Stambeno komunalno Bugojno prima radnika na održavanju čistoće i kurirskih poslova

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Konkurs je objavljen u oslobodjenju 28.06.2021. i vrijedi 8 dana od toga dana.

JAVNO  PREDUZEĆE ZA STAMBENO – KOMUNALNE DJELATNOSTI

I LOKALNE PUTEVE d.o.o. BUGOJNO

 1. Motorizovane brigade br.92 Bugojno

Tel/fax: 030/251-313

e-mai: jpskdlk@gmail.com

Na osnovu člana 20a Zakoma o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), člana  3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnim sektoru u Srednjobosanskom  kantonu  (Službene novine SBK broj: 7/19), člana 43. Statuta JP i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za upražnjeno radno mjesto Radnik na održavanju čistoće i kurirski poslovi  broj: 01-278/21 od 24.06.2021.godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno  vrijeme

 • RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE I KURIRSKI POSLOVI……………………………………..jedan (1) izvršilac
 • OPIS POSLOVA

Radnik raspoređen na ovom radnom mjestu obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– izvršava sve poslove vezane za čistoću u prostorijama JP,

– iznosi i vodi računa o pravilnom odlaganju otpadnih materijala, papira i drugih neupotrebljivih stvari,

– obavlja poslove kafe kuharice za radnike i goste preduzeća,

– obavlja kurirske poslove,

– čisti i održava higijenu službenih prostorija na zelenoj i buvljoj pijaci,

– čisti i održava prostorije skladišta JP,

– obavlja i druge poslove u okviru svoje spreme, a po zadatku neposrednog rukovodioca.

 • STATUS

Prijem radnika na neodređeno vrijeme.

 • OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

 1. Da je državljanin BiH;
 2. Da je stariji od 18 godina;
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

Posebni uslovi

 1. Školska sprema: završena osnovna ili srednja škola;
 2. Radno iskustvo: potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 1 godina.
 • MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto obavljanja rada: službene prostorije JP.

Radno vrijeme traje 8 sati dnevno, 40 sati sedmično.

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Kratku biografiju;
 2. Uvjerenje o državljanstvu ,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. Diplomu/svjedočanstvo o završenoj srednjoj/ osnovnoj školi (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija  od 6 mjeseci od dana raspisivanja javnog oglasa);
 5. Potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;

Kandidati koji ostvaruju pravo prioriteta pri zapošljavanju pod jednakim uslovima,  pozivajući se na zakon  po kojem imaju prednost, obavezni su dostaviti dokaz (potvrdu/uvjerenje) od zakonom mjerodavne institucije.

Ljekarsko uvjerenje odnosno dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po završetku konkursne procedure, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Navedenu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao original ili kao  ovjerenu kopiju. Kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci računajuću od dana objave Javnog oglasa.

 • OBAVEZA TESTIRANJA KANDIDATA I INTERVIJU

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će provedena potrebna procedura u skladu sa pravnim propisima, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 • ROK U KOJEM SE PODNOSE PRIJAVE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa  u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijave na Javni oglas se podnose Komisiji za provedbu  Javnog oglasa preko Poslodavca, u zatvorenoj koverti, s naznakom „NE  OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“,  isključivo preporučenom poštom na adresu JP: 307. Motorizovane brigade br.92. Bugojno.

 • DODATNA OBJAŠNJENJA

Dodatna objašnjenja vezana za Javni poziv se mogu dobiti od ovlaštenih osoba ispred JP kontaktirajući službeni broj telefona  ili putem e- maila JP.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01-279/21                                                                       DIREKTOR JP

Bugojno 24.06.2021. godine                                         Adis Mašić

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/