Javni konkurs za pedagoga Srednje stručne škole Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

B U G O J N O

Na osnovu člana 83 i člana 100.Zakona o srednjoj školi i na osnovu odluke Upravnog odbora škole od 24.10.2018.godine i saglasnosti ministarstva ., Srednja stručna škola Bugojno raspisuje:

                                                                  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

  1. Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos,za radno mjesto kako slijedi:

a.)    Pedagog škole,1 izvršilac  na određeno vrijeme,do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,a najduže   do 30.06.2019.godine

Pored općih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa,kandidat uz prijavu treba priložiti:

–          Diplomu o završenoj školi potrebnoj za traženo radno mjesto propisano Zakonom o srednjoj školi,Pedagoškim standardima i  NPP-u (VII stepen obrazovanja odgovarajućeg smjera ili najmanje 300 ECTS traženog smjera).

–          Izvod iz matične knjige rođenih

–          Izvod iz matične knjige državljana

–          Dokaz o tehnološkom višku i nadopuna  norme u SBK

–          Dokaz o položenom stručnom ispitu

–          Potvrda o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom (Zavod za zapošljavanje).

–          Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija

–          Dokaz o dužini radnog  staža  u obrazovanju

–          Kućna lista i dokaz o nezaposlenosti članova porodice(ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno vrijeme ili nema stalni izvor primanja,dokazi mjerodavnih institucija za svakog člana)

–          Dokaz o napredovanju kandidata u SBK-a(mentor,savjetnik)

–          Uvjerenje o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova njihovih porodica

U prijavi na konkurs navode se lični podaci(ime i prezime,adresa stanovanja,kontakt  telefon,po mogućnosti e-mail adresa),naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje,biografija,dokazi koje prilaže i vlastoručni potpis.

Ukoliko se dostavljaju kopije dokumenata,iste moraju biti ovjerene,a dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena trajanja konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Sa svakim od kandidata čija je prijava potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju zakonske uslove konkursa   bit će obavljen intervju koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 člana.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua sa kandidatima objavit će se na emis web stranici škole (www.e-skole.ba strucna_bugojno).

Odluka o prijemu kandidata sa rang listom biće objavljena na emis web stranici škole

(www.e-skole.ba strucna_bugojno) i odluka o prijemu  se smatra dostavljanom kandidatima  istekom osmog dana od dana javne objave na emis web stranici škole u kojem teče i vrijeme za žalbu.

Plaća za navedeno radno mjesto utvrđena je kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK.

Kandidat kod koga postoje prepreke za zasnivanje radnog odnosa iz člana 19.Kriterija i procedura za prijem  radnika nadležnog ministarstva broj:03-34-792/18 od 29.06.2018.godine ne može zasnovati radni odnos.Prijave se dostavljaju na slijedeću adresu:SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

CIGLANE II BB BUGOJNO sa naznakom ”Prijava na konkurs NE OTVARATI”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

                                                                                                           Predsjednik U.O.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o