevinskog zemljišta i naknade za prirodne pogodnosti (rentu).

–       Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja, imaju dva i više fizičkih ili pravnih lica, po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji, pod uslovom da su potpisi ugovarača ovjereni kod notara i

–       Dokaz o uplati kapare u iznosu :

Za parcelu iz tačke 1. a) iznos od 1.000,00 KM, a za parcelu iz tačke 1. b) iznos od

od 2.583,00 KM, koji se uplaćuje na depozitni račun Općine Bugojno, broj: 1011300000770832, sa naznakom vrste prihoda – 722431, šifra Općine 017.

Lica koja ne predoče dokaz o uplati kapare, odnosno njihovi punomoćnici (punomoć mora biti  izdata u formi notarske isprave), ne mogu prisustvovati javnoj licitaciji.

Iznos uplaćene kapare će se uračunati u cijenu učesnika koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, a vratit će se licima koja ne budu izabrana.

Javna licitacija će se obaviti dana 22.03.2017. godine, za parcelu iz tačke 1. a), sa početkom u  11,00 sati, a za parcelu iz tačke 1. b) sa početkom u  12,00 sati.

  1. OSTALE ODREDBE

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se notarski ugovor.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kapare, uplatiti na žiro račun Općine, prije zaključenja ugovora, a najdalje u roku od 30 dana od dana održane licitacije.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje u roku i na naprijed određen način, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat iznosa uplaćenog na ime kapare, u kojem slučaju  će se zaključenje ugovora ponuditi slijedećem učesniku licitacije, uz uslov da prihvati cijenu prvog ponuđača.

Porez na promet nekretnina, troškove prenosa, uknjižbe i eventualnih zabilježbi, snosi kupac.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o