JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Bugojnu

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17

 • Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1.
  Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
  („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj: 7/11) i
  člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
  državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općinskog suda u
  Bugojnu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
  JAVNI KONKURS
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u
  Općinskom sudu u Bugojnu
  Radno mjesto:
 • Stručni saradnik za IKT – 1 (jedan) izvršilac
  Opis poslova: organizuje projektovanje, razvoj, implementaciju i održavanje
  informaciono telekomunikacijskog sistema Suda, te osigurava njegovu tehničku
  ispravnost i neometano funkcionisanje; identificira, radi na razvoju i provodi nove i
  poboljšane načine rada za podršku razvoju lakšeg i efikasnijeg rada suda; razvoj i
  održavanje softverskih i hardverskih sistema, aplikacija i baza podataka, potrebnih za
  unapređenje rada Suda; vrši instalaciju, konfiguraciju i vodi računa o korištenju
  sistemskih i aplikativnih programa i baza podataka (softvera); dijagnosticira serverske
  i mrežne probleme, te djeluje na njihovu otklanjanju. Stručni saradnik za IKT je
  Službenik za informacionu sigurnost u sudu i bavi se svim aspektima sigurnosti
  informacionog sistema (kontrola sprovođenja sigurnosnih mjera, nadzor sistema,
  analiza sigurnosnih incidenata, analiza potencijalnih prijetnji i prevencija, unapređenje
  sigurnosti sistema) s ciljem obezbjeđenja povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti
  resursa, servisa, podataka i informacija u skladu sa odlukom predsjednice suda o
  imenovanju; kreira i administrira korisničke naloge u sudu, vrši kontrolu i prati
  korisničke pristupe i dodijeljene uloge aplikacijama koje se koriste u sudu, sakuplja i
  dokumentira korisničke zahtjeve vezane za aplikacije koje se koriste u sudu,
  administrira baze podataka pohranjene na serverima u sudu, obezbjeđuje uslove i vrši
  redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka (backup) smještenih na
  serverima podataka u sudu; organizuje i nadzire audio, a po potrebi i video snimanja
  u sudnici; vrši analizu hardvera i softvera te planira nabavku i instalaciju neophodne
  IKT opreme za potrebe Suda i pravosudnog informacionog sistema BiH; odgovara za
  tačnost i osigurava podatke pri izradi redovnih izvještaja po nalogu predsjednika suda,
  sa posebnim napomenama o primijećenim problemima i načinu njihovog rješenja;
  redovno ažurira dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguraciju lokalne mreže,
  sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema; predlaže interne procedure i propise
  vezane uz korištenje informatičke i telekomunikacijske opreme Suda; u slučaju
  složenijih problema zahtjeva pomoć od strane nivoa podrške odjeljenja IKT VSTV-a;
  administratorski poslovi u CMS-sistemu; u skladu sa pravilima CMS-a, analizira rad i
  predlaže mjere racionalnijeg korištenja sistema; pruža prvu razinu podrške Sudu u
  rješavanju problema pri upotrebi CMS-a po zahtjevu osoba koje obavljaju ove poslove,
  kao i u implementaciji i edukaciji i drugim relevantnim poslovima za potrebe CMS-a,
  obučava nove sudije i zaposlenike u korištenju softverskih aplikacija u Sudu; na WEB
  portalu pravosudnog sistema ažurira Web stranicu suda i učestvuje u radu Web
  uredništva u sudu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa unutrašnje organizacione
  jedinice, rukovodioca odjela sudske uprave i predsjednika Suda.
  Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi
  u Federaciji Bosne i Hercegovine:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
  najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog,
  drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom
  kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov
  za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i
  Hercegovine,
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to
  radno mjesto,
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice
  nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
  nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
  Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju
  ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:
 • VSS – VII stepen stručne spreme, završen fakultet informacionih tehnologija,
  elektrotehnički fakultet – smjer informatika, odnosno završen najmanje prvi
  ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja,
  koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, ili drugi ili treći ciklus,
  informatičke ili elektrotehničke struke;
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne
  spreme;
 • poznavanje i radno iskustvo u konfiguriranju, upravljanju i održavanju aktuelnih
  i naprednih MS Windows serverskih operativnih sistema,
 • poznavanje i radno iskustvo u implementaciji MS Windows server mrežnih
  klijenata,
 • poznavanje i radno iskustvo u Microsoft Exchange, MS Windows i MS Office
  paketu,
 • poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN) TCP/IP mrežnog protokola, sigurnost
  i zaštita informacijskih sistema,
 • poželjno radno iskustvo u CMS/TCMS sistemima.
  Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
  prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se
  preuzeti u prostorijama Agencije ili na web stranici Agencije
  https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/) (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u
  dijelu „Rad na računaru“ upisati da poznaju koncepte mreže (LAN/WAN) TCP/IP
  mrežnog protokola).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu
  na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke
  stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju),
  na propisanom Obrascu uvjerenja BiH (može se preuzeti u prostorijama
  Agencije ili na web stranici Agencije https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/).
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
  stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti
  sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
  a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
  Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih
  raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine),
  b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o
  pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog
  stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
  službe.
  NAPOMENE ZA KANDIDATE:
  O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
  će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/.
  Imena kandidata se ne objavljuju.
  Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
  se da je odustao od dalje konkursne procedure.
  Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti
  o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
  Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
  nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi
  žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
  ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
  način bit će odbijene kao neuredne.
  Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid
  originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja
  uslova javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za
  provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz
  konkursne procedure.
  Istovremeno s dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa kandidat, koji
  polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
  dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu s propisom na koji se poziva.
  Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa s danom
  njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su
  dokazi dostavljeni.
  Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
  konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
  Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
  konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
  adresu:
  Agencija za državnu službu Federacije BiH
  Alipašina br. 6, 71 000 Sarajevo
  s naznakom:
  “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
  Općinskom sudu u Bugojnu,
  sa pozivom na broj: 04-30-8-746/24“
  D I R E K T O R
  Refik Begić, magistar uprave
http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/