Dom zdravlja Bugojno: Oglas za prijem u radni odnos

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO

Na osnovu člana 20 a Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH»broj:26/16 i 89/18),člana 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona»broj 7/19,člana 6 Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i Odluke o prijemu radnika broj: 01/1-5.108 od 19.11.2020.g Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 1 godine

I . Radno mjesto
1.Doktor medicine …………………………………………………………….. 3 izvršioca
2.Medicinska sestra –tehničar …………………………………………….. 11 izvršilaca
3.Spremačica …………………………………………………………………… 3 izvršioca

Opis poslova

Pod 1.Doktor medicine
-organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja
-provodi ciljane i sistematske preglede i radi na otkrivanju bolesti
-obavlja preglede utvrđenim procedurama
-vrši interpretaciju nalaza
-određuje način i vrstu liječenja
-ukazuje hitnu medicinsku pomoć
-propisuje lijekove i medicinska sredstva
-određuje vrstu i dužinu liječenja
-daje ocjenu o zdravstvenom stanju i sposobnosti
-sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji mogu uticati na zdravstveno stanje stanovništva

Pod 2.-Medicinska sestra -tehničar
-vodi kompletnu dokumentaciju i evidenciju o pacijentima
-asistira doktoru medicine pri obavljanju poslova
-pruža informacije pacijentu,zakazuje redovne i kontrolne preglede
-prima zdravstvene kartone i drugu medicinsku dokumentaciju
-obavlja administrativnu obradu zdravstvenih kartona,recepata,uputnica
-vrši prijavu zaraznih oboljenja,pravi izvještaj o oboljenjima,pravi izvještaj o uslugama
-brine o blagovremenom snabdjevanju lijekovima i potrošnom materijalu i sterilnosti instrumenata
-priprema pacijente za pregled
-postupa prema utvrđenim pravilima i protokolima za provođenje zdravstvenih postupaka
-ordinira lokalne ,peroralne i parenteralne terapije
-vrši previjanje rana,inhaliranje,daje infuzije,vrši imobilizaciju
-pravi dnevne izvještaje po receptima
-obavlja i ostale poslove iz djelokruga rada medicinske sestre-tehničara koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran
-dužan je da vodi brigu o imovini i sredstvima za rad sa kojima radi

Pod 3.-Spremačica
-vrši čišćenje,pranje i spremanje ordinacija,hodnika i sanitarnih prostorija
-vrši dezinfekciju prostora,predmeta i pribora
-vrši transportovanje nečistog i čistog rublja
-vrši pranje sanitarnih čvorova
-kontroliše priključke za vodu,struju,plin i ostalo
-obavlja i druge poslove iz djelokruga svog radnog mjesta koji mu budu naređeni od šefa službe ili direktora,a kojima je odgovoran
-vodi brigu o imovini i sredstvima za rad

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme
Dom zdravlja Bugojno,radno vrijeme shodno Pravilniku o radu

II. Uslovi

Kandidati trebaju da ispunjavaju opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o radu kako slijedi:

Opšti uslovi za radno mjesto pod 1, 2 i 3
-da je državljanin BiH
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Posebni uslovi

Za radno mjesto pod 1
Završen medicinski fakultet,položen stručni ispit,licenca za samostalno obavljanje poslova
Za radno mjesto pod 2.
Srednja škola zdravstvenog usmjerenja profil medicinska sestra-tehničar,položen stručni ispit,1 godina radnog iskustva po položenom stručnom ispitu na poslovima medicinska sestra-tehničar,licenca za samostalan rad
Za radno mjesto pod 3.
Osnovna škola i 1 godina radnog iskustva na poslovima spremačice

III. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu sa kratkom biografijom,koja mora biti potpisana,kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
Za radno mjesto pod 1, 2, 3
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih

Za radno mjesto pod 1.
-Diploma o završenom studiju,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-licenca za samostalno obavljanje poslova
Za radno mjesto pod 2.
-svjedočanstvo za I,II,III i IV razred srednje škole i diplomu o položenoj maturi
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-uvjerenje o radnom iskustvu
-licencu za samostalno obavljanje poslova u struci izdato od nadležne komore
Za radno mjesto pod 3.
-svjedočanstvo o završenoj školi
-uvjerenje o radnom iskustvu

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja,potvrde) kojim to dokazuju,te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Izabrani kandidati će biti dužni da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.

IV. Postupak prijavljivanja
Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom «Prijava na Javni oglas za radno mjesto———–ne otvarati» na slijedeću adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Bugojno,Ambasadora Wagnera 15.
Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave.
Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja na tel.030 509-403

V. Postupak izbora kandidata
Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavjestiti kandidate čije su prijave uredne,blagovremene i potpune,o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.Za kandidate pod rednim brojem 3 neće se održati pismeni ispit.
Izbor se vrši na osnovu utvrđenih kriterija.

Bugojno,20.11.2020.
Broj:01/1-5115

Izvor: https://konkursi-bih.com/oglas-za-prijem-u-radni-odnos-u-dom-zdravlja-bugojno

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o