Konkurs za direktora Srednje tehničke škole Bugojno

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o srednjoj školi Upravni odbor škole raspisuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora škole na period od 4 godine

Za direktora škole može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta ispunjava i uslove za profesora ili pedagoga i najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno obrazovnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

  • Diplomu o završenoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)
  • Kraću biografiju
  • Uvjerenje o radnom stažu na odgojno obrazovnim poslovima
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Rok za prijavljivanje na konkurs je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ”Dnevni avaz”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijavu na konkurs sa dokumentacijom slati na adresu:

Srednja tehnička škola

Ciglane II bb

70230 Bugojno

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:

Smajlović Mujo,  dipl.ing elektrotehnike

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/