Usvojen budžet općine Donji Vakuf 6.5 miliona KM, 100 stipendija za studente

U sali zgrade Općine Donji Vakuf danas je održana treća redovna sjednica Općinskog vijeća, a pred vijećnicima je bio dopunjeni dnevni red i sigurno najvažnija tačka, a to je budžet općine Donji Vakuf za 2021.godinu.

Na prijedlog Smajić Husmira iz stranke Narod i Pravda prijedlog budžeta dopunjen je stavkom da se JOB “Unija veterana” Donji Vakuf uvrsti sa 2.000 KM, i isti je usvojen od strane predlagača.

Budžet općine Donji Vakuf u iznosu od 6.500.000 KM, usvojen je sa 13 glasova, a prijedlog budžeta pogledajte OVDJE.

Na sjednici održanoj danas u sali zgrade Općine Donji Vakuf, općinski vijećnici usvojili su Odluku o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/2021 godinu.

U aktuelnoj akademskoj godini Općina Donji Vakuf dodijelit će ukupno 100 studentskih stipendija u iznosu od 100 KM mjesečno.

Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Donji Vakuf, uz uslove da su u akademskoj 2019/2020. godini prvi put upisali određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg student a na istom fakultetu, da nemaju navršenih 26. godina života na dan objave konkursa, da ne primaju kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca, da nemaju status studenta apsolventa i da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini. Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM, a isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata. P

Podsjećanja radi, Općina Donji Vakuf je u prošloj godini stipendirala 109 studenata, a do pisanja ovog članka kako nam je rekao blagajnik Općine, studentima je do sada uplaćeno sedam stipendija.

Alma Salihić, diplomirani pravnik iz Bugojna, na današnjoj sjednici Općinskog vijeća, imenovana je za pravobranioca općine Donji Vakuf

Odluka o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Donji Vakuf kao samostalnog organa koji u skladu sa propisima ulaže određena pravna sredstva i poduzima mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine Donji Vakuf usvojena je na prvoj redovnoj sjednici novog saziva Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Po usvajanju Odluke, raspisan je javni oglas za imenovanje općinskog pravobranioca, a po završetku konkursne procedure, Komisija je utvrdila Rang listu sa najboljim kandidatima.

Rješenje o imenovanju općinskog pravobranioca stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku općine Donji Vakuf”.

Općinski vijećnici danas su razriješili Ašiš Hamidu i Hodžić Sadika dužnosti članova Općinske izborne komisije Donji Vakuf zbog isteka mandata, te za članove OIK-a Donji Vakuf imenovali Selmu Hadžić, diplomiranog poljoprivrednika, Turbo Sanela diplomiranog pravnika i Mukanović Zijada, diplomiranog pravnika.

Mandat članova Komisije traje sedam godina, a stupa na snagu danom davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

Izvor teksta: radiodonjivakuf.com.ba Foto: dvvijesti.info