Oglas za Blagajnika u Zavodu za zdravstveno osiguranje SBK – Novi Travnik

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Broj: 01-1-30-3-66/24

Novi Travnik: 31.05.2024. godine

Na temelju člana 20a.  Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj:26/16, 89/18 i 44/22), člana 3.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“broj:7/19) , člana  26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB (Službene novine KSB/SBK br.16/12, 5/17 , 3/22 i 1/24) i člana 5. Pravilnika o radu, ravnatelj  Zavoda uz suglasnost zamjenika direktora Zavoda ,  donosi Odluku kojom raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika

na  neodređeno vrijeme

1.Blagajnik – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

 • vrši isplatu iz blagajne po nalozima za isplatu u gotovini
 • vodi poslovne knjige
 • vodi glavnu i deviznu blagajnu
 • podiže novac iz banke po nalogu
 • sređuje isplatno-uplatna dokumenta i uz odgovarajuću evidenciju pravovremeno ih predaje u knjigovodstvo i na daljnji postupak
 • odgovoran je za stanje novca u kasi – blagajni
 • vodi sve odgovarajuće evidencije o primljenom i izdatom novcu,  te izrađuje blagajničke izvještaje i dostavlja ih na knjiženje
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa  službe i direktora Zavoda.

Potrebni uvjeti za radno mjesto:

 • IV. stupanj stručne spreme, srednja ekonomska škola ili gimnazija
 • Šest mjeseci radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računaru

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o dopunskim pravima branitelja , Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji,Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji , uz obvezu pozivanja na poseban zakon.Svoju prednost prilikom zapošljavanja ovi kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima izdanim od strane mjerodavne institucije.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Probni rad može trajati od jednog do najduže šest mjeseci.

Mjesto obavljanja rada je Zavod za zdravstveno osiguranje SBK/KSB Novi Travnik u Novom Travniku , a radno vrijeme traje od 07.30 do 16.00 sati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana  objave oglasa.

Kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja  su Safet Alispahić i Marina Stipić-Kašćel.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u prostorije Zavoda za zdravstveno osiguranje u Novom Travniku ili poslati putem pošte na adresu: Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona Novi Travnik ,Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa,   Ul. Kralja Tvrtka broj 18 Novi Travnik, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Uz potpisanu prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti(originali ili ovjerena fotokopija ,da nije starija od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane mjerodavnog tijela): rodni list, uvjerenje o državljanstvu BiH, dokaz o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu  u struci te kratak životopis.

Samo izabrani kandidat će biti  obvezan  u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati čije su prijave potpune i blagovremene dužni su pristupiti pismenom ispitu i intervjuu o čijem terminu održavanja će biti naknadno obaviješteni telefonskim putem ili putem web stranice Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK Novi Travnik.

                                            RAVNATELJ

                        ___________________

                     Dragan Solomun mr.ph.

                                                               ZAMJENIK DIREKTORA

                                                                __________________

                                                                   Salem Hodžić dipl. ecc.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/