Preduzeću Čistoća Bugojno potreban ekonomski službenik

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Jkup ”Čistoća” d.o.o. Bugojno

Slobode bb, Bugojno

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH» broj:26/16 i 89/18), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona» broj 7/19), člana 7. Pravilnika o radu JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno, člana 45. stav 1. tačka 7. Statuta preduzeća JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno i Odluke o prijemu radnika broj: 351/21 od 07.06.2021.g, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I  Na određeno vrijeme  do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do

10.03.2022.godine, javni oglas se raspisuje  za radno mjesto:

 1. Ekonomski službenik ……………………………………………………………………. 1 izvršilac

III Opis poslova

 1. Ekonomski službenik

Pregleda i kontroliše ispravnost ulaznih dokumenata sa formalne i suštinske strane; utvrđuje tačnost i ispravnost poslovne promjene na osnovu priloga uz ulaznu fakturu i radni nalog; kontroliše novčanu dokumentaciju, vodi evidenciju primljenih faktura te istu predaje na dalju obradu, kontiranje i knjiženje; sastavlja naloge za plaćanje ulaznih računa preko transakcijskih računa u poslovnim bankama po nalogu uprave; sastavlja i kontroliše knjigu ulaznih faktura u skladu sa zakonskim propisima o porezu na dodatnu vrijednost, kontaktira sa poslovnim partnerima u vezi naplate potraživanja od kupaca i likvidacije obaveza prema dobavljačima; radi na izvodima otvorenih stavki; obavlja po potrebi i druge poslove po nalogu šefa službe; postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu, te drugim općim aktima poslodavca. Za svoj rad odgovara  Šefu službe i Direktoru preduzeća

Mjesto obavljanja rada je JKUP ” Čistoća” d.o.o. Bugojno, Slobode bb, sa radnima vremenom u skladu sa Pravilnikom  o radu preduzeća.

Uslovi

Pored općih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom o radu, za obavljanje poslova i radnih zadataka, kandidati moraju i ispunjavati  i posebne uslove, kako slijedi:

Opći uslovi:
-da je državljanin BiH
-da ima navršenih 18 godina
-da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Posebni uslovi:
– Završenu srednju školu (stručna sprema SSS, IV stepen ekonomskog smjera ili Gimnazija);

– Radno iskustvo od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima;

 1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i  kratku biografiju, sa obaveznim podatcima (adresa i telefon), koja mora biti potpisana, kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Diploma o završenoj školskoj spremi
 4. Dokaz o radnom iskustvu

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja,potvrde) kojim to dokazuju, te se pozvati na   poseban zakon po kojem imaju prednost.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od 6 mjeseci i dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 8 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizička sposobnost odgovara uvjetima radnog mjesta.

 1. Postupak prijavljivanja
  Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom

>>NE OTVARAJ – Prijava na Javni oglas <<

Komisiji za izbor na adresu JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno, ul. Slobode bb, Bugojno.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol preduzeća ili preporučeno putem pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju neki od uslova iz javnog oglasa za navedeno radnom mjesto, neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o raspisivanju oglasa za prijem radnika objavljuje se u dnevnim novinama ”Oslobođenje”, a integralni tekst oglasa na web stranici JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno  i isti se dostavlja Službi za zapošljavanje  SBK/KSB, te oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja na tel. 030/256-856.

VII. Postupak izbora kandidata

Proces izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uvjet propisano srednje i visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, održanog pismenog ispita i usmenog interjvua sa svakim kandidatom.

Kandidati čije su prijave uredne, blagovremene i potpune, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će telefonskim putem obavijestiti  o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Izbor se vrši na osnovu utvrđenih kriterija.

Dostavljeno:

 • Dnevne novine ”Oslobođenje”
 • Služba za zapošljavanje SBK/KSB
 • Web stranica JKUP ”Čistoća” d.o.o. Bugojno cistocabugojno.ba
 • a/a

Bugojno, 07.06.2021.godine             Direktor
Broj: 352/21                                                                                                 Sarajlić Emir

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o