Konkurs za 5 profesora u Srednjoj tehničkoj školi Bugojno

https://www.facebook.com/Gradski-TAXI-Bugojno-536291753372444/ https://aspremium.olx.ba/ https://www.bingotuzla.ba/katalozi-u-bingu/

Konkurs je objavljen 25.1.2021.

Broj: 01.3- 11/21

Datum: 19.01.2021.god.

Na osnovu člana 83.Zakona o srednjoj školi ( „Sl.novine SBK“ broj: 11/01,17/04 i 15/12) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru  u SBK („ Sl.novine SBK „

broj: 7/19 ), Odluke Upravnog odbora Srednje tehničke škole,Bugojno broj: 01.3-11/21 od 19.01.2021.godine  i saglasnosti  Ministarstva  obrazovanja,nauke,mladih,kulture i sporta SBK broj: 03-30-3/2020-277 od 23.12.2020.godine r a s p i s u j e   s e

                                             J A V N I      K O N K U R S

za prijem nastavnika u radni odnos

 1. Profesor matematike – na 12 sati sedmično na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,a najduže do 30.06.2021.godine.
 2. Profesor matematike- puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2021.godine.
 3. Profesor fizike – na 10 sati sedmično na određeno vrijeme do 30.06.2021.god.
 4. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja – na 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2021.godine
 5. Profesor stručnih predmeta elektro struke –  2 izvršioca- puna norma na određeno radno vrijeme do 30.06.2021.godine.

Pored općih uslova  propisanih  Zakonom o radu,kandidati trebaju ispunjavati i uslove  propisane  Zakonom o srednjoj školi,Pedagoškim standardima ( „Sl.novine SBK“ broj:15/02) i odobrenim Nastavnim planom i programom.

Poseban uslov:

 • Završen odgovarajući fakultet VSS/ VII stepen ,ili završen ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa 240 ili 300 bodova

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokumenata ne starije od 6 mjeseci.

Kandidati trebaju dostaviti  o b a v e z n u   d o k u m e n t a c i j u :

 • Prijava na konkurs sa kraćom biografijom,adresa stanovanja,kontakt telefon,e mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje,kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis
 • Diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu

D o d a t n a   d o k u m e n t a c i j a:

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta
 • Rješenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom ili potvrdu prilaže kandidat koji ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK za školsku 2020/2021 godinu sa brojem sati koji nedostaju i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme.
 • Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu,preporuke,

certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija

Pod jednakim uslovima prednost imaju  kandidati na osnovu posebnih  Zakona,što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati koji budu izabrani ,dužni su prije zasnivanja radnog odnosa,u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti ,te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti,kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove javnog

konkursa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje svih kandidata uz poštivanje svih higijensko epidemioloških mjera koji ispunjavaju uslove ,obavit će se u prostorijama Srednje tehničke škole ,koja se nalazi na adresi Ciglane II BB,70 230 Bugojno u  ponedjeljak , 1.2.2021. godine   u 10,00  sati , a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu.

Kandidati koji ne pristupe  ispitu u zakazano vrijeme,smatrat će se da su odustali od prijave na javni konkurs.

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta izvršit će se iz slijedećih oblasti:

 • Zakon o srednjoj školi, Pedagoškim standardima i ostalim podzakonskim aktima kojima se reguliše rad u školi
 • Metodika odnosno didaktika
 • Općeg znanja

Pismeni ispit se polaže u formi testa koji se sastoji od najviše petnaest pitanja zatvorenog

tipa sa više ponuđenih odgovora gdje se svaki tačan odgovor vrednuje jednim bodom.

Pismeni ispit traje 30 minuta.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio

Najmanje 8 bodova  ili 53,33 %.

Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom ispitu  neće imati pravo pristupa usmenom ispitu.                                                                                                          Kontakt osoba za davanje dodatnih informacija je sekretar škole, telefon: 030/251-915

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana objavljivanja,računajući i dan objavljivanja.

Prijave slati isključivo poštom na navedenu adresu za komisiju sa naznakom

(„NE OTVARAJ-PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS“)

Srednja tehnička škola,Bugojno

Ciglane II BB, Bugojno

70230 BUGOJNO

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direktor škole:

Hadžiahmetović Enver,mr.sci.

https://telemach.ba/
http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o