Oglas za pomoćnog radnika na održavanju javne rasvjete JP SKD LP Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Na osnovu člana 20a Zakoma o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 26/16, 89/18, 23/20, 49/21, 103/21 i 44/22), člana  3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnim sektoru u Srednjobosanskom  kantonu (Službene novine SBK broj: 7/19), člana 43. Statuta JP i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za upražnjeno radno mjesto Pomoćni radnik na poslovima održavanja javne rasvjete broj: 01- 246/24 od 21.05.2024.godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno  vrijeme u JP ZA STAMBENO – KOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE d.o.o. BUGOJNO

-Pomoćni radnik na poslovima održavanja javne rasvjete……………………jedan (1) izvršilac

 • OPIS POSLOVA

Radnik raspoređen na ovom radnom mjestu obavlja slijedeće poslove i zadatke:

–  Pomaže električaru na poslovima održavanja javne rasvjete;

– Vrši poslove vezane sa održavanjem javne rasvjete;

– Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

 • STATUS

Prijem radnika na neodređeno vrijeme.

 • OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

 1. Da je državljanin BiH;
 2. Da je stariji od 18 godina;
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

Posebni uslovi

 1. Školska sprema: završena srednja stručna sprema elektrotehničkog smjera;
 • MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto obavljanja rada: Bugojno.

Radno vrijeme traje 8 sati dnevno, 40 sati sedmično.

 • POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Kratku biografiju;
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. Diplomu/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija koja ne može biti starija od 6 mjeseci od dana raspisivanja javnog oglasa);

Kandidati koji ostvaruju pravo prioriteta pri zapošljavanju pod jednakim uslovima,  pozivajući se na zakon  po kojem imaju prednost, obavezni su dostaviti dokaz (potvrdu/uvjerenje) od zakonom mjerodavne institucije.

Ljekarsko uvjerenje odnosno dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po završetku konkursne procedure, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Navedenu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao original ili kao  ovjerenu kopiju. Kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci računajuću od dana objave Javnog oglasa.

 • OBAVEZA TESTIRANJA KANDIDATA I INTERVIJU

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa bit će provedena potrebna procedura u skladu sa propisanim pravnim normama, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 • ROK U KOJEM SE PODNOSE PRIJAVE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa  u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijave na Javni oglas se podnose Komisiji za provedbu  Javnog oglasa preko Poslodavca, u zatvorenoj koverti, s naznakom „NE  OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“,  isključivo preporučenom poštom na adresu JP: 307. Motorizovane brigade br.92. Bugojno.

 • DODATNA OBJAŠNJENJA

Dodatna objašnjenja vezana za Javni poziv se mogu dobiti od ovlaštenih osoba ispred JP kontaktirajući službeni broj telefona 030/509 798  ili putem e- maila JP.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će obavijestiti kandidate čije su prijave urdne, blagovremene i potpune, o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.

Broj: 01-247/24     DIREKTOR JP

Bugojno, 21.05.2024. godine  _____________________

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/