Stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona Januar-septembar 2016.godine

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona tokom devet mjeseci 2016.godine ocjenjuje se kao zadovoljavajuća. Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena. Uprava policije MUP-a Srednjobosanskog kantona u ovom periodu nizom planskih aktivnosti uspjela da stanje sigurnosti na području našeg kantona održi na zadovoljavajućem nivou.

Mjere koje su preduzimane bile su usmjerena na pojavne oblike kriminaliteta, ali i druge sigurnosne izazove u oblasti javnog reda i mira, te sigurnosti saobraćaja na putevima.

Svakodnevnom analizom događaja, kao i rezultata preduzetih mjera dolazilo se do zaključaka o pravcima budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu. Sve navedeno dovelo je do toga da je zabilježeno 935 krivičnih djela, što je za 18 % manje krivičnih djela nego za 9 mjeseci 2015.godine, kada je evidentirano 1145 krivičnih djela. Istovremeno, porastao procent ukupne riješenosti krivičnih djela i ona u ovom periodu iznosi 69 %. Isto tako, procenat otkrivenosti izvršilaca krivičnih djela izvršenih po nepoznatom izvršiocu zadržan je na visokom nivou i on iznosi 45 %. Za počinjena krivična djela prijavljene su ukupno 794 osobe, od kojih je 26 osoba maloljetno, a čak 260 prijavljenih osoba ili 33 % od ukupnog broja prijavljenih su povratnici u vršenju krivičnih djela.

Treba ponovo napomenuti da nije bilo najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena, odnosno u ovom periodu zabilježeno je 1 krivično djelo ubistva, koje je u veoma kratkom roku rasvjetljeno, a izvršilac lišen slobode. Brzom reakcijom službenika policije, koji su izvršioca lišili slobode već nakon 4 sata od prijave nestanka osobe.

U pogledu kriminaliteta treba istaći određene segmente, kao što je činjenica da je smanjen broja razbojništva za 47 % ( izvršeno 18 razbojništva u ovom periodu, od kojih su u 7 slučajeva otkriveni izvršioci, dok su 9 mjeseci prošle 2015. godine evidentirana 34 razbojništva).

Dobri rezultati postignuti su i na planu borbe protiv krađa vozila, a tome je doprinijelo uspješno dokumentovanje organizirane kriminalne skupine sa područja Srednje Bosne za ovu vrstu krivičnih djela. Broj ukradenih vozila za 9 mjeseci ove godine znatno je smanjen u odnosu na 9 mjeseci prošle godine. Tako je ove godine evidentirano ukupno 46 krađa vozila, što je čak za 44 % vozila manje ukradeno u odnosu na 9 mjeseci 2015.godine kada ih je ukradeno ukupno 82. Od ukradenih vozila 21 vozilo je pronađeno, u 7 slučajeva otkriveni su izvršioci, dok se za ostalim i dalje traga.

Može se reći da su postignuti i dobri rezultati u pogledu borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u okviru kojih je podneseno ukupno 32 izvještaja, a da se aktivnosti na ovom planu nastavljaju i dalje, te da je zapljenjena znatna količina narkotičkih sredstava. Posebno treba istaći operativnu akciju „Kristal“, koja je za rezultat imala zapljenu preko pola kilograma kokaina, što je jedna od najvećih zapljena u FBiH posljednjih godina. Treba naglasiti činjenicu da je određen broj slučajeva bio rezultata dobre saradnje sa građanima, odnosno da se pravovremenim dojavama građana došlo do saznanja koja su na kraju rezultovala lišenjem slobode osoba osumnjičenih za zloupotrebu opojnih droga i zapljenom narkotika.

U pogledu maloljetničke delikvencije permanentno se preduzimaju mjere kako bi se smanjio broj krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih izvršilaca krivičnih djela i može se ustvrditi da se u tom nastojanju uspjelo. Naime, od ukupno 794 osobe prijavljene za izvršenje krivičnih djela, 26 osoba je maloljetno, što predstavlja 3 % od ukupnog broja izvršilaca, što je daleko ispod regionalnog prosjeka. Naravno, takvom stanju doprinijele su aktivnosti na obuci policijskih službenika u tom segmentu rada. U tom smislu obučeno je više policijskih službenika za rad sa maloljetnicima u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH. Ova obuka provedena je u saradnji sa ministarstvom pravde FBiH i predstavljala je i Zakonsku obavezu da se za rad sa djecom i maloljetnicima angažuju samo adekvatno educirani službenici. Značajna saradnja ostvarena je sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona koje je usvojilo Protokol postupanja u slučaju vršnjačkog nasilja, a realizirani su i zajednički sastanci u cilju što bolje provedbe mjera predviđenih tim protokolom.

Kada je u pitanju javni red i mir treba reći da je došlo do blagog smanjenja broja prekršaja protiv javnog reda i mira, a to se može tumačiti pojačanim aktivnostima policijskih službenika na sprječavanju ove vrste devijantnog ponašanja. Pojačanim prisustvom na mjestima gdje su se mogli očekivati slučajevi narušavanja javnog reda i mira, zajedničkim aktivnostima sa inspekcijskim organima na kontroli ugostiteljskih objekata, kao i drugim mjerama stanje u ovoj oblasti je održano u povoljnim okvirima. Takvu tvrdnju najbolje ilustruje činjenica da nisu zabilježeni slučajevi narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Značajne aktivnosti na unaprjeđenju stanja u ovoj oblasti preduzete su u saradnji sa inspekcijskim organima u pogledu kontrole rada ugostiteljskih objekata u skladu sa ranijim zaključcima Vlade SBK, ali i saradnja sa nekim nevladinim organizacijama u provedbi akcije „18+“, koja je za cilj imala sprječavanja prodaje alkohola maloljetnim osobama.

Cijeneći stanje u oblasti sigurnosti saobraćaja, krajem 2015.godine donesen je Plan pojačanih mjera na poboljšanju stanja u oblasti saobraćaja za period 2016-2017.godine, koji je predvidio brojne mjere policije, ali i drugih institucija koje su svojom djelatnošću upućen na ovu oblast. Provedbom planiranih mjera postignuti su značajni pomaci, koji se ogledaju u tome da je zaustavljen trend rasta broja saobraćajnih nezgoda zabilježen tokom prethodnih godina. Posebno je značajno da je smanjen broj smrtno stradalih sa 19 osoba koliko ih smrtno stradalo prošle godine za 9 mjeseci na 13 osoba koliko ih je stradalo u ovoj godini. Dakle smanjenje iznosi oko 30 %, a stanje je slično i u pogledu teško povrijeđenih osoba, gdje je u toku ove godine 86 osoba teško povrijeđeno u odnosu na 103 teško povrijeđenih osoba u toku 9 mjeseci prošle godine. Isto tako, smanjen je i broj lakše povrijeđenih osoba i on je manji za oko 5 % s obzirom da su prošle godine lakše povrijeđene 394 osobe, a u ovoj godini broj lakše povrijeđenih osoba u saobraćajnim nezgodama iznosi 375.
Službenici policije su u ovom periodu iz saobraćaja isključili 1436 vozila zbog neregistrovanosti i tehničke neispravnosti. Također, iz saobraćaja je isključeno ukupno 2198 vozača motornih vozila, od kojih čak 1248 zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola i 907 vozača koji su vozilom upravljali bez položenog vozačkog ispita.
Za počinjenje prekršaje u saobraćaju službenici policije izdali su ukupno 41080 prekršajnih naloga. Od navedenog broja prekršajnih naloga na prekoračenje dozvoljene brzine odnosi se ukupno 36538 prekršaja.

Od ostalih aktivnosti koje su provođene tokom ovog perioda treba istaći saradnju sa različitim institucijama u cilju prevencije određenih društveno opasnih pojava. Interesantno je spomenuti pojavni oblik kriminaliteta – nasilje u porodici, što predstavlja opasnost za svako društvo, pa tako i naše. S ciljem prevencije ove pojave službenici policije su proveli više kampanja usmjerenih na skretanje percepcije o prisutnosti ove pojave. Tako su provedene zajedničke aktivnosti sa odjelom američkog ministarstva pravde ICITAP-om, gdje su policijski službenici dijelili prigodne letke i od građana traženo popunjavanje kratkih upitnika, kao i aktivnosti sa nevladinom organizacijom „Centar za edukaciju mladih“ Travnik. Službenici policije aktivno su učestvovali i u izradi protokola o saradnji na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici na području Srednjobosanskog kantona, koji je prije nekoliko dana potpisan od strane više ministarstava u Vladi našeg kantona.

Sa nevladinom organizacijom „Centar za edukaciju mladih“ ostvarena je saradnja i u pogledu organizacije i osiguranja „Noćne utrke“ ulicama Travnika, u kojoj je učestvovalo više stotina trkača, dok je veliki broj građana iskazao interesovanje. Realizacija ovog projekta je, s obzirom na broj učesnika, kao i posmatrača, te veličine prostora na kome se odvijala, bila veoma zahtjevan zadataka i on je uspješno izvršen. Utrka je protekla bez najmanjeg incidenta ili ugrožavanja sigurnosti učesnika.

Treba spomenuti i saradnju sa Univerzitetom Vitez u organizaciji veoma uspješne međunarodne naučne konferencije „Cyber kriminal i forenzika“, čime se u Upravi policije nastoje pratiti savremeni sigurnosni izazovi i pripremiti službenike policije za borbu protiv takvih pojava.

Kao poseban sigurnosni izazov predstavljaju aktuelne globalne terorističke prijetnje, koje nažalost nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovine, pa time ni naš kanton. To je naravno od zahtjevalo je od Uprave policije preduzimanje dodatnih mjera osiguranja objekata, prikupljanje informacija o pojedincima i grupama koje potencijalno predstavljaju terorističku prijetnju, kao i aktivnije prikupljanje oružja koje je u nelegalnom posjedu građana. S tim ciljem ponovo je pokrenuta kampanja „Biraj život bez oružja“, koja se provodi na osnovu novog Zakona o nabavci, držanju i nošenja oružja. Tim zakonom predviđeno je da svi građani koji dobrovoljno predaju oružje budu amnestirani od prekršajne ili krivične odgovornosti, a čime se nastoji smanjiti prisutnost oružja uopće. Osim te aktivnosti, značajno je spomenuti i istražne radnje koje su rezultovale i pronalaskom određene količine oružja, te su protiv osoba koje su nelegalno posjedovale oružje preduzete zakonom predviđene mjere.

Tokom 2016.godine ostvarena je veoma dobra saradnja sa drugim agencijama za provođenje zakona, a prije svega sa Federalnom upravom policije i SIPA-om u dokumentovanju različitih krivičnih djela, te su postignuti zapaženi rezultati. Isto tako, saradnja sa drugim institucijama poput Uprave za indirektno oporezivanje BiH, inspekcijskim organima, kantonalnom upravom za šumarstvo realizirana je u velikom broju zajedničkih akcija. Sve navedeno naravno je doprinijelo je povoljnom stanju sigurnosti na našem području.

Na kraju treba spomenuti i brojne specifičnosti ovog perioda koje su sa sobom nosile pojačanu angažovanost policijskih struktura. Tu se prije svega misli na brojne sportske i vjerske manifestacije koje su osiguravane tokom godine u ovom periodu počevši od dolaska manifestacija Ajvatovica i Sveti Ivo, kao i slučajevi protesta radnika, poljoprivrednika, demobilisanih boraca. U svim slučajevima službenici policije odgovorili su na adekvatan način i omogućili nesmetano odvijanje navedenih manifestacija, odnosno spriječili eskalaciju na protestnim okupljanjima. Posebno treba naglasiti brojne aktivnosti u pogledu osiguranja izbornih aktivnosti, koje su na području našeg kantona protekle bez incidenata.

Smatramo da će sve navedene mjere koje će se provoditi i u narednom periodu omogućiti da stanje sigurnosti ostane u zadovoljavajućim okvirima, te se u tom smislu svakodnevno procjenjuje stanje i opredjeljuju nove mjere kojima se nastoji suprotstaviti sigurnosnim izazovima bilo koje vrste.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/