Konkurs za 9 pirotehničara pripravnika u Binasu

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 7. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja novih radnika, broj: 06K-84/24 od 07.02.2024. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

I

  1. Pirotehničar-pripravnik, 6 izvršilaca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
  2. Pirotehničar-pripravnik, 2 izvršioca na određeno vrijeme od 6 mjeseci;
  3. Pirotehničar-pripravnik, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6 mjeseci;

II

  1. Radno mjesto Pirotehničar- pripravnik

Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, radi na složenim poslovima laboracije podsklopova, sklopova i završne laboracije po stručnom uputstvu za rad i izvodu TP.

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.

  1. Radno mjesto Pirotehničar -pripravnik

Opis poslova: Poslovi i radni zadaci kontrole toka proizvodnje odjeljenja laboracija, rad sa složenim   kontrolnicima, očna i dimenziona kontrola otpresaka;

Posebni uslovi: stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički.

  1. Radno mjesto Pirotehničar -pripravnik

Opis poslova: Pomoćni poslovi i radni zadaci na poslovima laborisanja;

            Posebni uslovi: stručna sprema – II stepen.

III

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;

– potvrda o nezaposlenosti;

– uvjerenje o državljanstvu.

U prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.

Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova, Uvjerenje o nekažnjavanju i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka su u obavezi dostaviti samo oni kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa.

v.d. direktor Društva

Dr.sc.Abaz Manđuka

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/