Ministarstvu finansija SBK potrebna 2 radnika sa srednjom školom

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Konkurs je objavljen na stranici Vlade SBK 19.11.2018. i važi 15 dana od dana objavljivanja tj. do 4.12.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA
T R A V N I K
Ministarstvo financija

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u
Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 49/05),
ministar financija, objavljuje

J A V N I O G L A S
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

01. Viši referent -tehnički tajnik -1 (jedan) izvršitelj
02. Viši referent- blagajnik -1 (jedan) izvršitelj

Pozicija 01.
Opis poslova:
– tehnički poslovi za potrebe ministra,
– administrativno-tehnički poslovi u vezi s prijemom,evidentiranjem i
distribucijom ulaznih i izlaznh akata i drugih materijala,
– otprema materijala i akata za sjednice Vlade Kantona,otprema izlaznih akata
drugim tijelima,pravnim i fizičkim osobama,
– po ovlaštenju ministra stara se o sigurnosti pečata i njegovoj pravilnoj
upotrabi,
– vodi evidenciju o prisutnosti zaposlenih i evidenciju o korištenju godišnjeg
odmora,
– obavlja operaterske poslove za potrebe ministra i državnih službenika,
– organizira poslove vezane za putovanje ministra, državnih službenika i drugih
zaposlenika,
– drugi poslovi koji spadaju u djelokrug radnoga mjesta, po nalogu ministra.
Uvjeti za obavljanje poslova:
– SSS, IV stupanj, upravna škola, gimnazija,ekonomska škola
– najmanje 10 (deset) mjeseci radnoga staža nakon završene srednje škole,
– položen stručni ispit,
– znanje i vještina rada na računalu.

Pozicija 02.
Opis poslova:
– obavlja dnevne financijske transakcije isplata i uplata sredstava za
Ministarstvo,
– priprema naloge blagajne o gotovinskoj uplati i iplati sredtava proračunskim
korisnicima,
– podiže gotovi novac za potrebe blagajne i blagajničkog maksimuma
proračunskih korisnika i odgovara za stanje novca u kasi,
– vodi evidenciju o primljenim mjenicama i drugim sredstvima osiguranja
plaćanja,
– sastavlja blagajnička izvješća,
– drugi poslovi koji spadaju u djelokrug radnoga mjesta, po nalogu šefa
Odsjeka,pompćnika ministra i ministra.

Uvjeti za obavljanje poslova:
– SSS, IV stupanj, ekonomska škola, gimnazija
– najmanje 10 (deset) mjeseci radnoga staža nakon završene srednje škole,
– položen stručni ispit,
– znanje i vještina rada na računalu.

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih
i posebnih uvjeta.
Opći uvjeti:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine nije otpušten iz tijela
državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine odnosno Bosne i Hercegovine,
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava
Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti:
– svjedočanstvo o završenoj školi,
– potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu,
– dokaz o poznavanju rada na računalu.

Napomene:
– dokaz o položenom stručnom ispitu nije eliminatoran,
– sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz oglasa obavit će se intervju, po
potrebi i testiranje,
– kandidati koji budu izabrani dužani su dostaviti liječničko uvjerenje o radnoj
i zdravstvenoj sposobnosti te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni
postupak.

Sva priložena dokumenta trebaju biti originali ili ovjerene kopije.
Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavu dostaviti osobno ili poštom (preporučeno) s naznakom „Javni oglas za
prijam namještenika u Ministarstvo financija“, na adresu:
Kanton Središnja Bosna
Ministarstvo financija
Ul. Vezirska 62.
72270 Travnik.

Broj: 01-34-600/18
Travnik,12.11. 2018.

M I N I S T A R
Zoran Marković

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o