Javni konkurs za prijem nastavnika u Prvoj osnovnoj školi Bugojno

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA BUGOJNO

Javna ustanova  Prva osnovna škola Bugojno

Hendek VII/2, 70230 Bugojno

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za šk.2021/22.godinu i akta Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a br: 03-30-6/2021-205-1 od 01.04.2022. godine, raspisuje se;

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika u  šk. 2021./22. godini

 1. Nastavnik razredne nastave – na određeno vrijeme do 06.2022. godine
 2. Nastavnik engleskog jezika, 11 časova nastavne norme sedmično – na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 3. Nastavnik hemije, 6 časova nastavne norme sedmično – do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2022. godine
 4. Nastavnik kulture življenja, 3 časa nastavne norme sedmično – do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2022. godine
 5. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 4 časa nastavne norme sedmično – na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 6. Radnik na održavanju higijene – 40 sati sedmično, na neodređeno vrijeme
 7. Nastavnik islamske vjeronauke, 4 časa nastavne norme sedmično – na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine

Kandidati trebaju dostaviti:

 • Prijavu za konkurs u kojoj se navode lični podaci (ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon, po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, biografija, dokazi koji se prilažu i svojeručni potpis.
 • Za radna mjesta od 1 do 7 kandidati trebaju dostaviti dokaz/diplomu  u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnoj školi SBK-a, Pedagoškim standardima za osnovne škole u SBK-u i Nastavnim planom i programom, VŠS/VSS, najmanje 240 ECTS bodova, a za radno mjesto po red.br. 6 dokaz o završenoj školi ( najmanje osnovna škola)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje u državljanstvu
 • Dokaz o tehnološkom višku i nadopuni norme u školama SBK
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu, ako ima položen isti
 • Potvrda o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova uže porodice

Ukoliko se dostavljaju kopije dokumenata, iste moraju biti ovjerene i ne starije od 6 mjeseci

 • Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja
 • Kontakt tel. za dodatna obavještenja 030/251-700
 • Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene konkursom obavit će se pismeno testiranje i intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni
 • Prijave dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji, na adresu Prva osnovna škola Bugojno, Hendek VII br.2; 70230 Bugojno sa naznakom ” NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”

Nepotpune  i  neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

Direktor škole

Šečić Samir

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/