Osnovna škola Bristovi Bugojno: Oglas za posao za 12 nastavnika

https://www.zekataxi.com/ https://https://www.bingotuzla.ba/ljetnihitovi//

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA „BRISTOVI“

BRISTOVI – BUGOJNO

Broj:327-3-2/2023

Datum:06.10.2023. godine

Na osnovi člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04); člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19); odredbi Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Bristovi“, broj:241-2/2019 od 15.08.2019.godine i Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Bristovi“, broj:41-2/2021 od 25.02.2021.godine; Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, broj:03-30-1/2023-205-10 od 5.9.2023. i Saglasnosti broj:03-30-1/2023-344-1 od 25.9.2023.godine i Odluke Upravnog odbora Osnovne škole „Bristovi“,  broj:327-3-1/2023 od 28.9.2023.godine, Javna ustanova  Osnovna škola „Bristovi“ – Bugojno, r a s p i s u j e:

JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos i popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024.godini 

 1. Nastavnik razredne nastave………………. …………..2  izvršioac-do 30.6.2024.godine;
 2. Nastavnik razredne nastave…………………………izvršilac-do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do  30.6.2024.godine;
 3. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti…….18 sati-do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2024.godine;
 4. Nastavnik kulture življenja………………………………sata-do 30.6.2024.godine;
 5. Nastavnik demokratije i ljudskih prava…………….sata-do 30.6.2024.godine;
 6. Nastavnik tehničke kulture…………………………….11 sati sedmično na neodređeno vrijeme;
 7. Nastavnik historije…………………………………………..sati-do 30.6.2024.godine;
 8. Nastavnik turskog jezika i književnosti……………sati-do 30.6.2024.godine;
 9. Nastavnik biologije………………………………………..14 sati-do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja;
 10. Nastavnik biologije…………………………………………2 sata-do 30.6.2024.godine i
 11. Nastavnik informatike……………………………………sati-do 30.6.2024.godine.

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“, broj: 26/16,89/18 i 23/20), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi SBK (”Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05) i Izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa za devetogodišnje osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu koje nastavu realiziraju na bosanskom jeziku („Službene novine SBK/KSB“, broj:3/2021).

Uz prijavu, kandidati trebaju obvezno dostaviti:

 1. Prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 2. Biografija, svojeručno potpisana,
 1. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 3. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 4. Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

Prioriteti kod zapošljavanja:

Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK/KSB i kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom zaposlenika  na neodređeno vrijeme u školama SBK/KSB, a u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u SBK/KSB, („Službene novine SBK“, broj:5/23); odredbama Kriterija i procedura zbrinjavanja nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj:11/2020) i internim aktima Osnovne škole „Bristovi“.

Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (rješenje, potvrda ili uvjerenje obrazovne ustanove u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili lice zaposleno na neodređeno vrijeme sa nepotpunom normom) koje prilaže, u originalu ili ovjerenoj kopiji prilikom prijave na javni konkurs pozivajući se na odredbe Kolektivnog ugovora („Službene novine SBK/KSB“, broj:5/23) i druge propise.

Prednost pri zapošljavanju:

Prednost pri zapošljavanju u radni odnos imaju kandidati koji prema posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju u skladu sa odredbama   Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB, (Službene novine SBK/KSB“, broj:7/2019) i internim aktima Osnovne škole „Bristovi“

Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (dokaz o nezaposlenosti, dokaz o zajedničkom domaćinstvu, potvrda, uvjerenje i slično), koje prilažu prilikom prijave na Javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su: potpune, blagovremeno i koje ispunjavaju formalne uvjete iz konkursa.

Komisija za provođenje javnog konkursa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju).

Pismeni dio testiranja održat će se u četvrtak 26.10.2023.godine u Osnovnoj školi „Bristovi“ sa početkom u 14:00 sati.

Kandidati koji zadovolje na pismenom dijelu ispita  i ostvare pravo na usmeni, o  terminu istog će biti obaviješteni putem e-maila.

Kandidati koji imaju status lica proglašenog tehnološkim viškom ili lica sa nepotpunom normom u statusu zaposlenika na neodređeno vrijeme nisu obavezni prisustvovati/pristupiti pismenom testiranju, ali su obavezni

javiti se na  upravi Škole u terminu održavanja pismenog dijela ispita.

Kandidati koji ne pristupe pismenom testiranju ili intervijuu, u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni konkurs.

Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Obavijest o raspisivanju Javnog konkursa se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog konkursa se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK/KSB, koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Prijava na Konkurs se  podnosi  Komisiji za provođenje konkursa na adresu:

Osnovna škola „Bristovi“, Rostovska  b.b., 70230 Bugojno,  u zatvorenoj koverti, s naznakom

NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Direktorica Osnovne škole „Bristovi“

____________________

/Hadžić Rasma/

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/