Oglas za 3 uposlenika u Centru za socijalni rad Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/bingoosmica/

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj: 26/16,89/189,44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine broj: 7/19,9/19,1/21), člana 3, 4, 4a, 4b Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Bugojno broj: 01-04.1-664-1/23 od 12.12.2023.godine, člana 22 i 25 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Bugojno broj: 01-04.1-663-1/23 od 12.12.2023.godine, člana 60. Pravila JU Centar za socijalni rad Bugojno, broj: 01-35-723/UO od 08.11.2013. godine, Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim radnicima , broj: 01-30.2-685-1/23 od 18.12.2023.godine , direktor JU Centar za socijalni rad Bugojno, objavljuje,

J A V N I O G L A S
Za prijem u radni odnos

Naziv radnog mjesta i trajanje ugovora o radu:
Referent za pravne poslove i poslove iz oblasti socijalnog zakonodavstva – pravnik – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, na puno radno vrijeme
Referent za poslove socijalne zaštite i zaštite odraslih lica sa duševnim smetnjama – socijalni radnik – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme
Referent za poslove nasilja u porodici, starateljstva, suzbijanja prosjačenja – socijalni radnik 1 izvršilac, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, na puno radno vrijeme

Kratak opis poslova:
Pozicija 1.
zaštita osoba sa invaliditetom (provodi prvostepeni postupak priznavanja prava na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak, obavlja razgovor sa strankama, daje upute i pomaže u podnošenju zahtjeva), zdravstvena zaštita (provodi prvostepeni postupak za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje iz nadležnosti Centra, u saradnji sa ostalim referentima), vodi prvostepeni upravni postupak za priznavanje prava na naknadu plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta uključujući izradu rješenja, vodi prvostepeni postupak za priznavanje prava na novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu, vodi prvostepeni postupak za priznavanje statusa roditelja-njegovatelja, provodi prvostepeni postupak za priznavanje prava na stalnu novčanu pomoć, provodi prvostepeni postupak priznavanja prava na dječji dodatak uključujući izradu rješenja, učestvuje u radu Stručnog tima u postupcima hraniteljstva i smještaja u ustanove socijalne zaštite te vrši izradu rješenja za navedeno, izdaje uvjerenja iz domena referata, vodi evidencije iz oblasti svog referata u skladu sa zakonom i internim aktima, učestvuje u radu Komisije za jednokratne novčane pomoći, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.
Pozicija 2.
Provodi humanitarne aktivnosti (organizira socijalne akcije i aktivnosti različitih namjena, uspostavlja saradnju između Centra i NVO i neposredno sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama), vrši poslove smještaja u ustanove socijalne zaštite i zaštite odraslih lica sa duševnim smetnjama (vodi prvostepeni upravni postupak o smještaju odraslih lica sa poremećajima u ponašanju u ustanove socijalne zaštite, pokreće i učestvuje u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti kada to zahtjevaju interesi štićenika, učestvuje u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti po zahtjevu suda, pribavlja saglasnost resornog ministra za smještaj i snošenje troškova smještaja, priprema svu dokumentaciju potrebnu za donošenje rješenja o smještaju, prati tretman smještenog lica u ustanovu, najmanje jedanput godišnje obilazi ustanove u kojima su smješteni štićenici Centra), iz domena referata daje podatke o evidenciji smještenih lica, informacije i izvještaje i po istim daje sugestije i prijedloge za stvaranje boljih uvjeta za lica smještena u ustanove socijalne zaštite, učestvuje u postupku prisilnog zadržavanja za lica koja su počinila krivično djelo u stanju neuračunljivosti i izrađuje prijedlog za prisilno zadržavanje lica za potrebe suda i smještaja u zdravstvene ustanove, učestvuje u postupku prisilnog smještaja lica u skladu sa Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, koordinira radom Javne kuhinje, uspostavlja saradnju sa organizacijama u kojoj su smješteni štićenici Centra po programu „stanovanje u lokalnoj zajednici“, te radi na poslovima deinstitucionalizacije, učestvuje u radu Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći, vodi evidencije iz oblasti svog referata u skladu sa zakonom i internim aktima, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.
Pozicija 3.
Obavlja sve poslove iz domena nasilja u porodici u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, vrši poslove starateljstva (provodi postupak stavljanja maloljetnih i punoljetnih osoba pod starateljstvo te imenovanja staratelja, sve do donošenja rješenja, a po pravosnažnosti istog odgovoran je za dostavu nadležnim institucijama, davanja odobrenja staratelju u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom i pravima štićenika, zaključenja pravnih poslova i poduzimanja drugih mjera u pogledu ličnosti štićenika određenih zakonom, poduzima mjere za osiguranje imovine štićenika i prije donošenja rješenja, organizuje i učestvuje u radu Komisije za popis i procjenu imovine lica pod starateljstvom), pokreće i učestvuje u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti kada to zahtjevaju interesi štićenika, učestvuje u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti po zahtjevu suda kada je postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti pokrenut po prijedlogu srodnika, učestvuje po zahtjevu suda u svim postupcima kada su u pitanju lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja se nalaze pod starateljstvom, kada to zahtjevaju njihovi interesi, poduzima potrebne mjere za zaštitu ličnosti, prava i interesa štićenika, radi na poslovima suzbijanja prosjačenja, učestvuje u radu Komisije za dodjelu jednokratnih pomoći licima u stanju socijalne potrebe, vodi evidencije iz oblasti svog referata u skladu sa zakonom i internim aktima, obavlja i druge poslove po nalogu direktora Centra.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

Opći uslovi za kandidate pod rednim brojem 1., 2. i 3.:
da je državljanin Bosne i Hercegovine;
da je stariji od 18 godina;
da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje aplicira;
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
da nije obuhvaćeno odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke
najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;
poznavanje rada na računaru;

Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3.:
VŠS VI i VSS VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 180 i 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja smjer socijalni rad;
najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;
poznavanje rada na računaru;

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:
Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni oglas za radno mjesto uz navođenje pozicije na koju kandidat aplicira;
Kraću biografiju;
Uvjerenje o državljanstvu;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Diploma o stručnoj spremi;
Potvrdu o radnom iskustvu u struci;

Kandidati koji po nekom osnovu ostvaruju prioritet pri zapošljavanju, dužni su dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje i pozvati se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Nakon utvrđivanja liste uspješnih kandidata, Direktor će obavijestiti kandidata koji je izabran da je obavezan u roku od 7 (sedam) dana, dostaviti sljedeće dokaze:
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove;
Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
Izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u
Bosni i Hercegovini u posljednje 3 godine.

Dokumenti iz tačke IV., V. i VI. ovog javnog oglasa moraju biti original ili ovjerene kopije i ne mogu biti starije od šest mjeseci.

Zasnivanje radnog odnosa
Radni odnos za poziciju 2. se zasniva na neodređeno vrijeme.
Radni odnos za poziciju 1. i 3. zasniva se na određeno vrijeme na period od 12 (dvanaest) mjeseci.
Mjesto obavljanja rada je sjedište JU Centar za socijalni rad Bugojno, ul. Sultan Ahmedova 55.
Radno vrijeme obavljanja funkcije – puno radno vrijeme, 40 sati sedmično.

Kandidati čije su prijave blagovremene i potpune testirat će se od strane Komisije za provođenje javnog oglasa koju imenuje direktor, a o datumu testiranja (pismeni ispit i intervju), kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove, biti će blagovremeno obavješteni.
Komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, na osnovu dostavljene dokumentacije, te bodova ostvarenih na pismenom ispitu i intervjua sa svakim od kandidata i istu dostavlja direktoru, koji je dužan najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dostavljanja liste, donijeti odluku o izboru prijema u radni odnos jednog kandidata sa liste uspješnih kandidata.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u javnim sredstvima informisanja.
Telefon kontakt-osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je: 030/252-027 i email-adresa: socijalnobu@bih.net.ba
Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:
JU Centar za socijalni rad Bugojno, Ul.Sultan Ahmedova 55, Bugojno, sa naznakom „ NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Broj: 01-30.2-686-1/23 D i r e k t o r
Bugojno, 18.12.2023.godine _________________
Bašić Adnan, dipl.ecc.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/