BUGOJNO: Konkurs za prijem na neodređeno vrijeme u Biro Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

K O N K U R S

Za  prijem zaposlenika u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

Biro Bugojno: dostavljač pošiljki i održavanje čistoće 1/2 i evidentičar i radnik za administrativne poslove 1/2, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.
Uslovi: SSS, društvenog smjera, 6 mjeseci radnog iskustva.

Opis pozicije: Obavlja poslove evidencije nezaposlenih i administrativne poslove u Birou ½, Obavlja poslove održavanja čistoće poslovnog prostora i opreme Službe, poslove dostavljanje pošiljki i svaki drugi posao prema nalogu šefa Biroa, zamjenika direktora i direktora Službe.

Raspored zaposlenika vrši Direktor uz mišljenje oba Zamjenika direktora.

Svi kandidati sa liste za uži izbor bit će pozvani na intervju.

Uz prijavu treba priložiti:

– Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),

– Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

– Dokaz o poznavanju rada na računaru,

– Dokaz o radnom iskustvu,

– Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat odgojne mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hrecegovine „Službene novine F BiH, broj:70/08“).

Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

Konkurs se objavljuje u Oslobođenju, Dnevnom listu, oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana   objavljivanja konkursa.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava na konkurs – NE OTVARATI“.

Broj: 01-34-1812/16
Datum, 29.12.2016.godine

v.d.zamjenik direktora I                    v.d.zamjenik direktora II                         v.d. direktor

Josip Tolo                                     Fikter Huseinspahić                      Željko Lončar, dipl. oec.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/