BUGOJNO: Konkurs za stručnog saradnika u MUP-u Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.05.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona” broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 589

01. Stručni suradnik za poslove javne nabave u Odsjeku za potporu u Ministarstvu u sjedištu – 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za provođenje propisa u oblasti građanskih stanja u Odsjeku za administraciju Bugojno – 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni savjetnik za ekonomska pitanja u Odsjeku za administrativno pravne, kadrovske poslove i logistiku u Upravi policije u Ministarstvu u sjedištu – 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: koordinira i radi sukladno sa propisanom metodologijom na pripremi tenderske dokumentacije; pomaže povjerenstvu za nabave pri korespondenciji sa ponuditeljima; radi na dostavljanju tenderske dokumentacije na način propisan za konkretni postupak javne nabave; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast javnih nabavki, tenderske dokumentacije i sl.; vrši objavu obavijesti o javnim nabavama; praćenje realiziranja poslova vezanih za javne nabave; vrši izradu odluke o odabiru ili poništenju postupka nabave prema preporuci povjerenstva sukladno sa propisanim procedurama, obavlja i druge poslove i zadatke vezane za provođenje postupka javne nabave u koordinaciji sa povjerenstvom; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

02. Opis poslova: obavlja poslove, vrši stručnu obradu i priprema dokumentaciju o pitanjima koja se odnose na oblast građanskih stanja; sudjeluje u vođenju upravnog postupka i rješava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku u oblasti građanskih stanja i sudjeluje u pripremi rješenja (poništavanje registracije vozila, izdavanje osobnih dokumenata, određivanje i poništavanje JMB, prebivalište i dr. poslovi); prati i istražuje promjene i pojave u oblasti građanskih stanja, sudjeluje u postupku i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale u ovoj oblasti; vrši prikupljanje, sređivanje i evidentiranje dokumentacije iz svoje mjerodavnosti; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; sprovodi administrativno izvršenje rješenje o pitanjima iz oblasti građanskih stanja, obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

03. Opis poslova: sudjeluje u izradi prijedloga proračuna za potrebe policije; koordinira rad Uprave policije po ekonomskim pitanjima sa Odsjekom za financije i Odsjekom za potporu u vezi nabave opreme i materijalnih sredstava za rad policije; sudjeluje u izradi analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih materijala na temelju odgovarajućih podataka; prati realizaciju utroška finansijskih i materijalnih sredstava dodijeljenih policiji i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera sukladno sa usvojenom budžetskom politikom; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
– VII stupanj stručne spreme – Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS), ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje 3 godine (sa stečenih 180 ECTS bodova), ekonomske struke – smjer ekonomija, poslovna ekonomija, pravne i upravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:
– VII stupanj stručne spreme – Pravni fakultet ili Fakultet poslovne ekonomije, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS), ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje 3 godine (sa stečenih 180 ECTS bodova), pravne i upravne struke ili struke poslovne ekonomije, javne uprave,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 03:
– VII stupanj stručne spreme – Ekonomski fakultet, odnosno završen najmanje drugi ciklus diplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova), ekonomske struke – smjer ekonomija,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računalu.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računalu,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o