Konkurs za sekretara Treće osnovne škole Bugojno na neodređeno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ http://shop.janj.ba/

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

J.U.TREĆA OSNOVNA ŠKOLA  BUGOJNO

            Na osnovu čl. 57. i člana 81.Zakona o osnovnoj školi SBK ( Službene novine SBK br. 11/01 i 17/04,), člana 79. Statuta škole i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, za raspisivanje konkursa za prijem radnika u školskoj 2018/2019.godini, broj: 03-34-3/2018-610-2 od 21.11.2018.god. Upravni odbor Treće osnovne škole Bugojno raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika  na sljedeće radno mjesto:

1.Sekretar -1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno

Potrebni dokumenti ( original ili ovjerene kopije) :

1.    Diploma o stručnoj spremi (VŠS – viša upravna škola ili diplomirani pravnik VSS, VII stepen stručne spreme odnosno završen Pravni fakultet po bolonjskom visokoobrazovnom procesu studiranja u trajanju od najmanje 4 studijske godine)

2.    Izvod iz matične knjige rođenih

3.   Uvjerenje o državljanstvu

  1. Potvrda o prosjeku ocjena tokom studija
  2. Potvrda o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom  ( Zavod za zapošljavanje )
  3. Dokaz o dužini radnog staža za svaku navršenu godinu nakon diplomiranja
  4. Kućna lista i dokazi o nezaposlenosti članova porodice – ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno vrijeme ili nema stalni izvor prihoda

8.    Dokaz od zakonom nadležne institucije o ostvarivanju prava iz Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. Novine FBIH, broj: 33/04 i 56/05) i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja (Sl. novine FBiH broj: 70/05 i 61/06).

Uz prijavu na konkurs koja mora biti vlastoručno potpisana, obavezno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje,  dokaze o ispunjavanju propisanih uslova, kraću biografiju. Prijave dostavljati putem pošte na adresu Jaklić V/2 Bugojno ili lično u Upravu škole od 800 – 1500 sati, sa naznakom „ne otvaraj“ – Otvara konkursna komisija.

Sa svim kandidatima bit će obavljen intervju koji je obavezan i koji provodi konkursna komisija sastavljena od tri člana. Kandidat koji ne pristupi na intervju smatra se da je odustao od konkursa.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će oglašeno na EMIS web-stranici škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs otaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidat koji se u prijavi na konkurs poziva na pravo prioriteta kod prijema u školu prema Kriterijima ili posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.

U školu ne može biti primljeno lice za čiji prijem postoje zapreke iz člana 19. Kriterija i procedura za prijem radnika, smanjena norme i proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama.

Odluka o izboru kandidata u školu sa rang listom, smatra se dostavljenom javnom objavom na EMIS web-stranici škole, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web-stranici škole, u kojem teče i vrijeme za žalbu.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Kandidatu koji bude primljen u radni odnos pripadajuća neto plaća će se obračunavati u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja SBK.

                                                                                                                               Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                      s.r Ždralović  Admir

http://bit.ly/2OK0Jqj'