BUGOJNO: NOVI JAVNI KONKURS za prijem 6 državnih službenika u općini Bugojno

https://www.bugojno-danas.info/

Na osnovu čl. 24 i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona” broj 7/11), te člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bugojno, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem pripravnika

u Općini Bugojno

5/648

I – DRŽAVNI SLUŽBENICI

SLUŽBA ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU

I/01 Stručni saradnik za poslove iz oblasti samostalnog privređivanja- 1 (jedan) izvršilac

I/02. Stručni saradnik za poslove matičara– 1 (jedan) izvršilac

SLUŽBA ZA URBANIZAM, GRAĐENJE, GEODETSKO-KATASTARSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

I/03.Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma i građenja- 1(jedan) izvršilac

SLUŽBA ZA STAMBENO – KOMUNALNE POSLOVE, OBNOVU I RAZVOJ I MJESNE ZAJEDNICE

I/04. Stručni saradnik za poslove obnove i razvoja- 1 (jedan) izvršilac

STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

I/05. Stručni saradnik – lektor– 1(jedan) izvršilac

I/06. – Stručni saradnik za poslove nabavki – 1(jedan) izvršilac

II – PRIPRAVNIK

– pripravnik– VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet , odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – smjer marketing i trgovina – 1 (jedan) izvršilac

I- DRŽAVNI SLUŽBENICI

I/01.Opis poslova: sarađuje sa višim stručnim saradnikom za pravne poslove iz oblasti privrede, daje informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostvaruje kontakte s podnosiocima zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti fizičkim licima, daje informacije i ostvaruje kontakte s podnosiocima zahtjeva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti fizičkih i pravnih lica, daje i druge informacije iz oblasti privrede, vodi zakonom propisane registre, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, vrši ovjeru knjiga i cjenovnika iz domena radnog mjesta, izdaje propisane izvode iz registra, obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

I/02. Opis poslova: obavlja sve pripremne radnje za sklapanje braka, kao državni službenik – matičar obavlja poslove sklapanja braka u službenim, kao i izvan službenih prostorija u skladu sa zakonom, vodi registar, djelovodnik i izdaje prvi izvod iz MKV, dostavlja izvještaje o zaključenju braka nadležnim matičnim uredima, dostavlja izvode u MKV shodno zaključenim međunarodnim ugovorima o pravnoj pomoći u građanskim stvarima putem Ministarstva pravde BiH, izrađuje statističke izvještaje, obavlja i druge poslove iz nadležnosti matičara utvrđene Porodičnim zakonom FBiH, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe, vodi prvostepeni upravni postupak u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama i drugim propisima iz oblasti građanskih stanja, pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom, obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad je neposredno odgovoran šefu Odsjeka

I/03. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, okolišnih dozvola, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za uklanjanje građevina, tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole i u vezi s tim vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata, prati i primjenjuje zakonske i podzakonske akte iz oblasti urbanizma i građenja, priprema pisane obavijesti za fizička i pravna lica i državne institucije i druge subjekte o činjenicama i podacima kojima raspolaže služba, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga i drugih propisa iz nadležnosti službe, prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz svoje nadležnosti, učestvuje u pripremi prijedloga odluka, rješenja, zaključaka, ugovora i drugih akata iz svoje nadležnosti, vodi internu evidenciju upravnih predmeta i sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i rješenosti upravnih predmeta i dostavlja ih šefu Odsjeka, učestvuje u izradi tenderske dokumentacije javnih oglasa, priprema i prati rad komisija općinskog načelnika za odabir najpovoljnijeg ponuđača, iz svoje nadležnosti, vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika.

I/04. Opis poslova: učestvuje u izradi analiza i planova za obnovu oštečenih objekata koje je prethodno obradila Komisija za procjenu, koordinira rad za projekte koji se odnose na obnovu ratom porušenih i oštečenih objekata te projekte infrastrukture, vrši nadzor i kontrolu izvršavanja ugovorenih radova na terenu, evidentira, procjenjuje i utvrđuje štetu prouzrokovanu ratnim razaranjima, planira aktivnosti na terenu sa zainteresovanim donatorima, sagledava stanje infrastrukturnih objekata u općini kao i potrebu izgradnje novih, učestvuje u planiranju obnove objekata i infrastrukture, usmjerava i kontroliše izvršenje planiranih poslova obnove i rekonstrukcije objekata i infrastrukture, koordinira rad sa humanitarnim organizacijama, sarađuje sa drugim općinskim službama u poslovima obnove i razvoja, vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

I/05. Opis poslova: Vrši poslove lektorisanja općih akata i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika, učestvuje u izradi općinskih glasila, brošura, biltena i sl, radi na prikupljanju, evidentiranju i arhiviranju podataka za potrebe Općinskog vijeća i načelnika Općine, obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

I/06.Opis poslova: neposredno radi na nabavci: lož ulja za zagrijavanje zgrade Općine, kancelarijskog materijala, napitaka za bife, pogonskog goriva, zaštitne opreme i ostalih roba i usluga, učestvuje u izradi ugovora o nabavci roba i usluga, prati realizaciju ugovora o nabavci, održavanju i servisiranju opreme, potpisuje prijem materijala, ispostavlja dokumentaciju o ulazu materijala sitnog inventara, rezervnih dijelova i osnovnih sredstava, dostavlja nabavljeni materijal naručiocima po službama, brine o materijalima koji se odmah po nabavci ne podijeli, stara se o servisiranju vozila te računarske i druge opreme, obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju I/01:

– VSS- VII stepen školske spreme odnosno visoko obrazovanje, najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomski fakultet, fakultet pravne i upravne struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet i fakultet tehničkog smjera,

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju I/02:

– VSS- VII stepen školske spreme odnosno visoko obrazovanje, najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – fakultet pravne i upravne struke,

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju I/03:

– VSS- VII stepen školske spreme odnosno visoko obrazovanje, najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – fakultet pravne i upravne struke,

– 3 (tri) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju I/04:

– VSS – VII stepen školske spreme odnosno visoko obrazovanje, najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – građevinski fakultet, mašinski fakultet, fakultet pravnog i upravnog smjera i ekonomski fakultet,

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju I/05:

– VSS- VII stepen školske spreme odnosno visoko obrazovanje, najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – završen filozofski fakultet – smjer jezik i književnost,

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju I/06:

– VSS- VII stepen školske spreme odnosno visoko obrazovanje, najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – završen ekonomski fakultet,

– 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za stručnog saradnika (pozicije: I/01., I/02., I/04.,I/05. i I/06), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,

c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs za prijem državnih službenika se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

II- PRIPRAVNICI

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

– VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – smjer marketing i trgovina.

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 4/13).

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uslova konkursa, izabrani kandidat za pripravnika će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu, sa traženim dokumentima, kandidati za pozicije državnih službenika trebaju dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH” , a kandidati za pripravnika u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (računajući od dana posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Kučukovići broj 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem pripravnika u Općini Bugojno“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata za izbor državnih službenika, koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

https://www.bugojno-danas.info/ https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://mfbanka.com/stednja/ https://www.bingotuzla.ba/vikend-akcija/