Konkurs za sekretara, higijeničara i nastavnike u Trećoj osnovnoj školi Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

J.U. TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-724/19 od 09.08.2019. godine, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, za raspisivanje konkursa za prijem radnika u školskoj 2018/2019.godini, broj: 03-34-3/2018-610-2 od 21.11.2018. god, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru SBK ( Službene novine SBK 7/19), Odluke broj:817/19 od 16.08.2019. godine raspisuje se

K O N K U R S

za prijem radnika u  šk. 2019./20. godini

 1. Nastavnik bosankog jezika –  18 časova – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme
 2. Nastavnik razredne nastave – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, u matičnoj školi
 3. Nastavnik razredne nastave – dva (2) izvršioca na neodređeno vrijeme u Područnom odjeljenju Kandija
 4. Nastavnik njemačkog jezika – 6 časova na određeno vrijeme do 30.06.2020. god.
 5. Nastavnik islamske vjeronauke – 12 časova na neodređeno vrijeme
 6. Sekretar – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.
 7. Higijeničar – jedan izvršilac na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2020. god.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefonom,  e-mail adresom, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis
 2. Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje o državljanstvu,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ako kandidat ima položen stručni ispit),

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

Prednost u zapošljavanju kandidat dokazuje odgovarajućim dokumentima ( uvjerenjem, potvrdom i sl) koje prilaže prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem ima prednost u zapošljavanju.

Kandidati mogu dostaviti i dokumente o dosadašnjem radnom iskustvu, rješenje o tehnološkom višku ili potvrdu o nedostatku norme u školama SBK, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Svi navedeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene konkursom obavit će se pismeno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni putem EMIS web stranice škole.

Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio.

Kandidati koji  ne pristupe ispitima u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije stupanja na posao, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Obavijest o Javnom konkursu se objavljuje u dnevnim novinama, a puni tekst javnog konkursa na  EMIS web-stranici škole te se dostavlja Službi za zapošljavanje SBK.

Prijave dostaviti isključivo putem pošte Komisiji poslodavca u zatvorenoj koverti, na adresu Treća  osnovna škola Bugojno Jaklić V br.2; 70230 Bugojno sa naznakom ” NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 030/251-701 ili na e-mail skole: trosjaklic@hotmail.com.

Nepotpune  i  neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

                                                                                                              Direktorica škole

mr. Haračić Amela, s.r.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/