Gornji Vakuf-Uskoplje: Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom

Foto: Kerim Šečunović
https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://bit.ly/39axfcl

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

OPĆINSKI NAČELNIK

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj: 02-11.2-295-1/20

Datum: 19.2.2020. godine

Na osnovu člana 113. stav 2. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje,(“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj: 1/01 i 3/05) i člana 7. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje u 2020. godini broj: 02-11.2-295/20 od 4.2.2020. godine, a u sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „Općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2020. godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Musi im Aid Bosna i Hercegovina Područni ured (dalje: „MAID”) i organizacije „LDSC”, broj: 02-11.2-295/20 od 4.2.2020. godine kojim su osigurana donatorska sredstva od strane donatora „LDSC” i „MAID” 40 %, općine Gornji Vakuf-Uskoplje 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Gornji Vakuf-Uskoplje koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

1.         da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnm primanjima,

2.         da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi općine Gornji Vakuf-Uskoplje i daje izvršio ažuriranje podataka za 2020. godinu ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika,

3.         da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,

4.         da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

5.         da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu,

6.         da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),

7.         da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Općinska služba za Privredu i finansije općine Gornji Vakuf-Uskoplje je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

a)         pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta) 1-3 boda,

–           slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod,

–           dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 1 OOm) – 2 boda,

–           jako dobri uslovi (blag nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda.

Aplikanti kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, veličina parcele i si.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

b)         dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

• podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje) – od 1-6 boda i to:

– od 0 god. do 2 god.       1 bod,

– od 2 god. do 4 god.       2 boda,

– od 4 god. do 6 god.       3 boda,

– od 6 god. do 8 god.       4 boda,

– od 8 god. do 10 god.   5 bodova,

– više od 10 god.  6 boda,

–           za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

–           za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na Evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje, djeca, učenici i si.) -1 bod,

•          mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 boda,

•          ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda,

•          socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -5 bodova,

minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 4 boda, minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 3 boda,

•          socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Ukoliko kandidati pri bodovanju budu imali isti broj bodova, prednost će imati mlađe osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

1.         Obrazac za prijavu na javni poziv, (preuzeti na šalteru općine)

2.         kopija lične karte,

3.         ovjerena kućna lista,

4.         dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,

5.         dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje,

6.         Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,

7.         Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, kao i potvrda o primanju penzionera uukoliko je isti član domaćinstva,

8.         vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista kao i Ugovor o zakupu),

9.         Ovjerena izjava: (obrazac izjave preuzeti na šalteru općine)

1.         da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m2 plastenika,

2.         da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,

3.         da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

4.         da će sufmansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

10.       dokaz daje samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati daje samohrani roditelj)

11.       potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2019. godini, odnosno ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika,

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa donatorima čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, dva predstavnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

•          pregled prispjelih prijava,

•          evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva,

•          obavljanje uviđaja na licu mjesta,

•          sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje

•          dostavljanje iste Načelniku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje i službenoj web stranici općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na šalteru općinske uprave Gornji Vakuf-Uskoplje, u uredu za poljoprivredu i zajedno sa traženom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol općine Gornji Vakuf-Uskoplje sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika”. Rok za podnošenje zahtjeva je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Gornji Vakuf-Uskoplje www.gomiivakuf-uskoplie.ba , te na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskog službi za privredu i finansije ili na broj telefona 030/265-403 svakim radnim danom od 7:30-15:30 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 14.03.2020. (petak)godine do 15:30 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVA

https://fis.ba/akcijski-katalog/' http://shop.janj.ba/'