Ovo se čekalo! Raspisani konkursi za upravne i nadzorne odbore u Bugojnu

J A V N I O G L A S

5.3.2021
Oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objave tj. do 25.3.2021.

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH / NADZORNIH ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA / PREDUZEĆIMA U KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA BUGOJNO

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i javnih ustanova u kojima Općina Bugojno ima zakonito pravo imenovanja (“Službene novine Općine Bugojno”, br. 2/21) i Pravilnika o standardima i kriterijima za izbor / imenovanje predsjednika i članova upravnih / nadzornih odbora u ustanovama / preduzećima i organima tijela u kojima Općina Bugojno ima pravni interes, odnosno zakonito pravo imenovanja, Općinsko vijeće Bugojno objavljuje:

 J A V N I   O G L A S

ZA IZBOR I IMENOVANJE

PREDJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH / NADZORNIH ODBORA U

JAVNIM USTANOVAMA / PREDUZEĆIMA U KOJIMA JE

OSNIVAČ OPĆINA BUGOJNO

I

Objavljuje se Javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata na poziciju predsjednika i članova upravnih / nadzornih odbora:

1. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Bugojno – 5 članova:

 • predstavnici osnivača – 2 člana
 • predstavnici Ustanove – 2 člana
 • predstavnici Kantonalnog ministarstva – 1 član

2. Upravni odbor JU Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Bugojno – 5 članova:

 • predstavnici osnivača – 3 člana
 • predstavnik Ustanove – 1 član
 • predstavnici roditelja – 1 član

3a. Upravni odbor JU Kulturno sportski centar Bugojno – 3 člana:

 • predstavnici osnivača – 2 člana
 • predstavnici Ustanove – 1 član

3b. Nadzorni odbor JU Kulturno sportski centar Bugojno – 3 člana:

 • predstavnici osnivača – 2 člana
 • predstavnici Ustanove – 1 član

4. Upravni odbor JU Dom zdravlja Bugojno – 3 člana:

·         predstavnik osnivača – 1 član

·         predstavnik stručnih radnika Ustanove – 1 član

·         predstavnik Kantonalnog ministarstva – 1 član

5. Upravni odbor JU Apoteka Bugojno – 3 člana:

·         predstavnik osnivača – 1 član

·         predstavnik stručnih radnika Ustanove – 1 član

·         predstavnik Kantonalnog ministarstva – 1 član

6. Nadzorni odbor JP Radio televizija Bugojno – 3 člana koji se biraju iz reda lica izvan Preduzeća.

7. Nadzorni odbor JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno – 5 članova koji se biraju iz reda lica izvan Preduzeća.

8. Nadzorni odbor Javnog komunalnog uslužnog preduzeća „Čistoća“ – 5 članova koji se biraju iz reda lica izvan Preduzeća.

9. Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ – 5 članova koji se biraju iz reda lica izvan Preduzeća.

II

Predsjednici i članovi upravnih / nadzornih odbora javnih ustanova / preduzeća u kojima Općina Bugojno ima pravni interes, odnosno zakonito pravo imenovanja, imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

III

Prava i obaveze članova upravnih / nadzornih odbora propisane su Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH, podzakonskim aktima i aktima ustanova / preduzeća.

IV

Kandidati koji apliciraju na poziciju predsjednika ili članova upravnih / nadzornih odbora moraju ispunjavati:

1.opće i

2.posebne uslove

Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je stariji od 18 godina, ( dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 2. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upražnjne pozicije,  (dokaz: akt od poslodavca, ili izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog općinskog organa),
 3. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1.1 Ustava Bosne i Hercegovine),

     (dokaz: izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog općinskog organa),

Posebni uslovi za imenovanje su:

 1. da imaju najmanje višu stručnu spremu, a u izuzetnim slučajevima srednju stručnu spremu (SSS – IV stepen), u zavisnosti od kvalifikacione strukture zaposlenih u ustanovi / preduzeću, (prednost imaju kandidati koji imaju više radnog iskustva i kandidati sa većim stepenom stručne spreme koja je neophodna ili poželjna s obzirom na prirodu poslova koje obavlja ustanova / preduzeće ), (dokaz: akt kojim se dokazuje završena škola),
 2. da kandidat za predsjednika upravnog / nadzornog odbora mora imati najmanje VŠS spremu, (dokaz: akt kojim se dokazuje završena škola),
 3. da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje je nespojivo sa dužnošću u upravnom / nadzornom odboru, (dokaz: akt izdat od strane nadležnog suda),
 4. da se protiv njih ne vodi prekršajni postupak za prekršaj koji je nespojiv sa dužnošću u upravnom / nadzornom odboru, (dokaz: akt izdat od strane nadležnog suda),
 5. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, (dokaz: izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog općinskog organa),
 6. da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili njihovi savjetnici ili njihovi bliski srodnici, u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08), (dokaz: izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog općinskog organa),
 7. da nemaju privatni ili finansijski interes u ustanovi / preduzeću u koje se kandiduje, (dokaz: izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog općinskog organa),
 8. da nisu član upravnog / nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog pravnog subjekta, (dokaz: izjava potpisana i ovjerena kod nadležnog općinskog organa),
 9. da je državljanin BiH, ne stariji od 70 godina na dan imenovanja. (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Uz Prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. biografiju,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. dokaz o školskoj spremi,

5. dokaz o radnom iskustvu,

6. izjave iz tačke II. alineje: 3 (ako nije uposlen u organu državne službe), 4, 5, 6, i 7 i tačke III . alineje 3. oglasa.

VI

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

VII

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tački IV kao i popunjen Prijavni obrazac koji se nalazi u Centru za usluge građanima Općine Bugojno i službenoj web stranici Općine Bugojno (www.opcina-bugojno.ba).

Kandidati u svom zahtjevu mogu navesti da apliciraju za jednu ili više pozicija.

Kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju. Nakon objavljenog intervjua, Komisija za izbor predsjednika i članova upravnih / nadzornih odbora javnih ustanova / preduzeća će pismenom preporukom predložiti Općinskom vijeću i općinskom načelniku rang-listu s najboljim kandidatima na dalje postupanje.

Konačno imenovanje kandidata izvršit će Općinsko vijeće Bugojno.

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu izbora / imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi Općinskom vijeću Bugojno, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH.

Javni oglas ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu, službenoj web stranici Općine Bugojno (www.opcina-bugojno.ba) i oglasnoj ploči Centra za usluge građanima Općine Bugojno.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave Javnog oglasa u glasilu / novinama koje zadnje objave ovaj Javni oglas.

Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti lično na protokol u Centru za usluge građanima Općine Bugojno ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Bugojno, ulica 307. Motorizovane brigade br. 92, sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za izbor / imenovanje predsjednika i članova upravnih / nadzornih odbora javnih ustanova / preduzeća“ – Ne otvaraj.

Prijave podnijete poslije isteka navedenog roka, kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj: 04-05-00425-21

Bugojno, 05.03.2021. godine

Obrazac za prijavu možete preuzeti klikom na OVDJE