Osnovna škola Bristovi raspisala konkurs za 7 nastavnika

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OSNOVNA ŠKOLA „BRISTOVI“

BRISTOVI – BUGOJNO

Broj:285-3-1/2020

Datum:08.10.2020. godine

Na osnovi člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04); člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19), člana; 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Bristovi“, broj:241-2/2019 od 15.08.2019.godine; Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, broj:03-30-3/20 od 25.08.2020.godine; Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona za prijem u školskoj 2020/2021. godini, broj:03-30-3/2020-207-1 od 05.10.2020.goidine  i Odluke Upravnog odbora Osnovne škole „Bristovi“,  broj:285-3/2020 od 30.09.2020.godine, Javna ustanova  Osnovna škola „Bristovi“ – Bugojno, r a s p i s u j e:

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Nastavnik geografije – 1 izvršilac, 6 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 2. Nastavnik historije – 1 izvršilac, 8 sati sedmično na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 3. Nastavnik tehničke kulture – 1 izvršilac, 5 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 4. Nastavnik turskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 1. Nastavnik engleskog jezika i književnosti – 1 izvršilac, 5 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine;
 2. Nastavnik demokratije ljudskih  prava – 1 izvršilac, 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine i
 3. Nastavnik razredne nastave – 1  izvršilac, na određeno vrijeme  do  povratka radnika sa pozicije direktora, a najduže  do 30.06.2021.godine.
 1. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.
 2. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:
 3. Prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.
 4. Biografija, svojeručno potpisana,
 1. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci ili izvod bez ograničenja roka),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 3. Diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 4. Potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako ima položen stručni ispit

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja

ne može biti starija od 6 mjeseci.

Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom u školama SBK i

kandidati sa nepotpunom nastavnom normom sa statusom na neodređeno vrijeme u školama SBK, u

skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, („Službene novine SBK“, broj:9/20); odredbama Kriterija i

procedura zbrinjavcanja nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehgnološkog

viška u osnovnim i srednjim školama u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj:11/2020);

odredbama Pravilnika o kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela

nastavne norme i proglašenja tehnološkog viška u Osnovnoj školi „Bristovi“- Bugojno i Pravilnika o

postupku prijema u radni odnos u Osnovnu školu „Bristovi“.

 • Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa

Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i

članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i

članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon.

Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne

institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na

posebni zakon prema kojem imaju prednost.

 1. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su: potpune, blagovremeno i koje ispunjavaju formalne uvjete iz konkursa.
 1. Komisija za provođenje javnog konkursa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna.
 1. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni.

Kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na

javni konkurs.

 • Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 • Obavijest o Javnom konkursu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog konkursa se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

 1. Dodatne obavijesti u vezi konkursa mogu se dobiti putem e-mail škole:skola.bristovi@bih.net.ba  ili na  kontakt telefon 030/250-692

Prijava na oglas podnosi se Komisiji za provođenje konkursa na adresu:

Osnovna škola „Bristovi“,Rostovska  b.b., 70230 Bugojno,  u zatvorenoj koverti, s naznakom

  NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direktorica Osnovne škole „Bristovi“

____________________

/Hadžić Rasma/

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/