OGLAS za prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Bugojnu

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 30.03.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona” broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Bugojnu, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Bugojnu

5 / 577

– Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige; po zahtjevu stranaka, omogućava uvid u zemljišne knjige; samostalno donosi rješenja u zemljišnoknjižnim predmetima; samostalno radi rješenja u KPU predmetima; sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke; obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, prijepisa, kopija i zemljišnoknjižnih izvadaka sa istorijatom; po zahtjevu stranaka omogućuje uvid u zemljišne knjige, vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za uknjižbu i daje strankama obavještenja i upute u vezi zemljišno-knjižnog postupka; rješava predmete oznake „Rz” i „Nar”; vrši unos podataka iz pisanog u elektronski medij; verificira i potpisuje zemljišnoknjižne uloške preuzete u elektronsku bazu podataka; usaglašava podatke preuzetog katastra nekretnina sa Zakonom o zemljišnim knjigama i otklanja greške; preuzima podatke novog katastarskog premjera u zemljišnu knjigu; sačinjava izvještaje iz djelokruga radnog mjesta po nalogu šefa ureda, predsjednika i sekretara Suda; po potrebi i traženju, sačinjava izvještaj rukovodiocu odjeljenja, predsjedniku suda ili sekretaru suda; vrši i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja po zahtjevu rukovoditelja Odjeljenja, predsjednika suda ili sekretara suda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova pravne struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Bugojnu”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/