Konkurs za sekretara Medžlisa Islamske zajednice Bugojno

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Medžlis Islamske zajednice Bugojno
Izvršni odbor
Raspisuje

K o n k u r s
Za popunu radnog mjesta sekretara Medžlisa Islamske zajednice Bugojno

IO Medžlisa IZ-e Bugojno je donio odluku o raspisivanju konkursa za radno mjesto sekretar, a uslovi konkursa su slijedeći:

 • da je državljanin BiH,
 • završen Pravni fakultet (240 ECTS bodova),
 • da je član Islamske zajednice,
 • da je dobrog moralnog vladanja,
 • da ima položen vozački ispit B kategorije,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati trebaju dostaviti:

 • prijavu sa kraćom biografijom u kojoj se navode lični podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa),
 • ovjerena kopija diplome o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izjavu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od objavljivanja u IIN Preporod.
Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Medžlis Islamske zajednice Bugojno ulica Zlatnih ljiljana bb 70230 Bugojno, sa naznakom „Prijava na konkurs“
Informacije putem telefona: 030 /251- 038 ili putem email-a: mizbugojno@gmail.com
Plata je regulisana Pravilnikom Medžlisa Bugojno.
Prednost imaju svršenici medresa i državnih fakulteta, djeca šehida i demobilisanih boraca.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

MIZ Bugojno