Vlada SBK donijela odluku da se izdvoji iznos od 25.000 KM za JU Dom zdravlja Bugojno za dogradnju i adaptaciju objekta za zbrinjavanje infektivnog otpada

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 69.sjednice.

Usvojeni su Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za 2018. godinu.

Usvojen je i Program rada Agencije za privatizaciju SBK za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o godišnjem popisu sredstava kod korisnika Budžeta SBK na dan 31.12.2017. godine, odlukom se zadužuju budžetski korisnici da obave redovno popisivanje sredstava i izvora sredstava, utvrđivanjem stvarnog stanja sredstava i njihovih izvora na dan 31.12.2017.g.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za JU Dom zdravlja Bugojno, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM, na ime finansiranja dogradnje i adaptacije objekta koji je neophodan za smještaj i stavljanje u funkciju postrojenja za zbrinjavanje infektivnog otpada.

Donesena je i Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za završetak fasade na školskoj zgradi O.Š. „Voljevac“, Gornji Vakuf/ Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 6.998,83 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuađaču „IG Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede – regulacija Šakinog potoka u naselju Drin, na području općine Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 12.860,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Miličević“ d.o.o. Kreševo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila Izvještaj o obavljenoj reviziji Odjela za internu reviziju – Revizija izdataka za grijanje (poređenje u periodu od 2014-2016 godina).

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Izvještaj Načelnika općine Novi Travnik o utrošku sredstava po Odluci Vlade SBK.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata za IX i X mjesec tekuće odluke, odlukom se izdvaja iznos od 206.383,50 KM,
– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju grijanja u P.Š. „Gornja Večeriska“ u O.Š. „Vitez“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 4.800,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „V.G.Monting“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe ministarstva, odlukom se izdvaja iznos od 14.952,00 KM, sredstva će se doznačiti na račun ugovorenog dobavljača „Ocean“ d.o.o. Travnik,
– Odluka o utrošku i dodjeli ugovora o nabavi za instaliranje grijanja u područnoj školi „Putiš“ O.Š. „Kaćuni“ , ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču „Kovan M.I.“ d.o.o. Gračanica, sa visinom ponude od 13.576,25 KM,
– Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta, za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama,
– Odluka o utrošku sredstava za saniranje kvara centralnog grijana u S.S.Š. „Jajce“ Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 1.582,08 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Bioenergi“ d.o.o. Vitez
– Odluka o davanju saglasnosti za provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice, kako slijedi:

1. “Mješovita srednja škola“Donji Vakuf; .4.300,00 KM, (Nabavka i ugradnja ulaznih vrata škole)
2. OŠ „Karaula“ Travnik, 2.700,00 KM, (Sufinanciranje adaptacije sabirnog rezervoara Seferi – 50% donacija Općine)
3. SŠ „Busovača“ Busovača, 3.500,00 KM, (Nabavka kopir aparata za potrebe škole- škola nema kopir aparat)
4. OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, 3.650,00 KM, (Nabavka i ugradnja video nadzora u školi).
– Odluka o davanju saglasnosti za objavu nove relacije za prijevoz učenika u općini Jajce u Službenim novinama SBK.

Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva i socijalne politike za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima o obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenika u zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/