Javni konkurs za prijem stručnog saradnika za odnose sa javnošću u Općinskom sudu u Travniku

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona”, broj 7/11 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev predsjednika Općinskog suda u Travniku, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Travniku

5 / 685

– Stručni saradnik za odnose sa javnošću – Glasnogovornik suda – 1(jedan) izvršitelj

Opis poslova: a) izrada informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije, odnosno davanje redovnih ili periodičnih informacija novinarima putem održavanja konferencija ili odgovaranja na upite novinara o stanju u pdređenoj oblasti, a uz konsultacije sa predsjednicima sudskih odjeljenja ili pojedinačno sa predmetnim sucem, b) obradu, sređivanje i evidentiranje svih zahtjeva upućenih predsjedniku suda, a koji se odnose na upoznavanje javnosti o radu suda c) postupa i obrađuje zahtjeve stranaka u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama d) postupa i obrađuje zahtjeve koji se odnose na pružanje MPP( međunarodne pravne pomoći) e) prisustvuje svim sjednicama sudskih odjeljenja, kolegija predsjednika suda, stručnog kolegija, opće sjednice i kolegija sudske uprave i vodi zapisnike, f) vodi evidenciju o drugostepenim odlukama, stara se da sudska odjeljenja dobivaju blagovremeno obavijesti o sudskoj praksi i službenim glasilima, g) vodi i uređuje biblioteku suda, h) uređivanje i redakcija biltena , publikacija i drugih informativnih materijala i stručne literature i poslovi u vezi njihovog izdavanja i) prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu i obradu podataka potrebnih za vođenje i uređivanje web stranice suda.
Obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu predskednika suda i šefa sudske pisarnice.
Odgovoran je predsjedniku suda i šefu sudske pisarnice.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

– VSS/ VII stepen stručne spreme, filozofski fakultet smjer komunikologija i odnosi s javnošću, pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka odsjek za komunikologiju , odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja filozofske struke smjer komunikologija i odnosi s javnošću, političke nauke odsjek za komunikologiju ili pravne struke, a koji se vrednuje sa najmnje 180 ECTS bodova ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi iste struke i smjera u trajanju od tri godine sa stečenih 180 ECTS bodova
– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme,
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općinskom sudu u Travniku

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o