Vijećnik u OV Bugojno Armin Čusto uputio dopis Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Ul. Fra Anđela Zvizdovića 1, UNITIC, zgrada A. 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Predmet: Dopis

Poštovani,

Uzimajući u obzir činjenicu da na sjednicama Općinskog vijeća Bugojno prisustvuje Vaš predstavnik, ovim putem u svojstvu vijećnika u Općinskom vijeću Bugojna ispred političkog subjekta Narod i Pravda, želim da Vas upoznam o kršenju prava i sloboda od strane rukovodstva Općinskog vijeća i načelnika općine Bugojno.
Na posljednjem kolegiju Općinskog vijeća od strane političkih subjekata SDA i HDZ donesen je zaključak da se vijećnicima zabrani postavljanje vijećničkih pitanja. Odredbama člana 24. Statuta općine Bugojno je normirano između ostalog da svaki vijećnik u vršenju svoje dužnosti ima pravo postavljati pitanja općinskom načelniku, općinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Općina ili obavljaju poslove od javnog interesa a imaju sjedište u Općini. Dalje odredbama člana 48. je normirano: Općinski načelnik je dužan odgovarati na vijećnička pitanja i inicijative u roku od 30 dana, a na način i po postupku koji su predviđeni Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Pored segmenta vijećničkog pitanja koje je definisano citiranim odredbama Statuta općine Bugojno, navedeno pravo vijećnika je određeno i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Bugojno. Prema članu 159. Poslovnika o radu OV Bugojno je normirano: Vijećnici imaju pravo postavljati vijećnička pitanja općinskom načelniku i bilo kojoj općinskoj službi i institucijama koje vrše javna ovlaštenja iz općinske nadležnosti. Vijećnička pitanja se odnose na informacije, činjenice, situacije ili saznanja o radu iz djelokruga općinskog načelnika i općinske uprave te ostalih nosilaca javno-pravnih ovlaštenja iz općinske nadležnosti. U skladu sa citiranom odredbom člana 159. Poslovnika o radu OV Bugojno, segment vijećničkog pitanja i postupanja jedinice lokalne samouprave po navedenom pitanju obrazložen je u članovima 160,161,162,163,164 i 165. Poslovnika o radu OV Bugojno.

Uzimajući u obzir navedeno, jasno da je navedeni zaključak u suprotnosti sa propisima jedinice lokalne samouprave, što će imati za posljedicu i povredu odredbi Zakona o principima lokalne samouprave. Povreda odredbi Zakona o principima lokalne samouprave u pogledu uloge vijeća, imalo je za posljedicu povredu Evropske Povolje lokalne samuprave, tačnije člana 3 i 4. Povolje, koji normiraju pitanje koncepta lokalne samuprave.

Polazeći od činjenice da je zadatak Misije OSCE-a izgradnja održivih demokratskih institucija, jačanje dobrog upravljanja i načela ljudskih prava, kao i podrška razvoju multinacionalnog i multietničkog demokratskog društva, kao vijećnik želim Vas upoznati o totalitarnom ponašanju vladajućih struktura u općini Bugojno.

S tim u vezi, molim Vas da na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća koja je zakazana za dan 31. 03. 2021. godine bude ponovo prisutan Vaš predstavnik koji će se uvjeriti u povredi prava i sloboda izabranih vijećnika.

S poštovajem,

Bugojno, 25.03.2021.godine
Vijećnik u OV Bugojno
Armin Čusto, mag.Iur