BUGOJNO: Konkurs za sudiju u Općinskom sudu Bugojno

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike/

Broj: 04-07-3-1570-1/2017
Datum: 25.04.2017.

U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1 .i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), kao i članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”)

o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS ZA UPRAŽNJENA MJESTA

RUKOVODEĆE POZICIJE:

Predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru
Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu
Zamjenik glavnog tužioca u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona

SUDIJE/TUŽIOCI:

Jedan (1) sudija u Okružni sud u Bijeljini
Jedan (1) sudija u Kantonalni sud u Novom Travniku
Jedan (1) sudija Općinski sud Bugojno
Jedan ( 1) sudija u Općinski sud u Banovićima
Jedan (1) sudija Općinski sud u Velikoj Kladuši
Troje ( 3) sudija u Općinski sud u Sarajevu
Troje (3) sudija u Općinski sud u Tuzli
Jedan (1) sudija u Osnovni sud u Bijeljini
Jedan (1) tužilac u Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona
Dva (2) tužioca u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona
Jedan (1) tužilac u Kantonalno tužiaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
Dvoje (2) tužilaca u Kantonalno tužilaštvo Sarajevskog kantona
Jedan (1) tužilac u Okružno tužilaštvo Bijeljina

DODATNE SUDIJE:

Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Sarajevu
Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Tuzli
Jedan (1) dodatni sudija u Osnovni sud u Sokocu
Jedan (1) dodatni sudija u Općinski sud u Živinicama
Dvoje (2) dodatnih sudija U Općinski sud u Tuzli

STRUČNI SARADNICI

Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Bugojnu
Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Sarajevu
Jedan (1) stručni saradnik u Općinski sud u Kiseljaku

OSNOVNI USLOVI

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane članom 21. Zakona o VSTV BiH:

Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
Da je intelektualno i fizički sposoban da obavlja sudijsku ili tužilačku dužnost;
Da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom;
Da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj državi, uz uslov da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu priznato u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovarajućim odredbama Zakona o VSTV BiH, čl. 27, 28. i 31., te odredbama člana 43. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13).

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vijeće uzima u obzir slijedeće kriterije:

Stručno znanje, radno iskustvo i radni rezultati;
Sposobnost pokazana kroz objavljivanje naučnih radova i druge aktivnosti u struci;
Stručna sposobnost zasnovana na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i sudjelovanje u organizovanim oblicima usavršavanja;
Radna sposobnost i sposobnost analiziranja pravnih problema;
Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje;
Komunikativnost;
Odnosi sa radnim kolegama, ponašanje van posla, profesionalna nepristrasnost i
ugled;
Iskustvo i stručna sprema za rukovodeće poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca.
Prosječna ocjena ostvarena za vrijeme studija za mjesto stručnog saradnika.
Kandidati koji se nalaze na nekoj od pravosudnih pozicija dužni su samo dostaviti popunjen prijavni obrazac.

Svi ostali kandidati, uz popunjen prijavni obrazac, obavezni su dostaviti kopije diploma i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o potrebnom radnom iskustvu kao i uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju), te uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj za vrijeme studija, za pozicije stručnih saradnika.
Molimo kandidate da uz prijavni obrazac ne dostavljaju dodatni materijal koji nije tražen konkursom.

Napominjemo da kopija radne knjižice ne predstavlja relevantan dokaz o potrebnom radnom iskustvu.

Kandidati koji su u obavezi polagati kvalifikacioni, odnosno pismeni test, shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u pravosuđu Bosne i Hercegovine, više informacija o postupku testiranja mogu pronaći na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Kandidati koji budu pozvani na razgovor, dužni su predočiti komisiji za obavljanje razgovora original diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani na neku od pozicija, prije preuzimanja dužnosti, dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na neku od oglašenih pozicija, prijavni obrazac mogu preuzeti na web stranici http://vstv.pravosudje.ba/

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Molimo kandidate da nas ne kontaktiraju putem telefona i da koriste najnoviji prijavni obrazac objavljen na web stranici Vijeća.

Nijedna prijava neće se izuzeti iz razmatranja isključivo na osnovu spola, rase, boje kože kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po rođenju.

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/