BUGOJNO! Javni poziv za poljoprivredne poticaje, 250 000 KM na raspolaganju za poljoprivrednike

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/kupuj-pametno-kupuj-domace/

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

Broj: 04-24-00746-4/20

Bugojno, 22.06.2020. godine

Na osnovu člana 40. Statuta općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno„ broj:7/07, 2/08 i 6/11), i Programa poticaja za unapređenje  primarne poljoprivredne proizvodnje za 2020. godinu¸ ( Službene novine Općine Bugojno, broj: 02/20), Načelnik Općine objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za raspodjelu sredstava stavke Subvencija za poljoprivredu, namijenjenih na ime poticaja razvoju poljoprivrede utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za 2020.godinu

I

Raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava stavke Subvencijaza poljoprivredu, namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, utvrđenih Budžetom Općine Bugojno za  2020. godinu.

Općinskim budžetom za 2020. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 250.000,00 KM na ime poticaja razvoju poljoprivrede.

II

Pravo na ostvarivanje poticaja stiču:

  • korisnici koji imaju prebivalište  na teritoriji općine Bugojno
  • korisnici koji su  upisani u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata,
  • korisnici koji ispunjavaju posebno propisane uvjete za svaku vrstu proizvodnje

koja je definisana Programom novčanih  poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine

      Bugojno u 2020. godini

  • korisnici koji nisu ostvarili pravo na poticaje na kantonalnom i federalnom nivou za istu proizvodnju, izuzev proizvodnji za koje komisija smatra kao ugrožene proizvodnje.
  •  

III

                                                    V R S T E  P O T I C A J A

1. /   Animalna proizvodnja

1.1. Poticaj za uzgoj muznih grla u govedarstvu

 Za proizvođače koji uzgoje 2-4 muzne krave

 Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave:15.10.2020 godine

1.2.a. Poticaj za proizvodnju i prodaju mlijeka, minimalno 6000 litara mlijeka godišnje.

Poticaj se obračunava za  period  IV kvartal 2019 god. i  I. II. III. kvartal 2020 godine

Visina novčanog poticaja je 0,05 KM po litru. Rok prijave: 15.10.2020 godine

1.2.b. Poticaj za organizaciju otkupa mlijeka

Pravo na novčani poticaj ima pravno lice registrovano za organizaciju otkupa mlijeka  sa sjedištem na području općine Bugojno, koje zadovoljava minimalne sanitarno-tehničke i higijenske uvjete  za ovu djelatnost.

Visina novčanog poticaja je 0,01 KM po otkupljenom  litru mlijeka. Rok prijave: 15.10.2020 godine

1.3. Poticaj za uzgoj steone junice

 Za individualne poljoprivredne proizvođače koji uzgoje  jednu ili više steonih junica u tekućoj godini.

 Poticaj iznosi 200,00 KM. Rok prijave: 15.10.2020 godine

1.4. Poticaj za oplemenjivanje pasminskog sastava goveda ( za uzgoj ženske teladi) 

Pravo na novčani poticaj ima korisnik koji u toku 2020 godine ostavi u uzgoju žensko tele radi daljeg uzgoja, starosti iznad dva mjeseca,  maksimalno pet ( 5) grla.

Visina novčanog poticaja je 200,00 KM po grlu. Rok prijave: 15.10.2020 godine

1.5. Poticaj za uzgoj rasplodnih ovaca i koza

Za proizvođače koji uzgajaju 30-50 ovaca ili 15 i više koza

Poticaj iznosi 10,00 KM po ovci / kozi . Rok prijave 15.10.2020 godine

1.6. Pčelarstvo- poboljšanje kontrole zdravstvenih uvjeta

Za proizvođače koji posjeduju 15 – i više pčelinjih društava

Poticaj iznosi 5,00 KM po društvu. Rok prijave. 15.10.2020 godine

1.7. Poticaj za peradarsku proizvodnju

Za proizvođače koji drže farmu minimalno 300 – 1000 komada peradi.

Poticaj iznosi 1,00 KM po grlu.Rok prijave: 15.10.2020 godine

1.8. Poticaj za tov junadi

Za proizvođače koji utove 3 – 5 grla

Poticaj iznosi 100,00 KM po grlu. Rok prijave 15.10.2020 godine

1.9. Poticaj za tov svinja

Za proizvođače koji utove 5-10 svinja

Poticaj iznosi 50,00 KM po grlu. Rok prijave: 15.10.2020 godine

1.10. Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača

Za proizvođača koji uzgoji 2-4  grla rasplodnih krmača starosti najmanje 12 mjeseci.(koje nisu poticane iz federalnog i kantonalnog budžeta)

Visina  novčanog poticaja je 100,00 KM po grlu. Rok prijave: 15.10.2020 godine

 

2 /  Biljna proizvodnja

2.1. Poticaj za podizanje novih zasada  voća

Proizvođači koji su podigli zasad kontinentalnog i jagodastog voća (certificirani sadni materijal) površine 0,1 ha -0,5 ha, jesen 2019 godine i  proljeće 2020. godina.

Poticaj iznosi 3.000,00 KM po ha. Rok prijave: 15.10.2020. godine

2.2.Poticaj za proizvodnju  povrća u plastenicima

Pravo na poticaj imaju proizvođači koji imaju plasteničku proizvodnju površine 100 m2 – 500 m2.

Poticaj iznosi 1,00 KM/po m2.Rok prijave: 15.10.2020. godine

2.3. Poticaj za proizvodnju povrća na otvorenom – krastavac, luk, mrkva, paprika, grah, kupus i krompir.

Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su u toku ove godine ostvarili proizvodnju kupusa i krompira minimalne površine od  5,0 dunuma-20,0dunuma,  ostalo povrće  površine od 1,0-4,0 dunuma

Poticaj iznosi 150,00 KM/dunum – za krastavac, luk, mrkva, grah i paprika

a  50,00 KM/dunum – za krompir i kupus

Rok prijave: 15.10.2020. godine

2.4. Poticaj za proizvodnju kukuruza – silaže

Proizvođači koji proizvode kukuruz na površini od 1,0 – 2,0 ha

Poticaj iznosi 200,00 KM po ha. Rok prijave: 15.10.2020. godine

2.5. Poticaj za  proizvodnju žitarica ( pšenica, raž, ječam, zob, tritikale i heljda)

Pravo na poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su posijali od 1,0 – 2,0 ha jedne vrste žitarica. Proizvođači imaju pravo podnijeti zahtjev za više vrsta žitarica, koji nisu poticani iz federalnog budžeta.

Poticaj iznosi 200,00 KM/ 1 ha. Rok prijave: 15.10.2020. godine

3 / OSTALA ULAGANJA

3.1. Subvenciranja izgradnje i proširenja stajskih i pratećih objekata u cilju proširenja proizvodnje

Pravo na ovaj vid subvencije imaju svi poljoprivredni proizvođači  koji su upisani u RPG,  a mogu ostvariti pravo za isti objekat samo jedanput u periodu od početka do izgradnje istog.

Da bi korisnici ostvarili pravo na poticaj  potrebno je da objekat u vrijeme prijaveza koji se aplicira bude izgrađen preko 50%.

Visina novčanog poticaja  iznosi  30 % od visine računa a subvencija se daje po korisniku maksimalni iznos od 1000,00 KM.

Rok prijave:15.10.2020godine

3.2. Subvencija za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za period  od 30.09.2019 do momenta podnošenja zahtjeva, u slučaju da korisnik nije aplicirao na federalni i kantonalni poticaj za istu mehanizaciju/opremu.

Dijelovi mašina i priključaka nisu predmetom poticaja.

Da bi korisnici ostvarili pravo na poticaj  potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:

a) Fiskalni račun i i račun na A4 formatu (faktura- orginal) o nabavci mehanizacije i opreme

                        b) Potvrda  banke o otvorenom tekućem računu.

                        c) Kopija lične karte

Visina novčanog poticaja  iznosi  30 % od visine računa a subvencija se odnosi na minimalnu  vrijednost računa u iznosu od 300,00 KM a maksimalni iznos subvencijeje 1.000,00 KM.

Rok prijave:15.10.2020godine

3.3. Subvencija uginuća krupne stoke:

Pravo na novčani poticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji su imali uginuće stoke izazvano bolestima od 15.10. 2019.godine do momenta podnošenja zahtjeva u 2020.godini, a da nisu ostvarili pravo subvencije po istom osnovu.

Subvencija za krupnu stoku iznosi 500,00 KM/grlo za odraslo grlo, za podmladak 250,00 KM/grlu.

Rok prijave:15.10.2020 godine

I V

Izbor korisnika vršit će Komisija za provođenje Javnog poziva poticaja poljoprivrednoj proizvodnji imenovana od općinskog načelnika.

Odluku o dodjeli sredstava iz  budžetske stavke “Subvencija za poljoprivredu“ donosi Načelnik općine Bugojno, na prijedlog Komisije.

V

Zahtjevi za Poticaj poljoprivrednim proizvođačimasa neophodnim prilozima za svaku proizvodnju, se podnose u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu od  dana objave  do rokova definisanih ovim Javnim pozivom za svaku proizvodnju.

VI

Zahtjevi sa nepotpunim dokumentima neće biti razmatrani.

Dodatne informacije za učešće u  Javnom pozivu  se mogu dobiti putem kontakt telefona

030-509-234  ili u općini  kancelarija broj 112.

                                                                                                                                                                                                            Načelnik općine

                                                                                                     Hasan Ajkunić, prof.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o
https://www.bugojno-danas.info/mlinpek-pekara-u-centru-bugojna-u-kratkom-periodu-postala-omiljeno-mjesto-bugojanaca/