NiP Bugojno podnio inicijativu za smjenu Miroslava Zelića, predsjedavajućeg OV Bugojno

Narod i Pravda Bugojno (NiP) podnijela je inicijativu za smjenu predsjednika Općinskog vijeća u Bugojnu Miroslava Zelića. Uslijedilo je to nakon svih dešavanja proteklih mjeseci u radu OV Bugojno a kulminacija su dešavanja posljednjih dana.

Zahtjev NiP-a za smjenu predsjedavajućeg OV Bugojno, upućen 26.jula bit će proslijeđen prema kolegiju OV Bugojno koji ga može uvrstiti za samu sjednicu vijeća.

Opširnije u nastavku inicijativa za smjenu

Predmet: Inicijativa za smjenu predsjedavajućeg Općinskog vijeća općine Bugojno

Obrazloženje:

Odredbama člana 26. stav 1. tačka 16. Statuta općine Bugojno normirano je: Općinsko vijeće, u okviru svoje nadležnosti bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

U duhu citirane odredbe Statuta općine Bugojno, podnosi se navedena inicijativa, koja u konačnici ima za cilj smjenu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bugojno, Miroslava Zelića.

Miroslav Zelić u svojstvu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bugojno, svojim ponašanjem i djelovanjem u Općinskom vijeću krši odredbe Statuta općine Bugojno, Poslovnika o radu Općinskog vijeća kao i odredbe Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika općine Bugojno.

Povreda odredbi Statuta općine Bugojno ogleda se u povredi člana 21. Statuta Općine Bugojno, kojim je propisano: Vijećnik vrši svoje dužnosti prema svom slobodnom uvjerenju, a na dobrobit svih građana Općine. Vijećnik se u javnom životu treba ponašati u skladu sa Etičkim kodeksom vijećnika koji donosi Vijeće.

S tim u vezi, članom 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno je propisano: Članovi Vijeća će detaljnije regulisati svoja prava, obaveze i odgovornosti Kodeksom ponašanja koje usvaja Vijeće.

Predsjedavajući Općinskog vijeća svojim djelovanjem i ponašenjem ne radi u interesu građana, već doprinosi širenju etničkih i nacionalnih podjela u općini Bugojno. To se ogleda u činjenici da je posljednjim medijskim istupima, iznio neutemeljene navode prema vijećniku Semedinu Omerinoviću, optužujući istog za prijetnje, bez ikakvih dokaza, što je imalo za posljedicu širenje ratno-huškačke retorike. Takvo ponašanje, imalo je za posljedicu da je u medijskom prostoru stavljena etiketa prema vijećniku Semedinu Omerinoviću, gdje Miroslav Zelić kao predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno narušio integritet vijećnika Semedina Omerinovića. Etičkim kodeksom izabranih zvaničnika općine Bugojno je propisano: U međusobnoj komunikaciji i uopšte u komunikaciji sa javnošću, izabrani zvaničnik će u svakom slučaju istupati sa uvažavanjem i poštovanju, njegovati kulturu dijaloga, razgovjetno saopštavati svoje misli i ideje, izbjegavajući korištenje izraza koji mogu vrijeđati ili omalovažavati druge ličnosti ili grupe, na taj način poštujući jednaka prava svih na uvažavanje njihove ličnosti i uvjerenja. Analogno navedenom citatu iz Etičkog kodeksa, Miroslav Zelić kao predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno, nije postupio na način kako se to zahtijeva od izabranog zvaničnika, već je svojim radnjama ugrozio integritet vijećnika Semedina Omerinovića. Također, predsjedvajući Općinskog vijeća Bugojno Miroslav Zelić je na II. Sjednici Općinskog vijeća, pokušao fizičkim putem napasti vijećnika Armina Čustu, gdje je ponovo postupio suprotno gore navedenim odredbama Statuta općine Bugojno, Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno, kao i Etičkog kodeksa.

Sve navedeno, čini nedostojnim Miroslava Zelića da obnaša funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bugojno, jer kroz segment nepostojanja političke kulture i razumijevanja, nanosi štete interesima općine Bugojno i njenih građana.

U dosadašnjem radu u svojstvu predsjedavajućeg Općinskog vijeća, isti je doprinio kršenju Poslovnika o radu Općinkog vijeća Bugojno. To se ogleda u povredi člana člana 53., kojim je propisana obaveza donošenja Programa rada Općinskog vijeća. U članu 54. Poslovika je propisano: Pripreme za izradu Programa rada provode predsjedavajući Vijeća i sekretar Vijeća.

U pripremama za izradu Programa rada Vijeća predsjedavajući i sekretar pribavljaju prijedloge, sugestije i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Vijeća od članova Vijeća, klubova vijećnika, općinskog načelnika, službi za upravu i posebnih službi, javnih preduzeća, kao i od drugih subjekata za koje ocijene da mogu dati svoj doprinos. Prijedlog Programa rada Vijeća utvrđuje Kolegij Vijeća, a usvaja ga Vijeće. Vijeće povremeno razmatra realizaciju Programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršavanje. Program rada Vijeća objavljuje se u Službenim novinama Općine. Kolegij Vijeća podnosi godišnji izvještaj o realizaciji Programa rada Vijeća.

S tim u vezi, predsjedavajući Općinskog vijeća nije ni pokušao provesti radnje pripreme rada Općinskog vijeća.

Već duži period, predsjedavajući Općinskog vijeća, ne zakazuje sjednice Općinskog vijeća, posebno ako se istakne činjenica da je prema istom, upućen zahtjev za sazivanje sjednice Općinskog vijeća. Naime 1/3 vijećnika u Općinskom vijeću Bugojno je dana 23.06.2021. godine, uputila zahtjev za održavanje redovne sjednice Općinskog vijeća, na koji nikad nije dostavljano valjano očitovanje, a što je u ingerenciji predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Na taj način povrijeđene su odredbe člana 57. i člana 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Predsjedavajući Općinskog vijeća, suprotno članu 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, ne dostavlja poziv za sjednicu Općinskog vijeća na na način kako je to određeno navedenim članom, pri ćemu pozivi za sjednicu Općinskog vijeća ne sadrže materijale za sjednicu, a koji su neizostavan segment u radu svakog vijećnika.

Predsjedavajući Općinskog vijeća u dosadašnjem predsjedavanju Općinskim vijećem, onemogućava vijećnicima nesmetan rad u Općinskom vijeću, kroz nemogućnost diskusije i postavljanja vijećničkih pitanja.

Sve navedeno je imalo za posljedicu povredu člana 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Bugojno, kojim je normirano: Predsjedavajući ima sljedeće ovlasti i zadatke: – predstavlja Vijeće, – učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicama Vijeća, – pokreće inicijative za razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća, – stara se o realizaciji Programa rada Vijeća, – stara se o primjeni Poslovnika Vijeća, – vodi brigu o odnosima i saradnji Vijeća sa načelnikom Općine i drugim općinskim organima i institucijama, – potpisuje akta koja donosi Vijeće, – vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Svojim radnjama Miroslav Zelić kao predsjedavajući Općinskog vijeća ne predstavlja vijeće na način kako je to određeno važećim propisma, na flangrantan način krši primjenu Poslovnika, ne saziva sjednice kako je to određeno Poslovnikom, što jasno upučuje na činjenicu, da isti nije dostojan da obnaša funkciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Ponašanje i rad Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Miroslava Zelića ne doprinosi kvalitetnom radu Općinskog vijeća i zaštiti interesa općine Bugojno, zbog čega se i podnosi navedena inicijativa, koja ima za cilju smjenu predsjedavajućeg Općinskog vijeća.