Javni oglas za državne službenike u Upravi za indirektno oporezivanje BiH

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://www.facebook.com/kovacusakafa/ https://www.facebook.com/livnobus/

Krajnji rok za prijave: 20.02.2020.

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

1/01 Viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole

1/02 Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima

1/03 Stručni savjetnik za carinsko-upravni postupak

1/04 Stručni savjetnik za porezno-upravni postupak

1/05 Viši stručni saradnik za postupak po prekršajima indirektnih poreza

2/01 Viši stručni saradnik za kadrove

2/02 Stručni saradnik za pitanja odgovornosti zaposlenih

2/03 Stručni saradnik za prinudnu naplatu

3/01 Viši stručni saradnik za carinsku tarifu

3/02 Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost

3/03 Viši stručni saradnik za carinske postupke

3/04 Stručni saradnik za kontrolu

3/05 Stručni saradnik za zaštitu intelektualne svojine

3/06 Stručni saradnik za zabrane i ograničenja

3/07 Stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja

4/01 Stručni saradnik za poslove registracije

4/02 Stručni saradnik-inspektor

4/03 Stručni saradnik-inspektor

4/04 Stručni saradnik-inspektor

5/01 Stručni saradnik za operativne poslove

5/02 Viši stručni saradnik za istrage

6/01 Stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera

6/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog softvera-administrator sistema i administrator baze

6/03 Stručni saradnik za održavanje aplikativnog softvera

6/04 Stručni saradnik za izvještaje i statistiku

6/05 Stručni saradnik za internet usluge

6/06 Stručni saradnik za podršku aplikacijama carinskog podsistema IS UIO i NCTS

6/07 Stručni saradnik-sistem administrator u sistemu PKI UIO

2/04 Stručni saradnik za prinudnu naplatu

3/08 Viši stručni saradnik za carinske postupke

3/09 Stručni saradnik za kontrolu

3/10 Stručni saradnik-carinski inspektor

3/11 Stručni saradnik-carinski inspektor

3/12 Stručni saradnik-carinski inspektor

3/13 Stručni saradnik-carinski inspektor

4/05 Stručni saradnik za podršku i registraciju

4/06 Stručni saradnik-inspektor

4/07 Stručni saradnik za obradu poreznih prijava

5/03 Stručni saradnik za obavještavanje

5/04 Stručni saradnik za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja

5/05 Stručni saradnik za istrage

2/05 Stručni saradnik za organizacione poslove

2/06 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

3/14 Stručni saradnik za kontrolu

3/15 Stručni saradnik-carinski inspektor

3/16 Stručni saradnik-carinski inspektor

4/08 Stručni saradnik-inspektor

6/08 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

3/17 Stručni saradnik za kontrolu

3/18 Stručni saradnik-carinski inspektor

3/19 Stručni saradnik-carinski inspektor

3/20 Stručni saradnik-carinski inspektor

4/09 Stručni saradnik-inspektor

5/06 Stručni saradnik za obavještavanje

5/07 Stručni saradnik za istrage

6/09 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

2/07 Stručni saradnik za organizacione poslove

2/08 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

2/09 Viši stručni saradnik za naplatu prihoda

3/21 Stručni saradnik-carinski inspektor

4/10 Stručni saradnik-inspektor

5/08 Stručni saradnik za obavještavanje

5/09 Stručni saradnik za istrage

SREDIŠNJI URED

KABINET DIREKTORA

Odsjek za unutrašnju kontrolu

1/01 Viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove kontrole rada organizacionih jedinica Uprave prema godišnjem planu rada; obavlja poslove unutrašnje kontrole, kao i poslove unakrsne, odnosno uporedne kontrole u organizacionim jedinicama po određenim kontrolnim tačkama radi jednoobrazne primjene propisa; obavlja poslove unakrsne kontrole dokumentacije zasnovane na analizama rizika urađenim na osnovu podataka dobivenih iz provedenih unutrašnjih kontrola; vrši poslove kontrole u pojedinačnim konkretno zadatim predmetima; provodi aktivnosti na utvrđivanju i suzbijanju nezakonitog postupanja zaposlenih i predlaže odgovarajuće mjere; sačinjava pisane izvještaje o nalazima izvršene kontrole i daje prijedloge mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; prati izvršenje naloženih mjera; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet tehničkog smjera; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

Odjeljenje za analizu i upravljanje rizicima

1/02 Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima

Opis poslova: Obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja i analiziranja svih relevantnih podataka o prometu roba, o obveznicima indirektnih poreza, prikupljenih obavještajnih podataka; informacija o krivičnim djelima i prekršajima iz oblasti indirektnih poreza, učestvuje u provođenju stručne analize i kreiranju i predlaganju modula rizika za provođenje kontrolnih aktivnosti u cilju suzbijanja prijevara i nezakonitih postupanja obveznika indirektnih poreza; obavlja analitičke poslove vezane za carinske i PDV prijevare i priprema potrebne analitičke podatke potrebne za predlaganje mjera i određivanje parametara koji će doprinijeti sprječavanju prijevara; vrši i druge strateške analize potrebne za kreiranje kriterija za unaprjeđenje rada i dosljednu primjenu propisa iz oblasti indirektnih poreza; vrši analizu rizika i prati efekte primjene istih, vrši i druge strateške i operativne analize potrebne u prikupljanju podataka za kvalitetno kreiranje kriterija i upravljanje rizicima; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga rada Odjeljenja; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja; za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE

Odsjek za carinsko-upravni postupak

1/03 Stručni savjetnik za carinsko-upravni postupak

Opis poslova:Vodi drugostepeni upravni postupak po žalbama na prvostepena rješenja koja se odnose na carine i druge uvozne dažbine; po potrebi sudjeluje u radu Komisija i drugih tijela u okviru Uprave; sačinjava izvještaje i analize iz domena upravnih poslova; po potrebi poduzima radnje u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka; učestvuje u kreiranju programa obuke zaposlenih iz djelokruga rada Odsjeka, vodi propisane evidencije i priprema izvještaje; radi i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS VII, pravni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za porezno-upravni postupak

1/04 Stručni savjetnik za porezno-upravni postupak

Opis poslova: Vodi drugostepeni upravni postupak po žalbama na prvostepena rješenja koja se odnose na poreze, akcize i druge takse; vodi drugostepeni postupak po žalbama izjavljenim na rješenja donijeta u postupku prinudne naplate; vodi drugostepeni postupak po žalbama izjavljenim na rješenja donesena u okviru postupka koji se odnosi na upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave, odnosno na rješenja donesena u okviru postupka deregistracije poreznih obveznika; po potrebi sudjeluje u radu Komisija i drugih tijela u okviru Uprave; sačinjava izvještaje i analize iz domena upravnih poslova; po potrebi poduzima radnje u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka; učestvuje u kreiranju programa obuke zaposlenih iz djelokruga rada Odsjeka; vodi propisane evidencije i priprema izvještaje, radi i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS VII, pravni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za normativno pravne poslove

1/05 Viši stručni saradnik za postupak po prekršajima indirektnih poreza

Opis poslova: Prati propise iz oblasti prekršajnog postupka te daje objašnjenja u vezi sa primjenom istih; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela u okviru Uprave iz djelokruga Odsjeka;sačinjava izvještaje i analize iz domena prekršajnih postupaka na nivou Uprave i regionalnih centara iz oblasti prekršaja po osnovu indirektnih poreza; učestvuje u kreiranju programa obuke zaposlenih iz djelokruga rada Odsjeka; vodi propisane evidencije i priprema izvještaje; radi i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA POSLOVNE USLUGE

Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima

2/01 Viši stručni saradnik za kadrove

Opis poslova:Vrši stručnu obradu pitanja iz oblasti kadrovskih poslova i predlaže mjere za rješavanje pojedinih pitanja; izrađuje nacrte rješenja i drugih akata u postupku prijema i raspoređivanja zaposlenih, prestanka radnog odnosa, kao i ostvarivanja prava zaposlenih iz radnog odnosa; učestvuje u pripremi materijala u vezi raspisivanja oglasa za popunjavanje radnih mjesta; daje stručna mišljenja o primjeni propisa i općih akata iz oblasti radnih odnosa; učestvuje u izradi plana i programa rada i izvještaja o radu Odsjeka; poduzima radnje u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS VII, pravni fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

2/02 Stručni saradnik za pitanja odgovornosti zaposlenih

Opis poslova: Učestvuje u izradi nacrta propisa i općih akata iz oblasti odgovornosti zaposlenih; obrađuje predmete i izrađuje nacrte rješenja i drugih akata koji se donose u postupku utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih; vrši stručnu obradu predmeta u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka, učestvuje u izradi plana i programa rada i izvještaja o radu Odsjeka; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka; za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS VII, pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za prinudnu naplatu

2/03 Stručni saradnik za prinudnu naplatu

Opis poslova: Postupa po predmetima za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama preko iznosa utvrđenog od strane Uprave; postupa po žalbama na prvostepena rješenja Odsjeka za prinudnu naplatu u slučajevima kada je to propisano zakonima koji reguliraju indirektne poreze;izrađuje izvještaj o preduzetim mjerama u postupku prinudne naplate; vodi evidenciju o dugu i priprema izvještaj o dugovima za potrebe Uprave i korisnika prihoda; izrađuje izvještaj o rješavanju upravnih stvari; postupa po zatjevima za povlašteni status; vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA CARINE

Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo

3/01 Viši stručni saradnik za carinsku tarifu

Opis poslova: Prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz carinske tarife i učestvuje u implementaciji istih; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz carinske tarife; radi na obradi zahtjeva za izmjenu carinske tarife; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu svrstavanja robe po carinskoj tarifi i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinske tarife; obavlja poslove u postupku izdavanja obavezujuće informacije o tarifnom svrstavanju robe; učestvuje u pripremanju materijala u pogledu stavova za izmjene i dopune nomenklature i drugih pitanja iz djelokruga rada Odsjeka; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz carinske tarife učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz carinske tarife; davanje mišljenja stručnog mišljenja u pogledu svrstavanja robe po predmetima u drugostepenom upravnom postupku; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi:VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Banja Luka

3/02 Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost

Opis poslova: Prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz carinske vrijednosti robe i učestvuje u implementaciji istih; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz carinske vrijednosti; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu utvrđivanja carinske vrijednosti robe i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinske vrijednosti; priprema analize, informacije i izvještaja o problemima u vezi sa primjenom propisa o carinskoj vrijednosti; pruža stručnu pomoć po pitanjima iz carinske vrijednosti; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima utvrđivanja carinske vrijednosti; davanje mišljenja stručnog mišljenja u pogledu utvrđivanja carinske vrijednosti po predmetima u drugostepenom upravnom postupku; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja carinske vrijednosti; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za carinske postupke

3/03 Viši stručni saradnik za carinske postupke

Opis poslova: Prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u implementaciji istih; vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležan Odsjek; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju carinskih postupaka po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 2    

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za kontrolu

3/04 Stručni saradnik za kontrolu

Opis poslova: Priprema prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju kontrole i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja podatke za analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; po nalogu šefa Odsjeka vrši kontrolu pravilnosti provedenih postupaka od strane Grupe za kontrolu, po potrebi vrši poslove predkontrole i naknadne kontrole i izrađuje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odlučuje o primjedbama na zapisnik, vrši poslove vođenja prvostepenog upravnog postupka u upravni stvarima za koje je nadležan Odsjek, donosi rješenje u okviru svoje nadležnosti, izdaje prekršajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, prati izvršenje naloženih mjera, izrađuje izvještaje o provedenoj kontroli, učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 3

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja

3/05 Stručni saradnik za zaštitu intelektualne svojine

Opis poslova:             Prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u implementaciji istih; vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležan Odsjek; surađuje sa organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti zaštite intelektualne svojine i pružanja stručne pomoći; komunicira i surađuje sa nosiocima prava intelektualne svojine i njihovim zastupnicima; poduzima potrebne radnje u postupcima koji se vode kod nadležnih organa proizašlih iz postupanja carinskih organa po pitanjima zaštite intelektualne svojine; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu zaštite intelektualne svojine i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikluplja i priprema podatke za analizu rizika; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove iz koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS VII, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Banja Luka

3/06 Stručni saradnik za zabrane i ograničenja

Opis poslova: Prati i proučava propise kojima su uvedene i kojima se uvode određene zabrane i ograničenja koja se kontrolišu i provode u postupku uvoza, izvoza i provoza roba i učestvuje u implementaciji istih; sarađuje sa organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti zabrana i ograničenja i pružanja stručne pomoći; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu zabrana i ograničenja i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja i priprema podatke za analizu rizika; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1        

Mjesto rada: Banja Luka

3/07 Stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja

Opis poslova: Obavlja potrebna istraživanja koja su neophodna za obavljanje laboratorijskih analiza; obavlja laboratorijske analize; potpisuje izvještaje o analizi nakon obavljene laboratorijske analize; piše tumačenje(interpretaciju) rezultata obavljenih laboratorijskih analiza; određuje način bezbjednog i sigurnog postupanja sa hemikalijama i uzorcima; otkriva bezbjedonosno-sigurnosne propuste u carinskoj laboratoriji i predlaže šefu carinske laboratorije aktivnosti u vezi otklanjanja otkrivenih propusta; vodi evidenciju o uređajima, aparatima i dijelovima; vodi evidenciju o preventivnim pregledima, redovnoj validaciji i servisiranju uređaja i aparata; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, tehnološki fakultet ili fakultet hemijskog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1        

Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA POREZE

Odsjek za podršku

4/01 Stručni saradnik za poslove registracije

Opis poslova: Vodi prvostepene upravne postupke koji se odnosi na postupak registracije tj. upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave, kao i provođenje postupka prestanka registracije, odnosno oduzimanja ID broja poreznog obveznika; vodi postupke izmjene podataka o obveznicima indirektnih poreza u Jedinstvenom registru; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.  

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika

Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika u Regionalnom centru Sarajevo

4/02 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: Vrši manje složene kontrole poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nosilac kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; tokom inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnovu za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreznim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca3

Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika u Regionalnom centru Tuzla

4/03 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: Vrši manje složene kontrole poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nosilac kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; tokom inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnovu za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreznim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 3

Mjesto rada: Tuzla

Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika u Regionalnom centru Mostar

4/04 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: Vrši manje složene kontrole poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nosilac kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; tokom inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnovu za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreznim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 3

Mjesto rada: Mostar

SEKTOR ZA PROVOĐENJE PROPISA

Odsjek za obavještavanje

Grupa za operativne poslove

5/01 Stručni saradnik za operativne poslove

Opis poslova: Odgovara na pozive putem otvorene linije; evidentira pozive i obavještajne informacije na način kako je propisano odgovarajućim aktima; analizira i procjenjuje obavještajne informacije prikupljene putem otvorene linije i stara se o blagovremenoj razmjeni informacija unutar Odsjeka; pruža informacije sa otvorene linije i iz centralne evidencije obavještajnih informacija za potrebe rada Sektora i drugih organizacionih jedinica Uprave na način kako je propisano odgovarajućim aktima; pruža potrebne podatke sadržane u informacionim sistemima Uprave za potrebe rada službenika na terenskim poslovima; vrši pristup i provjere kroz rasložive Interpolove baze podataka za potrebe rada službenika na terenskim poslovima; odgovoran je da se s prikupljenim obavještajnim informacijama i podacima postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; obavlja poslove operativne komunikacije između uposlenih na terenu i uposlenih u Odsjeku; vrši elektroničko i vizuelno praćenje kretanja roba i prijevoznih sredstava na ulazu, izlazu i provozu kroz carinsko područje BiH; pruža operativnu podršku u provedbi međunarodnih operacija i operacija koje se provode između institucija na svim nivoima vlasti u BiH; ostvaruje kontakte sa službama za operativne poslove u drugim institucijama u BiH; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca2

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za istrage

5/02 Viši stručni saradnik za istrage

Opis poslova: Shodno potrebi i datim ovlaštenjima planira, organizuje i izvršava poslove prikupljanja potrebnih podataka i dokaza, te poduzima druge potrebne operativno-taktičke i istražne mjere i radnje u cilju otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja najsloženijih krivičnih djela i prekršaja izvršenih povredom propisa o indirektnom oporezivanju;sačinjava i nadležnim tijelima podnosi izvještaje radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti počinioca krivičnih djela i prekršaja, i u skladu sa uputama nadležnog tužioca, učestvuje u aktivnostima u vezi s istragama krivičnih djela vezanih uz indirektno oporezivanje; ostvaruje neposrednu suradnju sa drugim nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama u BiH i na međunarodnom nivou po pitanjima iz nadležnosti Odsjeka;ostvaruje neposrednu saradnju sa svim ostalim organizacionim jedinicama Uprave, naročito sa Odsjekom za obavještavanje u cilju razmjene informacija o počinjenim krivičnim djelima, modalitetima prijevara i počiniocima krivičnih djela; ako postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo po potrebi poduzima potrebne mjere i radnje da se počinioc pronađe, ne sakrije i ne pobjegne, te da se osiguraju predmeti i tragovi djela kao i predmeti i tragovi proistekli izvršenjem djela, te da se prikupe sva obavještenja koja bi mogla biti od koristi za uspješno vođenje krivičnog postupka;rukuje operativno tehničkim sredstvima koja koristi u svom radu; preduzima posebne istražne radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a na temelju naredbe sudije za prethodni postupak; sačinjava informacije i izvještaje iz djelokruga rada;učestvuje u pripremama operativnih smjernica za provedbu zakonskih propisa i analizira rad grupa u RC-ovima i predlaže mjere i aktivnosti radi provedbe jednoobraznosti postupanja unutar Sektora;obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi:VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Odsjek za razvoj informacionog sistema

6/01 Stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera

Opis poslova: Unapređuje postojeće aplikacije; vrši poslove razvoja aplikativnog softvera u skladu sa potrebama Uprave; projektuje i kreira nove baze podataka; učestvuje u planiranju aktivnosti za kompatibilnost i interoperabilnost poslovnih aplikacija sa standardima i protokolima EU u IT; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija;vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku

Grupa za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera i statistiku

6/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog softvera-administrator sistema i administrator baze

Opis poslova: Vrši poslove održavanja sistemskog softvera: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa“ i verzija operativnih sistema u IS UIO i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS UIO; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, back up podataka i sl.); obezbjeđuje tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

6/03 Stručni saradnik za održavanje aplikativnog softvera

Opis poslova: Vrši održavanje aplikativnih softvera (instalisanje, reinstalisanje, ažuriranje, podešavanje, pokretanje određenih procesa i korektivne intervencije) na serverima u Sjedištu Uprave i učestvuje po potrebi u održavanje sa Grupama za IT u regionalnim centrima; vrši obuku korisnika u korišćenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

6/04 Stručni saradnik za izvještaje i statistiku

Opis poslova: Kreira nove izvještaje po zahtjevu menadžmenta i drugih organa, pokreće i nadgleda postupak izvještavanja; obavlja korespodenciju sa vanjskim tražiocima statističkih usluga; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za komunikacije, internet, virtuelizaciju i eksternu podršku

6/05 Stručni saradnik za internet usluge

Opis poslova: upravlja Internet i intranet uslugama tj.administracija web, ftp i e-mail servera; nadgleda, kontrolira i upravlja internet saobraćajem u cilju sprječavanja zloupotreba i nesavjesnog korištenja kao i sprječavanju subverzija i neovlaštenog pristupa u IS Uprave iz internet mreže; vrši ažuriranje i nadgledanje antivirusnog softvera IS Uprave; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički fakultet smjer telekomunikacije ili informatika; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za internu podršku

Grupa za podršku korisnicima IT aplikacija-Nacionalni help desk

6/06 Stručni saradnik za podršku aplikacijama carinskog podsistema is UIO i NCTS

Opis poslova: Vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu carinskih i poreznih procedura te carinske tarife; vrši praćenje izmjena i dopuna Carinske tarife kao i odgovarajuće ažuriranje u carinskom podsistemu; vrši testiranje izmjena u odgovarajućem testnom okruženju; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši programiranje poslovnih pravila za obračun dažbina; vrši kreiranje i kontrolu korisničkih profila za pristup carinskom podsistemu; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički, informatički ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za elektronske potpise i sertifikate

Grupa za održavanje sistema PKI UIO

6/07 Stručni saradnik-sistem administrator u sistemu PKI UIO

Opis poslova: U programskom sistemu za primjenu infrastrukture javnih ključeva obavlja sljedeće poslove: izvršava inicijalnu konfiguraciju aplikacije centralnog registracionog tijela i njeno administriranje; kreiranja, ažuriranja i brisanja profila certifikata, kreiranja polisa za određene profile certifikata; kreiranja profila certifikata za prijavljivanje na security manager administration; konfiguriranja sigurnosne polise i osobina kategorija certifikata; definiranja korisničkih polisa (sadržaj certifikata, pravila vezana za lozinke i korištene algoritme); konfiguriranja administratorske polise (životni vijek certifikata, CRL polisa; pregleda informacije o CA tijelima i informacije o certifikatima korisnika; Obavlja administraciju u programskom sistemu za upravljanje personalizacijom i izdavanjem Smart kartica (CMS Card Management System) i to nad: profilima zahtjeva, profilima certifikata, šifarnicima, dodatnim kolonama u aplikaciji; dodjelom prava pristupa za korisnike aplikacije registracionog tijela (RA registration authority), centralnog CMS-a i desktop aplikacije; pregledanjem zahtjeva i kreiranjem naloga za sve vrste zahtjeva od strane regionalnih centara, a samim tim i generiranje elektronskih/kvalificiranih potvrda/certifikata; kreiranjem paketa za slanje putem aplikacije ka regionalnim centrima; izdavanjem softverskih i serverskih certifikata.U radu sa kriptografskim uređajima vrši: opoziv, suspenziju i prekid suspenzije (aktivacija) certifikata; provjerava podatke na izdatom certifikatu, prati životni ciklus certifikata i tako preuzima odgovornost za rad bezbjednih sistema ovjerioca u tekućem radu na dnevnom nivou i autoriziranu odgovornost za implementaciju sistema za formiranje rezervnih kopija i procedura oporavka CMS-a (Card Management System). Vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički fakultet, prirodno-matematički fakultet, fakultet organizacionih nauka ili tehnički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA

Odsjek za poslovne usluge

Grupa za prinudnu naplatu

2/04 Stručni saradnik za prinudnu naplatu

Opis poslova: Priprema nacrte akata o pokretanju postupka prinudne naplate, proglašenju nesolventnosti i nenaplativosti dužnika indirektnih poreza, za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama do iznosa utvrđenog od strane Uprave; predlaže proglašavanje otpisa duga i zastaru; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe;vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-ekonomski ili pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za carinske poslove

Grupa za carinske postupke

3/08 Viši stručni saradnik za carinske postupke

Opis poslova: Vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležna Grupa; prati i analizira problematiku provođenja procedura i pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama; priprema i izrađuje izvještaje o radu Grupe; daje informacije trećim licima o primjeni propisa vezano za carinske propise; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-pravni fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za kontrolu

3/09 Stručni saradnik za kontrolu

Opis poslova: Vrši poslove predkontrole; vrši poslove naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima; vrši analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; izrađuje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odlučuje o primjedbama na zapisnik, vrši poslove vođenja prvostepenog upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadležna Grupa i donosi rješenje u okviru svoje nadležnosti, izdaje prekršajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, te prati izvršenje naloženih mjera; izrađuje izvještaje o provedenoj kontroli, predlaže privremeno ili trajno ukidanje odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama; učestvuje u izradi planova rada i izvještaja o radu, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; po potrebi učestvuje u radu Komisija i drugih tijela; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Carinska ispostava Aerodrom Banja Luka

3/10 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave, provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima; da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uslove za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja poduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; priprema i izrađuje rješenja u carinsko-upravnom postupku iz nadležnosti ispostave; poduzima druge radnje i mjera za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera: najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Carinska ispostava Prijedor

3/11 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave, provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima; da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uslove za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja poduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; priprema i izrađuje rješenja u carinsko-upravnom postupku iz nadležnosti ispostave; poduzima druge radnje i mjera za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Prijedor

Carinska ispostava Novi Grad

3/12 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave, provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima; da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uslove za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja poduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; priprema i izrađuje rješenja u carinsko-upravnom postupku iz nadležnosti ispostave; poduzima druge radnje i mjera za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Novi Grad

Carinska ispostava Brod

3/13 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave, provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima; da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uslove za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja poduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; priprema i izrađuje rješenja u carinsko-upravnom postupku iz nadležnosti ispostave; poduzima druge radnje i mjera za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Brod

Odsjek za poreze

Grupa za podršku

4/05 Stručni saradnik za podršku i registraciju

Opis poslova: Vrši unos podataka iz zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, odnosno za postupak prestanka registracije obveznika, u informacioni sistem (I nivo), te dostavlja unesene podatke na II nivo; u okviru postupka registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza prikuplja dokazna sredstva koja su bitna za donošenje odluke (isprave, uvjerenja, izjave, uviđaj i druga dokazna sredstva); u IS unosi prijave skladišta i proizvodnih pogona,u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši registraciju skladišta ulja za loženje, u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši prijem, kompletiranje i dostavu dokumentacije za postupak brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 3

Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za reviziju i kontrolu

4/06 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: Obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 3

Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za obradu poreznih prijava

4/07 Stručni saradnik za obradu poreznih prijava

Opis poslova: Provodi postupak i izrađuje nacrt rješenja o povratu PDV-a po osnovu PDV prijava; postupa sa poreznim kreditom (provjera, odobravanje, prebijanje i povrat istog u PDV softveru); u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; oslobađa sredstva u PDV softveru za povrat po rješenjima organizacionih jedinica Uprave nadležnih za kontrolu; vrši evidentiranje poreznih obaveza u poreznom knjigovodstvu (izvještaji); provodi postupak povrata PDV-a u PDV softveru; vrši provjeru poreznih prijava; vrši manje složene poslove u poreznom knjigovodstvu; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za provođenje propisa

Grupa za obavještavanje

5/03 Stručni saradnik za obavještavanje

Opis poslova: Obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje obavještajnog kruga; u cilju pružanja pomoći grupi za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju straživanja, otkrivanja i dokumentiranja prekršajnih i kaznenih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinitelja; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulisana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada; u saradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; sarađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava suradnju sa zaposlenim u drugim tijelima uprave, kao i privrednim subjektima; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja

5/04 Stručni saradnik za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja

Opis poslova: Izvršava poslove iz djelokruga rada Grupe, kao izvršioc u Grupi ili izvršioc član mobilnog tima u Grupi u čijem je sastavu na sprječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju te procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom i unutarnjem prometu, u skladu sa ovlaštenjima koje sam ili drugi uposleni iz Grupe, otkrije i/ili ima osnovanu sumnju na povredu propisa, i da preuzme dokumentaciju u predmetu prekršaja u vezi indirektnog oporezivanja od drugih nadležnih organa, o čemu ostvaruje suradnju sa sudom i tužiteljstvom, i sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i drugim nadležnim tijelima; prilikom otkrivanja prekršaja o indirektnim porezima izdaje prekršajni nalog, sačinjava i učestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izvještaja o krijumčarenju roba sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, koje može da podnosi i dostavlja samo ovlaštena osoba u Grupi, a radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti učinitelja prekršaja i/ili kaznenih djela, kao i procesuiranja istog; može da upotrijebi opravdanu silu te nosi lako naoružanje, koristi operativnu tehniku i pomagala, druga sredstva i opremu neophodne u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Grupe; obavljaju poslove redovnog i vanrednog pregleda i provjera, ograničenih provjera obveznika, te kontrola po posebnom ovlaštenju, kao i pretres i praćenje po naredbi nadležnog organa, kao i drugih ciljanih operativnih aktivnosti vezano za rizik i informaciju; postupa na temelju naredbi, naloga i odluka nadležnih organa, na sprječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja roba i prekršaja u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom; poduzima radnje na otkrivanju prekršaja i kaznenih djela iz oblasti indirektnih poreza, vrši privremeno oduzimanje nelegalne robe, dokumentacije i drugih dokaznih materijala, odnosno predmeta kojima je učinjen prekršaj i/ili postoji osnov sumnje za kazneno djelo krijumčarenja; vodi propisane evidencije, učestvuje u provođenju aktivnosti u zemlji i na međunarodnom nivou u vezi operacija, projekata, sporazuma i ugovora, prema propisima i važećim konvencijama za BiH u vezi sprječavanja krijumčarenja roba; ostvaruje operativna suradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Uprave, nadležnim organima u zemlji i na međunarodnom planu, vrši obavještavanje o otkrivenim modalitetima i načinima krijumčarenja roba, prekršaja i prekršiteljima propisa Grupu za obavještavanje, a shodno potrebi i za druge organizacione dijelove Uprave i druge nadležne organe;obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za istrage

5/05 Stručni saradnik za istrage

Opis poslova: Obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih krivičnih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreznih organa, u skladu sa sporazumima o suradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; pravovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave, naročito Grupi za obavještavanje; osigurava poštovanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštava o mogućim krivičnim djelima; sačinjava izvještaje za Tužilaštva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

Odsjek za poslovne usluge

2/05 Stručni saradnik za organizacione poslove

Opis poslova: Obavlja poslove organizacione prirode za potrebe unutrašnjih jedinica u Centru i zaposlenih; stara se o obezbjeđenju pečata, štambilja i natpisa za označavanje regionalnog centra i njegovih organizacionih jedinica i vodi evidencije o istom; stara se o nabavci i izdavanju službenih iskaznica zaposlenih i kartica za kontrolu radnog vremena, te vodi evideniciju; osigurava podatke za potrebe donošenja akata iz oblasti organizacionih poslova i izrađuje akta korespodencije koja se odnose na isto; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-ekonomski ili pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Sarajevo

2/06 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Opis poslova: Organizuje, koordinira i obavlja poslove u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Centru; vrši formalnu i suštinsku kontrolu ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije; usaglašava i kontroliše izvršena knjiženja cjelokupne finansijsko-materijalne dokumentacije u Centru; stara se o racionalnoj upotrebi i korištenju finansijsko-materijalnih sredstava i u tom cilju predlaže potrebne mjere; organizuje obračun plata i naknada i odgovoran je za njegovu ispravnost; priprema izradu finansijskog plana i učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih obračuna; izrađuje potrebne analize, informacije i i izvještaje o finansijsko-materijalnom poslovanju Centra na zahtjev Središnjeg ureda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepenekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Sarajevo

Odsjek za carinske poslove

Grupa za kontrolu

3/14 Stručni saradnik za kontrolu

Opis poslova: Vrši poslove predkontrole; vrši poslove naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima; vrši analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; izrađuje zapisnike o predkontroli i nalazima izvršene kontrole i prijedlogu mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te prati izvršenje naloženih mjera; predlaže pokretanje prekršajnog postupka; predlaže pokretanje naknadne naplate ili povrata više naplaćenih indirektnih poreza Grupi za procedure; predlaže privremeno ili ukidanje odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje suradnju sa drugim organizacionim jedinicama; učestvuje u izradi planova rada i izvještaja o radu, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu Komisija i drugih tijela; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grup; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Sarajevo

Carinske ispostava Aerodrom Sarajevo

3/15 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave, provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima; da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uvjete za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja poduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; priprema i izrađuje rješenja u carinsko-upravnom postupku iz nadležnosti ispostave; poduzima druge radnje i mjera za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Sarajevo

Carinska ispostava Zenica

3/16 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave, provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima; da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uvjete za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja poduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; priprema i izrađuje rješenja u carinsko-upravnom postupku iz nadležnosti ispostave; poduzima druge radnje i mjera za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Zenica

Odsjek za poreze

Grupa za reviziju i kontrolu

4/08 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: Obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca2

Mjesto rada: Sarajevo

REGIONALNI CENTAR MOSTAR

Grupa za informacione tehnologije

6/08 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

Opis poslova: Obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa“ i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, back up podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Mostar

Odsjek za carinske poslove

Grupa za kontrolu

3/17 Stručni saradnik za kontrolu

Opis poslova: Vrši poslove predkontrole; vrši poslove naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima; vrši analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; izrađuje zapisnike o predkontroli i nalazima izvršene kontrole i prijedlogu mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te prati izvršenje naloženih mjera; predlaže pokretanje prekršajnog postupka; predlaže pokretanje naknadne naplate ili povrata više naplaćenih indirektnih poreza Grupi za procedure; predlaže privremeno ili ukidanje odobrenja

donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje suradnju sa drugim organizacionim jedinicama; učestvuje u izradi planova rada i izvještaja o radu, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu Komisija i drugih tijela; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS- VII stepen-fakultet društvenog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Mostar

Carinska ispostava Mostar

3/18 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši pregled robe u cjelini ili djelimično i utvrđuje: da li podaci navedeni u carinskoj prijavi i priloženim ispravama odgovaraju stvarnom stanju u pogledu količine, kvaliteta, vrijednosti i porijekla robe, da li se roba prema stvarnom stanju svrstava u tarifni broj, odnosno tarifnu oznaku koju je podnosilac deklaracije naznačio i dr.; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja preduzima odgovarajuće mjere; vrši poslove uzimanja uzoraka robe; po potrebi učestvuje u poslovima naknadne kontrole; obavlja poslove nadzora nad robom u carinskim postupcima pod carinskim nadzorom i prati realizaciju odobrenja za postupke sa ekonomskim učinkom; preduzima druge mjere i radnje za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave i vođe smjene; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Mostar

Carinska ispostava Neum

3/19 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši pregled robe u cjelini ili djelimično i utvrđuje: da li podaci navedeni u carinskoj prijavi i priloženim ispravama odgovaraju stvarnom stanju u pogledu količine, kvaliteta, vrijednosti i porijekla robe, da li se roba prema stvarnom stanju svrstava u tarifni broj, odnosno tarifnu oznaku koju je podnosilac deklaracije naznačio i dr.; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja preduzima odgovarajuće mjere; vrši poslove uzimanja uzoraka robe; po potrebi učestvuje u poslovima naknadne kontrole; obavlja poslove nadzora nad robom u carinskim postupcima pod carinskim nadzorom i prati realizaciju odobrenja za postupke sa ekonomskim učinkom; preduzima druge mjere i radnje za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave i vođe smjene; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca2

Mjesto rada: Neum

Carinska ispostava Grude

3/20 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši pregled robe u cjelini ili djelimično i utvrđuje: da li podaci navedeni u carinskoj prijavi i priloženim ispravama odgovaraju stvarnom stanju u pogledu količine, kvaliteta, vrijednosti i porijekla robe, da li se roba prema stvarnom stanju svrstava u tarifni broj, odnosno tarifnu oznaku koju je podnosilac deklaracije naznačio i dr.; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja preduzima odgovarajuće mjere; vrši poslove uzimanja uzoraka robe; po potrebi učestvuje u poslovima naknadne kontrole; obavlja poslove nadzora nad robom u carinskim postupcima pod carinskim nadzorom i prati realizaciju odobrenja za postupke sa ekonomskim učinkom; preduzima druge mjere i radnje za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave i vođe smjene; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Grude

Odsjek za poreze

Grupa za reviziju i kontrolu

4/09 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: Obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje;preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Mostar

Odsjek za provođenje propisa

Grupa za obavještavanje

5/06 Stručni saradnik za obavještavanje

Opis poslova: Obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga; u cilju pružanja pomoći grupi za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju straživanja, otkrivanja i dokumentiranja prekršajnih i kaznenih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinitelja; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada; u suradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; surađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava suradnju sa zaposlenim u drugim tijelima uprave, kao i privrednim subjektima; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Mostar

Grupa za istrage

5/07 Stručni saradnik za istrage

Opis poslova: Obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja kaznenih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih kaznenih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreznih organa, u skladu sa sporazumima o suradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; pravovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave, naročito Grupi za obavještavanje; osigurava poštivanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštava o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužiteljstva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Mostar

REGIONALNI CENTAR TUZLA

Grupa za informacione tehnologije

6/09 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

Opis poslova: Obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa“ i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, back up podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Tuzla

Odsjek za poslovne usluge

2/07 Stručni saradnik za organizacione poslove

Opis poslova: Obavlja poslove organizacione prirode za potrebe unutrašnjih jedinica u Centru i zaposlenih; stara se o obezbjeđenju pečata, štambilja i natpisa za označavanje regionalnog centra i njegovih organizacionih jedinica i vodi evidencije o istom; stara se o nabavci i izdavanju službenih iskaznica zaposlenih i kartica za kontrolu radnog vremena, te vodi evideniciju; osigurava podatke za potrebe donošenja akata iz oblasti organizacionih poslova i izrađuje akta korespodencije koja se odnose na isto; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski ili pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Tuzla

2/08 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Opis poslova: Organizuje, koordinira i obavlja poslove u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Centru; vrši formalnu i suštinsku kontrolu ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije; usaglašava i kontroliše izvršena knjiženja cjelokupne finansijsko-materijalne dokumentacije u Centru; stara se o racionalnoj upotrebi i korištenju finansijsko-materijalnih sredstava i u tom cilju predlaže potrebne mjere; organizuje obračun plata i naknada i odgovoran je za njegovu ispravnost; priprema izradu finansijskog plana i učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih obračuna; izrađuje potrebne analize, informacije i i izvještaje o finansijsko-materijalnom poslovanju Centra na zahtjev Središnjeg ureda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Tuzla

2/09 Viši stručni saradnik za naplatu prihoda

Opis poslova: Organizuje, koordinira i obavlja poslove u oblasti naplate prihoda u Centru, prati problematiku naplate prihoda i predlaže mjere za rješavanje pojedinih pitanja, prati propise vezane za naplatu prihoda, vrši izradu nacrta rješenja o povratu gotovinskog depozita položenog u postupku registracije obveznika u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, vrši izradu nacrta rješenja po zahtjevima za povrat duplo ili više puta uplaćenih sredstava po istom osnovu koji proizilaze iz primjene carinskih propisa, vrši prihvat, protestiranje i povrat bjanko vlastitih trasiranih mjenica u carinskom postupku unutrašnje obrade po osnovu Lohn posla, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS VII,pravni ili ekonomski fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Tuzla

Odsjek za carinske poslove

Carinska ispostava Bijeljina

3/21 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: Vrši pregled robe u cjelini ili djelimično i utvrđuje: da li podaci navedeni u carinskoj prijavi i priloženim ispravama odgovaraju stvarnom stanju u pogledu količine, kvaliteta, vrijednosti i porijekla robe, da li se roba prema stvarnom stanju svrstava u tarifni broj, odnosno tarifnu oznaku koju je podnosilac deklaracije naznačio i dr.; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja preduzima odgovarajuće mjere; vrši poslove uzimanja uzoraka robe; po potrebi učestvuje u poslovima naknadne kontrole; obavlja poslove nadzora nad robom u carinskim postupcima pod carinskim nadzorom i prati realizaciju odobrenja za postupke sa ekonomskim učinkom; preduzima druge mjere i radnje za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; vrši i druge poslove po nalogu šefa ispostave i vođe smjene; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Bijeljina

Odsjek za poreze

Grupa za reviziju i kontrolu

4/10 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: Obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Tuzla

Odsjek za provođenje propisa

Grupa za obavještavanje

5/08 Stručni saradnik za obavještavanje

Opis poslova: Obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga; u cilju pružanja pomoći grupi za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju straživanja, otkrivanja i dokumentiranja prekršajnih i kaznenih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinitelja; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada; u suradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; surađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava suradnju sa zaposlenim u drugim tijelima uprave, kao i privrednim subjektima; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Tuzla

Grupa za istrage

5/09 Stručni saradnik za istrage

Opis poslova: Obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja kaznenih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih kaznenih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreznih organa, u skladu sa sporazumima o suradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; pravovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave, naročito Grupi za obavještavanje; osigurava poštivanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštava o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužiteljstva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS VII stepen-fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca1

Mjesto rada: Tuzla

Napomene za sve kandidate:

–      Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Neovisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–      Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

–      Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

–      Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formirat će se jedna Komisija za izbor.

Dodatne napomene:

–      Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta za koja je u posebnim uslovima naveden položen stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, nisu u obavezi dostavljati dokaz o istom. Za kandidate koji budu postavljeni za državne službenike, posebnim aktima će se naknadno utvrditi obaveza polaganja navedenog ispita.

–      Za kandidate koji budu plasirani na listi uspješnih kandidata za radna mjesta1/03, 1/04, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 3/16, 3/18, 3/19, 3/20 i 3/21, 5/02, 6/02 i 6/07, obaviće se, prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, sigurnosne provjere u skladu sa odredbama člana 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/05 i 12/09). Lice za koje se utvrdi sigurnosna smetnja neće biti postavljeno, odnosno primljeno u radni odnos na radno mjesto za koje je obavljena sigurnosna provjera, bez obzira na ostvarene rezultate u sprovedenoj konkursnoj proceduri, shodno navedenim odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te odredbi člana 28. stav (7) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, br. 96/07, 43/10 i 103/17).

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–     uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru, izuzev za pozicije: 6/01; 6/02; 6/03; 6/04; 6/05; 6/06; 6/07; 6/08 i 6/09.

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–      Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–      U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–      U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–      U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–      U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–      Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–      Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–      Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.02.2020. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Uprava za indirektno oporezivanje

78000 Banja Luka

Ul. Bana Lazarevića bb

„Javni oglas zapopunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje“

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Prijavni obrazac na bosanskom jeziku

https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/