MUŠTULUK! Konkurs za dodjelu stipendija za prošlu i aktuelnu školsku godinu u Bugojnu

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Na osnovu čl. 40. Statuta Općine Bugojno (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 7/07, 2/08 i 6/11),  Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/18.  i 2018/2019.godinu (“Službene novine Općine Bugojno”, broj:8/18 )  i  Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 8/18 ) , općinski načelnik raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu stipendija redovnim studentima u

akademskoj 2017/2018. i 2018/2019 godini

                                             I

            Pravo na dodjelu stipendija imaju redovni studenti koji imaju stalno prebivalište na području općine Bugojno najmanje šest mjeseci prije prijave na Konkurs i koji se školuju  u Bosni i Hercegovini.

                                                                       II

            Pravo na dodjelu stipendija nemaju:

– vanredni studenti,

– studenti apsolventi,

– studenti koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno

   upisali   istu godinu studija,

– studenti koji primaju stipendiju  od drugog davaoca,

– studenati koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života.

– studenti koji već imaju završen jedan od fakulteta.

                                                                       III

Za akademsku 2017/2018. godinu dodjeljuje se 150stipendija, a stipendije će sedodjeljivati sljedećim kategorijama studenata:

Kategorija 1: učenici generacije školske 2016/2017. godine,

 koji su upisali redovni studij.

Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom

(prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je

iznad 8,5 odnosno 4,25) .

Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili

oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći).

Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više).

Kategorija 5: djeca šehida i poginulih boraca, RVI i dobitnika

ratnih priznanja i odlikovanja,

Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni

jednom od prethodnih kategorija.

Broj stipenija ove kategorije će biti raspoređen nakon podjele u kategorijama 1.,2.,3.,4. i 5. a po procentualnom učešću po godinama:

  I godina 10% stipendija,      II godina 10% stipendija,

                      III godina 20% stipendija,      IV godina 20% stipendija,

                       V godina 20% stipendija,       VI godina 20% stipendija.

                                                                        IV

Za akademsku 2018/2019. godinu dodjeljuje se 150stipendija, a stipendije će se dodjeljivati po sljedećim kategorijama studenata:

Kategorija 1: učenici generacije školske 2017/2018. godine,  

                        koji su upisali redovni studij

Kategorija 2: studenti sa postignutim natprosječnim uspjehom

(prosječna ocjena u prethodnim godinama studija je

iznad 8,5 odnosno 4,25) .

Kategorija 3: studenti iz socijalno ugroženih kategorija (djeca bez jednog ili

oba roditelja i djeca korisnici stalne socijalne pomoći).

Kategorija 4: djeca sa posebnim potrebama (invaliditeta 60% i više).

Kategorija 5: djeca šehida i poginulih boraca, RVI i dobitnika

ratnih priznanja i odlikovanja.

Kategorija 6: redovni studenti I – VI godine studija koji nisu obuhvaćeni

jednom od prethodnih kategorija.

Broj stipenija ove kategorije će biti raspoređen nakon podjele u kategorijama 1.,2.,3.,4., i 5. a po procentualnom učešću po godinama:

   I godina 10% stipendija,     II godina 10% stipendija,

III godina 20% stipendija,     IV godina 20% stipendija,

 V godina 20% stipendija,     VI godina 20% stipendija.

                                                                       V

            Izbor kandidata vršit će se po Pravilniku o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima („Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/18) i na osnovu Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u  akademskoj 2017/2018. i 2018/2019. godini

(„Službene novine Općine Bugojno”, broj: 8/18 )

            Dodjela stipendija izvršit će se po rang listi prioriteta koju će utvrditi Komisija Općinskog vijeća za  dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018. i 2018/2019 godinu.

Komisija će pregledati i razmotriti pristigle prijave na objavljeni Konkurs, utvrditi

broj bodova za svakog kandidata i napraviti rang listu. Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljenu rang listu u roku od osam dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bugojno.

Svi prijavljeni kandidati iz  člana III i IV iz  kategorija 1.,2.,3.,4. i 5.  sa uredno dostavljenom dokumentacijom će biti  dobitnici stipendije bez bodovanja.

Studenti iz kategorije 6. iz  člana III i IV  će biti bodovani na osnovu Pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Kandidati  u kategoriji 6 iz  člana III i IV,koji imaju primanja iznad 250,00 KM po članu domaćinstvanemaju pravo aplicirati na ovaj konkurs.

Broj stipendija  kategorije 6., po godinama  dodjelit će se procentualo od preostalog brojaraspoloživih stipendija.           

                                                                       VI

            Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2017/2018.godinu iznose 150.000,00 KM.

Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.

Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,00 KM.

Ukupna sredstva za stipendije za akademsku 2018/2019.godinu iznose 150.000,00 KM.

Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.

Visina mjesečne rate stipendije iznosi 100,00 KM.

Po sprovedenom konkursu Općinska služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu sačinit će  Ugovor o stipendiranju studenata, kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Prilikom potpisivanja ugovora o stipendiranju student je dužan predočiti potvrdu sa fakulteta da je u statusu redovnog studenta (ne stariju od 15 dana).

            Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke kojeg svaki kandidat obavezno dostavlja prilikom apliciranja na konkurs.

                                                                       VII

Kandidati koji konkurišu za stipendije za akademsku 2017/2018.godinu i akademsku 2018/2019.godinu uz prijavu na konkurs potrebno je za svaku godinu odvojeno priložiti:

Red.brojNaziv dokumentaOrgan koji izdaje dokument
1.Zahtjev za dodjelu stipendije i formular «Obrazac za stipendiju»Općina BugojnoCentar za usluge građanimaŠalter «Informacije»
2.Dokaz o ostvarenom uspjehu i to:-          za studente I godine: fotokopije svjedočanstava o završenom I,II,III i IV razredu srednje škole Srednje škole 
–          za studente ostalih godina uvjerenje ili neki drugi dokaz o broju položenih ispita iz prethodnih godina sa navedenom prosječnom ocjenom (studenti II godine: za I godinu, Studenti III godine: za I i II godinu, itd.)NAPOMENA: Obavezano je imati naveden prosjek ocjena  Visokoobrazovna ustanova
3.Dokaz o zaposlenju/penzionisanju i visini stalnih izvora prihoda svih punoljetnih članova domaćinstva-za zaposlene: potvrda preduzeća/ustanove gdje su članovi domaćinstva zaposleni,-za penzionere: penzijski ček iz prethodnog mjeseca,-za RVI i porodice šehida i palih boraca: uvjerenje iz Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu,-za nezaposlene ili demobilisane borce: uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje,-neki drugi validan dokaz
4.Kućna lista kandidata u kojoj su navedeni svi članovi porodičnog domaćinstvaOpćina BugojnoCentar za usluge građanimaŠalter «ovjera potpisa»
5.Prijavu stalnog mjesta boravka ili ovjerenu fotokopiju lične karteMUP- odjeljenje CIPS-aili šalter za ovjeru dokumenata u Općini 
6.Potvrda da je student u tekućoj školskoj godini prvi put upisao godinu studija za koju konkuriše  Visokoobrazovna ustanova
7.Uvjerenje o statusu studenta bez jednog roditelja sa naznakom da li je korisnik dječijeg dodatka ili neCentar za socijalni rad
8.Uvjerenje o statusu studenta bez oba roditelja( samo za kategoriju 3)Centar za socijalni rad
9.Uvjerenje da je student iz porodice korisnika stalne socijalne pomoći (samo za kategoriju 3)Centar za socijalni rad
10.Dokaz da student u porodičnom domaćinstvu ima još studenata na studiranju u BiHVisokoobrazovna ustanova  
11.Uvjerenje da je student iz porodice boračke populacije sa navedenim vremenom koje je roditelj proveo u odbrani BiH od agresijeMinistarstvo odbrane – Odjel/Služba za odbranu u općini Bugojno 
12.Izjavu da student nije stipendista nekog drugog organa ili institucije i da li je smješten u studentski dom, svoj ili stan roditelja ili koristi privatni smještajOpćina BugojnoCentar za usluge građanimaŠalter «ovjera potpisa»
13.Obrazac sa podacima bankovnog računa studentaBanka u kojoj student ima otvoren račun 
14.Diploma – uvjerenje učenika generacije (samo za kategoriju 1) 
15.Potvrdu  da je student  dobitnik nagrade za vrhunske sportske rezultateSportski savez općine Bugojno i sportski klubovi
16.Potvrdu da je student  bio aktivan volonter  u nevlad. organizacijiNevladina organizacija

                                                                       VIII

            Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja (19.12.2018. godine). Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se lično i to odvojeno za svaku akademsku godinu u Općini Bugojno, šalter “Prijem podnesaka” ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Bugojno, Služba za privredu, društvene djelatnosti i  opću upravu, ul. 307. Motorizovane brigade br. 92., sa naznakom “ Komisija Općinskog vijeća za  dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2017/2018. i 2018/2019 godinu.

                                                                       IX

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                        X

            Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Bugojno – Služba za privredu,  društvene djelatnosti  i opću upravu (soba 112) ili na šalteru “Informacije” Centra za usluge građanima, na telefon broj:  030-509-225 i 030-509-271.

Broj:04-38-02557-3-2018                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

Bugojno:­19.12.2018. godine                                                  ___________________

                                                                                                  Hasan Ajkunić, prof.

Obrazac-za-stipendiju
zahtjev-za-dodjelu-stipendije
Tabela-potrebne-dokumentacije
Izjava-da-prima-neprima-stipendiju
https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o