Raspisan konkurs za pomoćnika ministra Amira Šečibovića iz oblasti urbanizma

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/11) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona

Radno mjesto:

 • Pomoćnik ministra za drugostupanjsko upravno rješavanje iz oblasti urbanizma, građenja, okoliša i stambenih odnosa                                                 – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: obavlja poslove upravljanja iz članka 37. Pravilnika i to: neposredno rukovodi Odjelom i s tim u vezi organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjela, objedinjava i usmjerava rad izvršitelja poslova u Odjelu; osigurava zakonitost, pravilnost i pravovremenost i ekonomičnost u obavljanju poslova i radnih zadataka iz djelokruga ustrojstvene jedinice; raspoređuje poslove i radne zadatke na službenike i namještenike u Odjelu i daje im uputstva o načinu vršenja poslova; pruža izvršiteljima potrebnu pomoć u radu; predlaže ministru ocjene za rada službenika i namještenika u postignutim rezultatima; obavlja neposredan stručni nadzor i pruža stručnu pomoć izvršiteljima poslova u Odjelima; odgovoran je za korištenje finansijsko materijalnih potencijala i to za namjene za koje su dodijeljene sukladno važećim propisima na koje se odnose ta pitanja; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti Odjela te predlaže poduzimanje potrebnih mjera; pravi programe obuke pri osposobljavanju pripravnika i državnih službenika i namještenika na probnom radu, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. Pored navedenog obavlja i slijedeće poslove: vrši najsloženije upravne poslove drugostupanjskog rješavanja iz nadležnosti Odjela; daje odgovore na tužbe Kantonalnom sudu koje su izjavljene protiv konačnih akata iz nadležnosti Odjela; učestvuje u postupcima kod Kantonalnog suda u kojima je Ministarstvo tuženi organ i gdje se upravni spor vodi protiv konačnih upravnih akata iz nadležnosti Odjela; daje  odgovore i informacije Vrhovnom sudu Federacije BiH i Ustavnim sudovima na njihovo traženje, u vezi sa uloženim pravnim lijekovima kojima se osporava zakonitost akata iz nadležnosti Odjela; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, kojima se uređuje oblast prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša i stambena problematika; sačinjava periodični i godišnji program rada, te izvještaj o radu Odjela; izvršava i druge poslove po nalogu ministra.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

 • VSS, završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog studiranja (300 ECTS bodova) – pravne struke,
  • 5 godina radnog staža u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko- dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Kučukovići br. 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih

poslova Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona sa pozivom na broj: 08-30-8-97/21“

D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/