Oglas za posao u Elektroprivredi, Bugojno, Donji Vakuf, Travnik itd.

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, broj: U-01-15259/21-98/24 od 18.05.2021. godine, Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u Podružnici ”Elektrodistribucija” Zenica, u Djelatnosti distribucije električne energije, broj: 01-03-41346/21 od  27.12.2021. godine, te Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika u Podružnici ”Elektrodistribucija” Zenica, u Djelatnosti distribucije električne energije zbog neplaniranih okolnosti u 2021. godini, broj: 01-03-900/2022 od  11.01.2022. godine,  Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica objavljuje:

 O G L A S

za zapošljavanje radnika

Na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, u Djelatnosti distribucije električne energije, na radna mjesta:

 1. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Kakanj, mjesto rada Kakanj, 1 izvršilac;
 2. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Olovo, mjesto rada Olovo, 2 izvršioca;
 3. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Tešanj, mjesto rada Tešanj, 1 izvršilac;
 4. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Visoko, mjesto rada Visoko, 1 izvršilac;
 5. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Zavidovići, mjesto rada Zavidovići, 2 izvršioca;
 6. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Zenica, mjesto rada Zenica, 1 izvršilac;
 7. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Busovača-Kiseljak, mjesto rada Busovača, 1 izvršilac;
 8. Elektromonter u Odjeljenju održavanja mreža i postrojenja, PJD Donji Vakuf, mjesto rada Donji Vakuf, 1 izvršilac;
 9. Elektromonter u Službi za održavanje mreža i postrojenja Travnik, mjesto rada Travnik, 1 izvršilac;
 10. Elektromonter obračunskog mjerenja u Odjeljenju obračunskih mjerenja, PJD Visoko, mjesto rada Visoko, 1 izvršilac;
 11. Elektromonter u Službi za priključenja Travnik, mjesto rada Travnik, 1 izvršilac;
 12. Inženjer za energetiku i razvoj, rang 3 u Službi za energetiku i razvoj, mjesto rada Zenica, 1 izvršilac;
 13. Inženjer za energetiku i investicije, rang 3 u Odjeljenju energetike i investicija, mjesto rada Bugojno, 1 izvršilac;
 14. Inženjer za nadzor, rang 3 u Službi za realizaciju investicija, mjesto rada Zenica, 1 izvršilac;
 15. Inženjer za tehničku dokumentaciju, rang 3 u Službi za Tehničku dokumentaciju, mjesto rada Zenica, 1 izvršilac;
 16. Koordinator za pravne i kadrovske poslove za područje kantona u Sektoru za pravne i kadrovske poslove, mjesto rada Travnik, 1 izvršilac.

Kratak opis poslova za radna mjesta od rednog broja 1 do rednog broja 9:

Vršenje revizije, održavanje i remont i SN i NN mreža i postrojenja, manipulacija na srednjenaponskim i niskonaponskim nadzemnim mrežama, ispitivanje, pronalaženje, lokalizacija i opravka kvarova na mrežama i postrojenjima, postupanje po ovlaštenjima definisanim procedurama i uputstvima Sistema kvaliteta.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 10:

Vršenje ugradnje i zamjene svih obračunskih mjernih uređaja za direktno mjerenje, te učestvovanje u ugradnji i kontroli mjernih uređaja za poluindirektno i indirektno mjerenje, vršenje očitanja poluindirektnih i indirektnih mjernih mjesta, izvršavanje naloga dobijenih od strane Vodećeg elektromontera obračunskog mjerenja, kontrola mjernih mjesta, otkrivanje neovlaštene potrošnje, izrada zapisnika i ostalih potrebnih akata.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 11:

Izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih mreža i priključaka, te postrojenja iz djelatnosti distribucije, izgradnja i rekonstrukcija elektroenergetskih mreža i priključaka, te postrojenja u vlasništvu trećih lica,  izgradnja, rekonstrukcija  uređaja za kompenzaciju po nalogu neposrednog rukovodioca, učešće u otklanjanju havarija na distributivnoj mreži u i izvan radnog vremena.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 12:

Učestvovanje u analizi potrošnje na području Podružnice i pripremi  prijedloga naslovnog spiska Plana razvoja u saradnji sa nadležnim sektorima i PJ distribucije, učestvovanje na izradi idejnih rješenja razvoja elektroenergetske mreže, te u izradi  projektnih zadataka, realizacija procesa izdavanja elektroenergetskih saglasnosti za sve vrste priključaka.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 13 :

Učestvovanje u analizi tehničkog stanja elektroenergetskih objekata naponskog nivoa  ≤ 20 kV na području PJ distribucije, analiza tehničkih gubitaka električne energije i predlaganje rješenja za njihovo smanjenje, učestvovanje u analizi funkcionalnosti napajanja  na području PJ distribucije,  učestvovanje u izradi idejnih rješenja elektroenergetskih objekata, te u pripremi projektnih zadataka za objekte naponskog nivoa  ≤ 20 kV. 

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 14 :

Vršenje organizacije i koordiniranje nadzora, nadziranje izvođenja elektro-radova na rekonstrukciji i izgradnji elektroenergetskih objekata, neposredno učešće i organiziranje nadzora nad izradom priključaka, učestvovanje u     kolaudaciji investicionih objekata i priključaka.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 15:

Pripremanje koncepta i metodologije za izradu i ažuriranje tehničke dokumentacije, učestvovanje u snimanju trasa podzemnih i nadzemnih vodova, učestvovanje u izradi i ažuriranju tehničke dokumentacije, vođenje baze tehničkih podataka o elektrodistributivnim objektima na području pripadajućeg elektrodistributivnog dijela, pripremanje saglasnosti na lokacije zajedno sa Poslovnicama.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 16:

Organizira i koordinira rad pravnih i kadrovskih poslova na području Srednjebosanskog kantona, koordiniranje sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica, obavljanje dijela pravnih i kadrovskih  poslova koji su organizacijski predviđeni u tim organizacionim jedinicama na području SB kantona, izdavanje uputstva, smjernica i naloga za rad radnicima pravnih i kadrovskih poslova na području SB kantona, zastupanje dijela Javnog preduzeća pred sudovima i drugim organima u granicama punomoći.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta, i to: 

Za radna mjesta pod rednim brojem 1 do rednog broja 11:

 • četvrti/treći stepen srednje stručne spreme, IV-SS/III-KV stručnog naziva “elektrotehničar, energetika/

elektromonter/elektroenergetičar/električar/elektroinstalater/ elektromehaničar”,

 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme

Za radno mjesto pod rednim brojem 12:

 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-1 i 2, Elektrotehnika, smjer: energetika, fakultet prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, fakultet drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ili fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja prije početka primjene predmetnog Zakona
 • samostalan rada na računaru;
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme i odgovarajućeg smjera

Za radna mjesta pod rednim brojem 13 i 14:

 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-1 i 2, Elektrotehnika, smjer: energetika, fakultet prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, fakultet drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ili fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja prije početka primjene predmetnog Zakona
 • samostalan rada na računaru;
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme i odgovarajućeg smjera
 • stručni ispit iz oblasti Elektrotehnika, energetika

Za radno mjesto pod rednim brojem 15:

 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-1 i 2, Elektrotehnika, smjer: energetika / geodezija, fakultet prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, fakultet drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ili fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja prije početka primjene predmetnog Zakona
 • samostalan rada na računaru;
 • pasivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme i odgovarajućeg smjera

Za radno mjesto pod rednim brojem 16:

 • sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS- 2, smjer: pravo,  fakultet drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH ili fakultet završen u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja prije početka primjene predmetnog Zakona
 • samostalan rada na računaru;
 • aktivno poznavanje jednog stranog jezika
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme i odgovarajućeg smjera

 Kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 1 do rednog broja 11 su obavezni uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog  mjesta na koje se prijavljuju, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa,  i to:

 • diploma/svjedočanstvo o završenom obrazovanju;
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme ili obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža);
 • prijava mjesta prebivališta – CIPS, ne stariji od 30 dana.

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 12 obavezni uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog  mjesta na koje se prijavljuju, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa,  i to:

 • diploma o završenom obrazovanju, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme ili obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o poznavanju rada na računaru, a kao dokaz se može priložiti  i ovjerena kopija indeksa sa fakulteta ili ovjeren prepis ocjena, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatika”;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o pasivnom poznavanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti i ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik”;
 • prijava mjesta prebivališta – CIPS, ne stariji od 30 dana;

Kandidati za radna mjesta pod rednim brojem 13 i 14 obavezni uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog  mjesta na koje se prijavljuju, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa,  i to:

 • diploma o završenom obrazovanju, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme ili obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o poznavanju rada na računaru, a kao dokaz se može priložiti  i ovjerena kopija indeksa sa fakulteta ili ovjeren prepis ocjena, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatika”;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o pasivnom poznavanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti i ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik”;
 • prijava mjesta prebivališta – CIPS, ne stariji od 30 dana;
 • dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti Elektrotehnika, energetika

 Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 15 obavezni uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog  mjesta na koje se prijavljuju, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa,  i to:

 • diploma o završenom obrazovanju, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme ili obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o poznavanju rada na računaru, a kao dokaz se može priložiti  i ovjerena kopija indeksa sa fakulteta ili ovjeren prepis ocjena, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatika”;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o pasivnom poznavanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti i ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik”;
 • prijava mjesta prebivališta – CIPS, ne stariji od 30 dana;

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 16 su obavezni uz svojeručno potpisanu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog  mjesta na koje se prijavljuju, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa,  i to:

 • diploma o završenom obrazovanju, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme ili obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža);
 • dokaz o poznavanju rada na računaru, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o poznavanju rada na računaru, a kao dokaz se može priložiti  i ovjerena kopija indeksa sa fakulteta ili ovjeren prepis ocjena, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatika”;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat o aktivnom poznavanju stranog jezika (IV stepen škole za strane jezike) ili drugi dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik”;
 • prijava mjesta prebivališta – CIPS, ne stariji od 30 dana;

Za sva gore navedena radna mjesta, kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatiće se isključivo jedan od sljedećih dokumenata:

–     potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno sljedeće: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, preciziran period angažovanja kandidata na tim poslovima, odnosno podatak koliko je dugo obavljao navedene poslove;

–     uvjerenje/potvrda nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu;

–     uvjerenje/potvrda nadležne porezne uprave u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Tražena dokumentacija koju svi kandidati prilažu uz prijavu na oglas dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente.

Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca ili imaju status ratnih vojnih invalida ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida prema propisima koji regulišu oblast boračko invalidske zaštite, dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu. Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji imaju ili su imali status stipendiste  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, dužni su dostaviti  Ugovor  o stipendiranju. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu  po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni su dostaviti dokaz o toj činjenici (odgovarajuće Uvjerenje/Potvrdu).  Kandidati za gore navedena radna mjesta koji budu dostavili blagovremenu, urednu  i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa, bit će pozvani na  pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budi imali  najmanje 70% tačnih odgovora  na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita.  O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti  blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani.  Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji  ne budu izabrani bit će pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija bit će vraćena samo na naknadni zahtjev kandidata.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa imenom i prezimenom na koverti, te naznakom:

Prijava na oglas u Podružnici “Elektrodistribucija” Zenica – „NE OTVARATI“,

lično ili poštom na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo,

Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, ulica Safvet-bega Bašagića br. 6,   72000 Zenica

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/