Konkurs za prijem lica za stručno osposobljavanje u kantonalne organe uprave

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/ususretljetu
Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16) i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona, broj:01-05-843/16-38od21.10.2016.godine, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje:
K O N K U R S
za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa,
u kantonalne organe uprave

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od, najdulje, godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Konkurs za prijem (210) licau kantonalneorgane uprave, kako slijedi:

1. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusabolonjskog sistema obrazovanja – pravnik …………………………………………………………………………35lica,

2. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – ekonomist …………………………………………………………………….40 lica,

3. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjermašinstva…………………………………………………………….4lica,

4. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjersaobraćaja……………………………………………………………7 lica,

5. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer elektrotehnike……………………………………………………….4 lica,

6. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer informatike………………………………………………………….18 lica,

7. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer građevinarstva……………………………………………………..7 lica,

8. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer rudarstva……………………………………………………………..1 lice,

9. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer geologije/geodezije………………………………………………2 lica,

10. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer prostornog uređenja……………………………………………..2 lica,

11. VŠS – VI, VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer arhitekture……………………………………………………………4 lica,

12. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjerhemijske tehnologije………………………………………………4 lica,

13. VŠS – VI, VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer ekologije………………………………………………………………2 lica,

14. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – sanitarni inžinjer…………………………………………………………….12 lica,

15. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – socijalni radnik…………………………………………………………………6 lica,

16. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – politolog ili fakultet političkih nauka…………………………………….4 lica,

17. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer poljoprivrede…………………………………………………………6 lica,

18. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – veterinar…………………………………………………………………………3 lica,

19. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer šumarstva……………………………………………………………6 lica,

20. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer prehrambene tehnologije…………………………………………4 lica,

21. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer tehnolog (hemijsko-tehnološki smjer)…………………………1 lice,

22. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – inžinjer hortikulture……………………………………………………………2 lica,

23. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – žurnalist(novinar)…………………………………………………………….3 lica,

24. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – kriminalist……………………………………………………………………..10 lica,

25. VŠS – VI, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – fakultet sigurnosnih i mirovnih studija……………………………………3 lica,

26. VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – profesor razredne nastave……………………………………………………………..3 lica,

27. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – profesor ili magistar sociologije……………………………………………………….2 lica,

28. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – diplomirani defektolog / logoped……………………………………………………….4lica,

29. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – diplomiranipsiholog………………………………………………………………………2lica,

30. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – diplomirani pedagog……………………………………………………………………….3 lica,

31. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugogciklusa bolonjskog sistema obrazovanja – profesor ili magistar hrvatskog jezika i književnosti………………………………2 lica,

32. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja– profesor ili magistar bosanskog jezika i književnosti……………………………..2 lica,

33. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja– profesor ili magistar engleskog jezika i književnosti………………………………1 lice,

34. VSS – VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja– profesor ili magistar njemačkog jezika i književnosti………………………………1 lice.

Opći uvjeti

Na Konkursse može prijaviti kandidat koji ispunjava opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12), i to:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
-da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za kojese prijavljuje,
-da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to:

-VI. ili VII.stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja,
– da je u evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme.

Popis potrebnih dokumenata

Kandidat je dužan, uz prijavu koja sadrži tačnu adresu stanovanja i broj kontakt-telefona, dostaviti i sljedeće dokumente:

– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica, s podatkom o duljini vremena provedenogu evidenciji,
– kandidatovu ovjerenu izjavu da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
-potvrdu o prosjeku ocjena ili dodatak diplomi.

Svu dokumentaciju treba dostaviti u originalu ili ovjerene kopije.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Zaprimljene prijave razmotriti će posebno formiranakomisija koja će, na osnovu prosjeka ocjena iduljine provedenoga vremena u evidenciji nezaposlenih lica nakon stjecanja tražene stručne spreme,utvrditi rang-listu prijavljenih kandidatai dostaviti ju Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Prilikom prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,Vlada Srednjobosanskog kantona će se držati principa ravnopravne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

Rezultati Konkursa objavit će se na službenoj web stranici VladeSrednjobosanskog kantona.

Pravalica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa rada propisana su članom 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16) i članom 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 2/12), uz napomenu da licima koja se stručno osposobljavaju pripadaju naknade za topli obrok i za prijevoz.

Prijave na Konkurs, s potrebnom dokumentacijom, dostaviti (poštom ili direktno) na adresu:

Vlada Srednjobosanskog kantona

Služba za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona – Prijava na Konkurs za stručno osposobljavanje
Stanična 43

72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim listovima i na službenoj web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

PREMIJER SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing.

Konkurs (preuzimanje)

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/