I ovo se čekalo! Poziv za dodjelu plastenika u Bugojnu od 100 m2

JAVNI POZIV
5.3.2021

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

Broj: 04-24-00399-2/21 
Bugojno, 03.03.2021. godine 

Na osnovu člana 4. Statuta Općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“ broj 7/07, 2/08 i 6/11) i Sporazuma zaključenog između Općine Bugojno i humanitarne organizacije Muslim Aid (u daljem tekstu „MAID“), broj: 04-24-00399/21 od 19.02.2021. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40%, Općine Bugojno 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području općine Bugojno“, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem

sufinansiranja u projektu

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Bugojno koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi članovi uže porodice (majka, otac, brat, djed…), s tim da moraju sa njima sklopiti Ugovor o zakupu, u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc  zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

1.      Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima;

2.      Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Bugojno i izvršio ažuriranje podataka za 2021. godinu;

3.      Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik  poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje;

4.      Da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika;

5.      Da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema plastenika u svom posjedu;

6.      Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM);

7.      Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu Općine Bugojno zajedno sa Službom za lokalni razvoj JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a)      pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja  (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),  1-3 boda,

–          slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod,

–          dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) – 2 boda,

–          jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda. 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje. 

b)     dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

•   podnosilac zahtjeva nezaposlen – 2 boda

–    za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

–    za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,

•   mlade osobe životne starosti do 35 godina – 7 bodova,

•   ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 5 bodova,

•   dijete sa invaliditetom – 3 boda,

•   socijalni aspekt – bez primanja – 7 bodova,

•   socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM – 5 bodova,

•   socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM – 4 boda,

•   socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3 boda,

•   socijalni aspekt – primanja po članu domaćinstva do 400,00 KM – 2 boda,

•   socijalni aspekt – primanja po članu domaćinstva preko 400,00 KM – 0 bodaova,

•   socijalni aspekt stanja na terenu: 0-4 boda.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i porodice sa većim brojem članova domaćinstva.                                       

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1.            Obrazac za prijavu na Javni poziv;

2.            Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u Općini Bugojno od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2021. godini;

3.            Ovjerena kopija lične karte;

4.            Ovjerena kućna lista;

5.            Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik;

6.            Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje (ili kopija ovjerene zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni na Biro za zapošljavanje);

7.            Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list);

8.            Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke);

9.            Kopija Posjedovnog lista ili ZK izvadka / ugovor o zakupu sa članovima uže porodice);

10.        Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu,

11.        Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora;

12.        Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje u trajanju od dva dana;

13.        Ako je aplikant samohrani roditelj dostaviti dokaz (smrtni list, dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj).

14.        Ako aplikant ima dijete sa invaliditetom dostaviti dokaz (rješenje o invaliditetu ili ljekarsku dokumentaciju).

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, i predstavnik Općine.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

•         pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste  krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Bugojno, http://www.opcina-bugojno.ba.

NAPOMENA:

•         Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na Info pultu Općine Bugojno i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Bugojno sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja na području općine Bugojno (JP RTV Bugojno i info portali bug.ba i Bugojno danas), web stranici Općine Bugojno, te na oglasnoj ploči Općine Bugojno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni razvoj JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve putem telefona na broj 030/509-210, e-mailom na adresu agencijabugojno@gmail.com, ili lično u kancelariji na adresu 307. Motorizovane brigade br. 92 (zgrada Općine, V sprat).

Javni poziv ostaje otvoren do 18.03.2021. godine do 15:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.