Studenti fakulteta u Mostaru ocijenili web stranicu općine Bugojno

Sveučilište Mostar – Diplomski studij grafičkog dizajna, studenti fakulteta u projektnom zadatku funkcionalnost i dizajn korisničkih sučelja u BiH ocjenili su službenu web stranicu općine Bugojno, u nastavku pogledajte kako su ocijenili.

Kriterij ocijene korisničkog sučelja – Općina Bugojno

intuitivnost – sučelje je intuitivno i jednostavno za korištenje, korisnik cijelo vrijeme  korištenja sustava zna gdje se nalazi i gdje treba ići;

informativnost – prikazane informacije su jasne, razumljive i sažete;

jasnost – korisniku je jasno što se od njega traži i očekuje u svakom trenutku korištenja aplikacije;

privlačnost – dizajn je vizualno privlačan korisniku, drugačiji od drugih aplikacija i upadljiv;

konzistenost – dizajn je konzistentan, razni dijelovi sučelja dizajnirani su istim stilom, paleta boja je konzistentna kroz cijelu aplikaciju kao i tipografija, gumbi izgledaju slično te se nalaze na istim mjestima u cijeloj aplikaciji;

usklađenost boja – boje korištene u sučelju su usklađene i ostavljaju ugodan dojam, paleta boja je pomno odabrana u skladu s karakteristikama svake od boja;

prikladnost tipografije – tipografija je prikladna stilu aplikacije i njenoj namjeni, korištena su najviše tri različita fonta;

kvaliteta fotografije – korištene su kvalitetne i pomno odabrane fotografije, dobre rezolucije, ali i dovoljno male veličine kako bi se stranica lakše i brže učitavala;

potpuna kontrola – korisnik ima potpunu kontrolu nad sučeljem;

jednostavnost navigacije – navigacija je jednostavna i vodi korisnika prema njegovom cilju, korisnik u tri koraka može doći do željene akcije;

poznatost – grafički elementi, ikone i gumbi su poznati korisniku od korištenja na drugim stranicama i aplikacijama;

hijerarhija elemenata – elementi stranice/aplikacije su hijerarhijski raspoređeni, u prvom pogledu su oni najvažniji, dok sekundarni elementi se nalaze u okviru ekrana ili se prikazuju u nekom prozoru kojega treba otvoriti klikom na gumb;

preglednost – sučelje treba biti pregledno, sastavljeno od blokova i sistematski organizirano;

jasne funkcije gumba – gumbi su jasno označeni, korisnik točno zna koju funkciju pokreće određeni gumb;

kvalitetan sadržaj – sadržaj je kvalitetan i sažeto napisan, daje korisniku potrebne informacije;

bez grešaka – stranica/aplikacija treba biti bez tipografskih grešaka kao i bez grešaka u kodu;

važni elementi – važni elementi su istaknuti bojom, veličinom i korisniku lako uočljivi;

responzivnost – sučelje je responzivno i uporabljivo na različitim veličinama ekrana;

tekst ugodan za čitanje – u tekstu su korišteni lako čitljivi fontovi, a tekst je podijeljen u paragrafe i sadrži slike kako bi bio čitljiv;

veličina elemenata i količina praznog prostora – elementi trebaju biti jasno vidljivi, ali treba paziti na odnos između njihove veličine i praznog prostora između elemenata.

Ocijena dizajna odabranog UI:

0 – aplikacija ne sadrži navedenu značajku

1 – aplikacija sadrži značajku, ali je ona loše implementirana, nepotpuna ili neispravna

2 – aplikacija u potpunosti sadrži određenu značajku

UI 1 – Općina Bugojno (službena web stranica)