Konkurs za prijem 4 nastavnika u osnovnoj školi Drvetine

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

OSNOVNA ŠKOLA”DRVETINE”,DRVETINE-BUGOJNO

______________________________________________________________________________

Tel. 030/277-343,  e-mail:drvetine@hotmail.com, Drvetine b.b.

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04); člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19), člana; 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Drvetine“, Bugojno broj:434-1/20 od 6.10.2020. godineOdluke o raspisivanju javnog konkursa: broj:437/20 od 7.10.2020. godine, Odluke Vlade SBK-a broj: 01-117-572/20 od 21.8.2020. godine i Odluke Vlade SBK-a, broj:01-11.7-1481/20 od 2.10.2020. godine raspisuje se;

J A V N I  K O N K U R S

za  prijem radnika u  školskoj 2020/21. godini

 1. Nastavnik engleskog jezika – 4 (četiri) časa sedmične nastavne norme, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja , a najduže do 30.6.2021. godine
 2. Nastavnik bosanskog jezika – 18 (osamnaest) časova sedmične nastavne norme,na  neodređeno  vrijeme
 1. Nastavnik fizike – 5 (pet) časova sedmične nastavne norme, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine
 1. Nastavnik tehničke kulture – 5 (pet) časova sedmične nastavne norme na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-38-954/09-2.

 Kandidati trebaju obavezno  dostaviti:

 • prijavu za konkurs u kojoj se navode lični podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon i po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, popis priložene dokumetacije u prijavi i svojeručni potpis prijave
 • potpisana biografija (kao zaseban dokument)
 • diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit)

Kandidati koji se u prijavi na konkurs pozivaju na pravo prioriteta,u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog školstva u SBK-a i Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme,proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK-a , dužni su u prijavi priložiti odgovarajuće dokaze o tome pravu:

 • potvrdu o dopuni norme sa brojem sati koji nedostaju, ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je ostao bez dijela nastavne norme ili je proglašen tehnološkim viškom ili rješenje o tehnološkom višku za zaposlenike u obrazovanju sa područja SBK-a,  kopiju ugovora o radu, potvrdu o dužini radnog staža (PIO)

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni konkurs, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost. Kandidati mogu dostaviti i dokumente o dosadašnjem radnom iskustvu,certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Svi navedeni dokumenti moraju biti orginalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati čija je konkursna dokumentacija potpuna i blagovremena,te koji ispunjavaju formalne uslove konkursa pristupiće pismenom i usmenom ispitu (intervju) koji će biti obavljen u prostorijama Osnovne škole “Drvetine”, Drvetine-Bugojno ( pismeni ispit 22.10.2020. godine u 13:00 sati , a  usmeni ispit (intervju) održaće se 22.10.2020.godine, nakon pismenog ispita).

Pismeni dio ispita polaže se u vidu  testa i sastojaće se od pitanja kojim će se obuhvatiti poznavanje  zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti osnovnog obrazovanja.

Sa kandidatima koji se pozivaju u prijavi  na pravo prioriteta, te prilože odgovarajuće dokaze o tom pravu, provešće se samo usmeni (intervju) dio ispita.

Kandidati koji ne pristupe gore navedenim ispitima u zakazano vrijeme, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Odluka o izabranom kandidatu dostavlja se  svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa.

Primljeni kadidat će obavljati poslove u centralnoj školi u Drvetinama.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prije stupanja na posao, dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, koji ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Kandidati koji ne budu primljeni mogu  preuzeti dokumentaciju nakon isteka žalbenog roka.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati isključivo putem preporučene pošiljke u zatvorenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Drvetine“ Drvetine-Bugojno, Drvetine b.b., 70230 Bugojno sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona :030-277-343 ili na e-mail škole:drvetine@hotmail.com.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

                                                                                                                                  Direktor škole:

                                                                                                                           ___________________

                                                                                                                                      Alma Čizmo

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o