Konkurs za mjesto profesora matematike u Mješovitoj srednjoj školi Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Na osnovu člana 83. i člana 100. Zakona o srednjoj školi, člana 3. stav 1. i 2. Kriterija i procedura prijema djelatnika, smanjenja norme i proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama broj: 03-34-792/18 od 29.06.2018.godine, Odluke Upravnog odbora škole 01.3-1099/18 od 24.12.2018.godine i Odluke Vlade broj: 01-02-1259/18 od 31.12.2018.godine, Mješovita srednja škola Bugojno raspisuje konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

KONKURS

I

  1. Profesor matematike – 18 časova sedmično – na određeno radno vrijeme do 30.06.2019.godine.

II

Za navedeno radno  mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilnikom o pedagoškim standardima za srednje škole („Sl. novine SBK“, broj:15/02), odobrenim Nastavnim planom i programom. Uz prijavu dostaviti:

         1. Diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, original ili ovjerenu kopiju ( VII stepen ili 300 ECTS – po Bolonji),

         2.  Uvjerenje o državljanstvu,

         3.  Izvod iz matične knjige rođenih,

         4.  Kraću biografiju,

         5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili ovjerenu kopiju (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit),

         6.  Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene konkursom,

         7. Dokaz o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta,

         8. Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju  za svaku navršenu godinu u Kantonu,

         9. Socijalne prilike (ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno radno vrijeme  ili nema stalni izvor prihoda) – ovjerena kućna lista sa dokazima mjerodavnih institucija za svakog člana,

         10.  Ovjerenu kopiju Rješenja  da je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili ovjerenu potvrdu da ima nepotpunu normu u statusu  stalnog radnog odnosa u školama u SBK,

        11. Dokaz o napredovanju u zvanje:

a. savjetnika,

b. mentora u SBK/ KSB,

        12. Dokaz od zakonom mjerodavne institucije  da kandidat ostvaruje prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica i Zakona  o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

13. Osobe u radnom odnosu na neodređeno vrijeme proglašene tehnološkim viškom ili sa smanjenom normom prilažu samo dokaz o stručnoj spremi (za nenastavničke fakultete i dokaz o položenom pedagoškopsihološkom obrazovanju), rješenje ili potvrdu iz člana 7. i 9. Kriterija i procedura te dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne/školske spreme – dokaz iz PIO/MIO.

III

Komisija će razmatrati prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su podnesene u zakonskom roku  i koje su potpune, te ispunjavaju formalne uslove iz javnog konkursa.

U prijavi na konkurs navode se lični podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta  na koje se kandidat prijavljuje, biografiju  i dokazi koje prilaže i vlastoručni potpis.

Dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena trajanja konkursa.

Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Na EMIS  web stranici škole ( www.e-skole.ba/gimnazija_bugojno) će biti objavljeni  vrijeme i mjesto održavanja intervjua, kao i odluka o prijemu/izboru  u školu izabranog kandidata sa rang listom. Smatrat će se da je dostava izvršena svim kandidatima istekom osmog (8) dana od dana javne objave na EMIS web stranici, u kojem teče i vrijeme za žalbu.

Kandidat koji se u prijavi na konkurs poziva  na pravo prioriteta kod prijema u školu prema Kriterijima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK ili na poseban zakon, dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.

U školu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje prepreke iz člana 19. Kriterija Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-34-792/18 od 29.06.2018.godine.

Ako prijavljeni kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatrat će se da je odustao od konkursa.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao, u roku od sedam (7)dana, dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: Mješovita srednja škola Bugojno

                                                                 Ulica Zlatnih ljiljana bb

sa naznakom „Prijava na konkurs NE OTVARATI„ .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

                                                                                    Predsjednik Upravnog odbora

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o